AOF motivációs beszélgetés és teszt

AOF motivációs beszélgetés

Utolsó frissítés: 2024 május 13.

Technikai tudnivalók a 2024. évi felvételi eljárásokban az alapképzések, felsőoktatási szakképzések és osztatlan képzések intézményi pontot eredményező felvételi motivációs beszélgetések/pályaalkalmassági és motivációs tesztek lebonyolításával kapcsolatban

 

Tisztelt Jelentkező!

A Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem (a továbbiakban: Egyetem) Felvételi Szabályzatában rögzítettek mellett, a 2024. évi felvételi eljárásokban az alapképzések, felsőoktatási szakképzések és osztatlan képzések intézményi pontot eredményező felvételi motivációs beszélgetés (továbbiakban: motivációs beszélgetés) / pályaalkalmassági és motivációs teszt (a továbbiakban: motivációs teszt) az alábbiak szerint kerül lebonyolításra:

 • a motivációs beszélgetés a csecsemő és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia, az óvodapedagógus és a tanító alapképzési szakok kivételével minden érintett szakon az Egyetem épületeiben személyes megjelenést nem igénylő módon, online felületen keresztül - élő videókép és hang egyidejű átvitelével - valósul meg;
 • a csecsemő és kisgyermeknevelő, a gyógypedagógia, az óvodapedagógus és a tanító alapképzési szakok esetében a motivációs beszélgetés személyes jelenléttel, a szakra vonatkozó alkalmassági vizsgával egyidejűleg kerül megtartásra;
 • a motivációs teszt a természetvédelmi mérnöki alapképzési szak, a vadgazda mérnöki alapképzési szak, a turizmus-vendéglátás alapképzési szak és a turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés esetében papír alapon, minden további szakon számítógépteremben, elektronikus formában az Egyetem Jelentkező által a vizsgajelentkezés során kiválasztott campusán (képzési helyén) valósul meg.

 

A motivációs beszélgetés/teszt rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslati lehetőségének megismeréséről az alábbiakban tájékoztatom:

 • A Jelentkezőt az Oktatási Hivatal által a www.felvi.hu honlapon működtetett E-felvételiben az Egyetemre benyújtott jelentkezése(i) alapján az Egyetem e-mail üzenetben megkereste az adott szak intézményi pontjai között szereplő motivációs beszélgetés/teszt jelentkezés lehetőségével kapcsolatban. Az Egyetem a jelentkezés lehetőségét a honlapján (https://uni-mate.hu) keresztül elektronikus formában biztosította. A beérkezett jelentkezéseket az Egyetem összesítette, mely alapján a Jelentkező beosztásra kerül a megjelölt szak/szakok és a jelentkