Közzétételi kötelezettség

Közzétételi lista

Utolsó frissítés: 2023 december 21.

Általános közzétételi lista (2011. évi CXII. törvény 1. melléklete alapján)

I. Szervezeti, személyi adatok

  Adat Frissítés Megőrzés Információ
1.

A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Az intézmény neve: Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem

Székhelye, postai címe: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.

Honlapja: https://uni-mate.hu 

E-mail címe: info@uni-mate.hu​​​​​​​

Telefonszáma: +36 28 522 000

2.

A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Szervezeti és Működési Rend
3.

A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

Az Egyetem vezetése

A campusok vezetése

Az intézetek vezetése

 
4.

A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő

MATE Médiaközpont vezetője: Pusztay Gabriella

Telefonszáma: +36 28 522 000

E-mail címe: mediakozpont@uni-mate.hu​​​​​​​

 
5.

Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

A változásokat követően azonnal Az előző állapot törlendő Nem testületi szerv az intézmény.
6.

A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

MATE Kaposvári Campus Gyakorló Óvoda

7400 Kaposvár Füredi u. 76-78.

Telefonszáma: +36 82 512 254 (gazdasági iroda), +36 82 512 255 (óvodavezető)

E-mail címe: Nagyne.Zsilovics.Timea@uni-mate.hu​​​​​​​

7.

A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Gazdasági társaságok
8.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Nincs közalapítvány.
9.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

-
10.

A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
11.

A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Innovációs és Technológiai Minisztérium elérhetőségei

Oktatási Hivatal és ügyfélszolgálatai elérhetőségei​​

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok    
     
  Adat Frissítés Megőrzés Információ
1.

A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

SZMSZ I-III. kötet: lásd lentebb

Adatvédelem

2.

Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

    Nem releváns.
3.

A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

    Nem releváns.
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

 
5.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

A MATE által nyújtott közszolgáltatás: oktatás

A MATE-n folyó képzések

A MATE hallgatói térítési és juttatási szabályzata: lásd lentebb

A MATE önköltség-számítási szabályzata - Feltöltés alatt

6.

A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Hallgatói nyilvántartás:

Név: Neptun Egységes Tanulmányi Rendszer, Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: Felvételizők és hallgatói nyilvántartása, amely az alábbi, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szerinti célokhoz kapcsolódik: Nftv. 18. § (1) a) az intézmény rendeltetésszerű működése, b) a jelentkezők és a hallgatók jogainak gyakorlása és kötelezettségeinek teljesítése, c) a képzés, kutatás megszervezése, e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása, g) a 15. és 16. § szerint végzettek pályakövetése

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, Nftv. 18. cikk, 3. sz. melléklet I/B.

Az adatkezelés időtartama: a hallgatói jogviszony megszűnésétől számított legfeljebb 80 év (Nftv. 3. sz. melléklet I/B. 3. pont)

Az érintettek köre: az Egyetemre felvételiző és az egyetemmel hallgatói jogviszonyban álló személyek, doktorjelöltek

Az adatok forrása: Az adatok forrása részben az Oktatási Hivatal, részben az érintett (beiratkozási lapon megadott adatok).

Munkavállalók nyilvántartása:

Név: SAP, Formátum: elektronikus nyilvántartás

Az adatkezelés célja: a munkaviszony vagy foglalkoztatásra irányuló egyéb jogviszony létesítése, teljesítése, megszűnése vagy törvényből származó igény érvényesítése, amely az alábbi, a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (Nftv.) szerinti célokhoz kapcsolódik: Nftv. 18. § (1) a) az intézmény rendeltetésszerű működése, c) a képzés, kutatás megszervezése, d) a munkáltatói jogok gyakorlása, illetve az oktatók, kutatók, dolgozók jogainak gyakorlása és kötelezettségeik teljesítése, e) a jogszabályokban meghatározott nyilvántartások vezetése, f) a jogszabályokban és a felsőoktatási intézmény szervezeti és működési szabályzatában biztosított kedvezményekre való jogosultság megállapítása, elbírálása és igazolása

Az adatkezelés jogalapja: Az adatkezelés közfeladat végrehajtásához szükséges [GDPR 6. cikk (1) bekezdés e) pont, Nftv. 18. cikk, 3. sz. melléklet I/A.

Az adatkezelés időtartama: a foglalkoztatás megszűnésétől számított 5 év (Nftv. 3. sz. melléklet I/A. 3. pont)

Az érintettek köre: az Egyetemmel foglalkoztatási vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek.

7.

A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 
8.

A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
9.

A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

    Nem releváns.
10.

A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Folyamatosan

Legalább 1 évig archívumban tartásával

MATE sajtóközlemények
11.

A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Folyamatosan

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
12.

A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

A vizsgálatról szóló jelentés megismerését követően haladéktalanul

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

 
13.

A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Negyedévente

Az előző állapot törlendő

MATE Médiaközponton keresztül

E-mail: info@uni-mate.hu​​​​​​​

14.

A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
15.

A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
16.

Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Negyedévente

Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
17.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Negyedévente Az előző állapot 1 évig archívumban tartásával Feltöltés alatt.
18.

A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista

A változásokat követően azonnal

Az előző állapot törlendő

Ez a lista.
19.

A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

    Nem releváns.
20.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

    Nem releváns.
21.

A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

    Nem releváns.
22.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

    Nem releváns.
23.

A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

    Nem releváns.
24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

    Nem releváns.
25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

    Nem releváns.
III. Gazdálkodási adatok      
         
  Adat Frissítés Megőrzés Információ
1.

A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

A változásokat követően azonnal

A közzétételt követő 10 évig

Feltöltés alatt.
2.

A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Adatok
3.

A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Feltöltés alatt.
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

A döntés meghozatalát követő hatvanadik napig

A közzétételt követő 5 évig

Feltöltés alatt.
5.

A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
6.

A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Negyedévente

A külön jogszabályban meghatározott ideig, de legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
7.

Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.
8.

Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Negyedévente

Legalább 1 évig archívumban tartásával

Feltöltés alatt.

​​​​​​​​​​

Kuratórium által jóváhagyott nyilvános szabályzatok

Utolsó frissítés: 2024 május 27.

I. kötet, Szervezeti és Működési Rend (SzMR) PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2023. november 15-től
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. január 1-jétől
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. április 12-től
     1. sz. melléklet: Organogram PDF   Hatályos: 2023. november 15-től
  PDF   Hatályos: 2024. január 1-jétől
  PDF   Hatályos: 2024. április 12-től
     2. sz. melléklet: Szenátus ügyrendje PDF   Hatályos: 2021. február 1-től
               1. sz. függelék: Szenátusi előterjesztés minta DOC    
     3. sz. melléklet: Minőségügyi Szabályzat PDF   Hatályos: 2023. október 5-től
     4A. sz. melléklet: Akvakultúra és Környezetbiztonsági Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
     4B. sz. melléklet: Állattenyésztési Tudományok Intézet PDF   Hatályos: 2024. február 8-tól
     4C. sz. melléklet: Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet PDF   Hatályos: 2023. október 5-től
     4D. sz. melléklet: Élettani és Takarmányozástani Intézet PDF   Hatályos: 2023. október 5-től
     4E sz. melléklet: Fenntartható Fejlesztés és Gazdálkodás Intézet PDF   Hatályon kívül helyezte 2021. november 01. napjával a 88/2021 (X.21.) sz. Kuratórium határozat.
     4F. sz. melléklet: Gazdaságtudományi Intézet PDF   Hatályon kívül helyezte 2021. november 01. napjával a 88/2021 (X.21.) sz. Kuratórium határozat.
     4G. sz. melléklet: Genetika és Biotechnológia Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4H. sz. melléklet: Idegennyelvi Intézet PDF   Hatályon kívül helyezte 2021. november 01. napjával a 88/2021 (X.21.) sz. Kuratórium határozat.
     4I. sz. melléklet: Kertészettudományi Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. április 4-től
     4J. sz. melléklet: Környezettudományi Intézet PDF   Hatályos: 2022. március 1-től
     4K. sz. melléklet: Matematika és Természettudományos Alapok Intézet PDF   Hatályos: 2022. március 1-től
     4L. sz. melléklet: Műszaki Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. április 12-től
     4M. sz. melléklet: Neveléstudományi Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4N. sz. melléklet: Növénytermesztési-tudományok Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4O. sz. melléklet: Növényvédelmi Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
     4P. sz. melléklet: Rippl-Rónai Művészeti Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
     4Q. sz. melléklet: Szőlészeti és Borászati Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
     4R. sz. melléklet: Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4S. sz. melléklet: Testnevelési és Sport Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4T. sz. melléklet: Üzleti Szabályozás és Információmenedzsment Intézet PDF   Hatályon kívül helyezte 2021. november 01. napjával a 88/2021 (X.21.) sz. Kuratórium határozat.
     4U. sz. melléklet: Vadgazdálkodási és Természetvédelmi Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     4V. sz. melléklet Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
     4W. sz. melléklet: Vidékfejlesztési és Fenntartható Gazdaság Intézet PDF   Hatályos: 2023. február 2-től
     5. sz. melléklet: Küldetésnyilatkozat PDF   Hatályos: 2023. október 5-től
     6. sz. melléklet: Minőségpolitika PDF   Hatályos: 2023. október 5-től
     7. sz. melléklet: Egyetemi dokumentumok életbe léptetésének rendje PDF, DOCX   Hatályos: 2023. november 15-től
  PDF   Hatályos: 2024. április 12-től
     1. függelék PDF   Hatályos: 2021. november 1-től
       
II. kötet, Foglalkoztatási Követelmény Rendszer (FKR) PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2023. november 15-től
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. április 12-től
     1. sz. melléklet: Teljesítmény Menedzsment Rendszer
Szabályzat
PDF

ALÁÍRT PDF

Hatályos: 2023. április 27-től
       
III. kötet, Hallgatói Követelmény Rendszer (HKR)      
     III. 1. Tanulmányi és Vizsgaszabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. február 17-től
     III. 1. Study and Examination Regulations PDF    
              1. sz. melléklet: Szakmai gyakorlati szabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. február 17-től
              2. sz. melléklet: Speciális szükségletű hallgatók számára
              az esélyegyenlőséget biztosító kedvezmények szabályzata
PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. február 17-től
              3. sz. melléklet: Részképzési és Erasmus szabályzat PDF    
              4. sz. melléklet: Stipendium Hungaricum Szabályzat PDF    
  PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. április 12-től
              5. sz. melléklet: Duális képzésben részt vevők hallgatói szabályzata PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. február 17-től
              2. sz. függelék: A specializációválasztás feltételei az egyes képzéseken PDF    
              4. sz. függelék: Kérvényezés és kérvénykezelés rendje tanulmányi ügyekben PDF ALÁÍRT PDF  
              5. sz. függelék: Az egyes képzések záróvizsga ismeretkörei és tantárgyai PDF    
              6. sz. függelék: Szakdolgozat/diplomadolgozat készítési útmutatók      
              6.1. Volt Agrár- és Környezettudományi Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.2. Volt Élelmiszertudományi Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.3. Volt Gazdaságtudományi Kar (Kaposvár) útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.4. Volt Gazdaság- és Társadalomtudományi Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.5. Volt Georgikon Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.6. Volt Gépészmérnöki Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.7. Volt Károly Róbert Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.8. Volt Kertészettudományi Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.9. Volt Mezőgazdaság- és Környezettudományi Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.10. Volt Pedagógiai Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.11. Volt Rippl-Rónai Művészeti Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.12. Volt Tájépítészeti és Településtervezési Kar útmutatója PDF   Hatályos: 2022. január 31-ig
              6.13. A MATE Egységes szakdolgozat / Diplomadolgozat / Záródolgozat / Portfólió készítési útmutatója PDF ALÁÍRT PDF  
              6.13. MATE Uniform Thesis / Dissertation / Thesis / Portfolio Guidelines PDF    
              6.13. 1. sz. melléklet: A felhasznált források kötelező adatelemei és azok feltüntetése PDF    
              6.13. 2. sz. melléklet: A dolgozat készítésének ajánlott ütemezése PDF    
              6.13. 3.1. sz. melléklet: Speciális elvárások a felsőoktatási szakképzésben PDF    
              6.13. 3.2. sz. melléklet: Speciális elvárások informatika képzési területen (alapképzés) PDF    
              6.13. 3.3. sz. melléklet: Speciális elvárások műszaki képzési területen (Műszaki Intézet) PDF    
              6.13. 3.4. sz. melléklet: Speciális elvárások művészeti és művészetközvetítési képzési területen RRMI PDF    
              6.13. 3.5. sz. melléklet: Speciális elvárások pedagógusképzés képzési területen PDF    
              6.13. 3.6. sz. melléklet: Speciális elvárások táj- és kertépítészeti és településtervezési területen PDF    
              6.13. 4.1. sz. melléklet: Konzulensi nyilatkozat PDF    
              6.13. 4.2. sz. melléklet: Nyilatkozat a dolgozat nyilvános hozzáféréséről és eredetiségéről PDF    
              6.13. 5.1. sz. melléklet: Címlap PDF    
              6.13. 5.2. sz. melléklet: Tartalmi kivonat PDF    
              6.13. 6.1. sz. melléklet: Bírálati lap (agrár, bölcsészettudományok, gazdaságtudományok, műszaki, pedagógusképzés és társadalomtudományok képzési terület) XLS    
              6.13. 6.2. sz. melléklet: Bírálati lap (műszaki képzési terület)
XLS
   
              6.13. 6.3. sz. melléklet: Bírálati lap (művészeti és művészetközvetítési alapképzések)
XLS
   
              6.13. 6.4. sz. melléklet: Bírálati lap (diplomadolgozat művész mester és osztatlan képzések) XLS    
              6.13. 6.5. sz. melléklet: Bírálati lap (Művészeti mesterképzéseken a mesterműre vonatkozó) XLS    
              6.13. 6.6.1. sz. melléklet: Portfólió értékelő lap (pedagógusképzés képzési területen) XLS    
              6.13. 6.6.2. sz. melléklet: Portfólió értékelő lap (Agrármérnöktanár mesterképzési szak) XLS    
              6.13. 6.7. sz. melléklet: Bírálati lap (informatika képzési terület) XLS    
              6.13. 6.8. sz. melléklet: Bírálati lap (agrár, gazdaságtudományok és informatika képzési terület felsőoktatási szakképzési szakokon) XLS    
              6.13. 6.9. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Tájépítész mérnöki mesterképzési szakon XLS    
              6.13. 6.10. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Tájépítészet és kertművészet mesterképzési szakon XLS    
              6.13. 6.10. sz. melléklet: Diplomaterv értékelő lap a Településmérnöki mesterképzési szakon XLS    
              6.13. 7. sz. melléklet: Műszaki Intézet dolgozat feladatlap PDF    
              7. sz. függelék: Szakdolgozat/diplomadolgozat titkosítási kérelem PDF ALÁÍRT PDF  
              8. sz. függelék: Egységes kurzushirdetési és órarendszerkesztési rend PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2022. október 15-től
       
     III. 2. Hallgatói Juttatások és Térítések Szabályzata PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2024. február 17-től
              1. sz. melléklet: A hallgatók által fizetendő szolgáltatási díjak PDF   Hatályos: 2023. április 27-től
              2. sz. melléklet: A hallgatói juttatásokhoz rendelkezésre álló források felosztásának rendje PDF    
              2. sz. függelék: Az egységes kollégiumi felvételi pontrendszerről PDF ALÁÍRT PDF  
              3. sz. függelék: A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjpályázatok értékelési
             rendszere
PDF ALÁÍRT PDF  
              4. sz. függelék: A szociális helyzetfelmérés részletes elemzési rendszere PDF ALÁÍRT PDF  
              5. sz. függelék: Egyéb ösztöndíjak:      
              a) Szent István Ösztöndíj      
              b) Kocsis Károly Ösztöndíj      
              c) Bonafarm Ösztöndíj      
              d) Kooperatív Szakmai Képzési Ösztöndíj PDF    
              e) Georgikon Ösztöndíj      
              f) MNB Ösztöndíj      
              g) KMJV – KE Élsportolói Ösztöndíj      
              h) EFOP-VEKOP ösztöndíjak      
              i) Élsportolók Egyetemi Tanulmányait    Támogató Ösztöndíj PDF    
              j) Dimény Imre Ösztöndíj PDF    
              k) Alapítványi Tanulmányi Ösztöndíjak PDF    
              l) Alapítványi Doktori Ösztöndíjak PDF    
              m) RAGT Ösztöndíj

PDF
PDF

  Hatályos a 2024/2025. tanév őszi félévétől
              n) Talentis Ösztöndíjak PDF    
              o) MATE Kiegészítő Doktori Ösztöndíj PDF    
              p) HÓD-MEZŐGAZDA Ösztöndíj PDF    
       
     III. 3. Felvételi Szabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2023. április 27-től
     III. 5. Hallgatói Balesetvédelmi Szabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2021. február 1-től
     III. 6. Hallgatói Fegyelmi és Kártérítési Szabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2021. február 1-től
     III. 7. Kollégiumi Szabályzat PDF ALÁÍRT PDF Hatályos: 2023. november 15-től

 

Pénzügyi beszámolók

Utolsó frissítés: 2024 május 23.

Pénzügyi beszámolók  
   
Szöveges beszámoló a Szent István Egyetem 2020. 01-07. hónapra vonatkozó költségvetési gazdálkodásáról PDF
2020. 07. 31. Éves költségvetési beszámoló PDF
2020. 07. 31. nyilatkozat PDF
2020. 07. 31. 2. melléklet PDF
2020. 07. 31. 3. melléklet PDF
2020. 07. 31. 4. melléklet PDF
2020. 07. 31. 5. melléklet PDF
2020. 07. 31. 6. melléklet PDF
2020. 07. 31. 7. melléklet PDF
2020. 12. 31. Éves költségvetési beszámoló PDF
2020. 12. 31. 2. melléklet PDF
2020. 12. 31. 11. melléklet PDF
2020. 12. 31. 12. melléklet PDF
2020. 12. 31. 12A. melléklet PDF
2020. 12. 31. 12B. melléklet PDF
2020. 12. 31. 12C. melléklet PDF
2020. 12. 31. 12D. melléklet PDF
2020. 12. 31. 13A. melléklet PDF
2020. 12. 31. 16. melléklet PDF
2020. 12. 31. Egyezőségek PDF
Szent István Egyetem 2020. évi szöveges beszámolója

PDF

A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2021. évi éves beszámolója PDF
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2022. évi éves beszámolója PDF
A Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem 2023. évi éves beszámolója PDF
   
További dokumentumok  
Gender Equality Plan 2022-2024 PDF
   
Éves publikus Energetikai Szakreferensi Jelentés (2023) PDF
Éves publikus Energetikai Szakreferensi Jelentés PDF
   

Intézkedési terv az egyajánlatos közbeszerzések elkerülését segítő módszerekről és gyakorlatokról 2022. december 31. napjáig terjedő időszakra

PDF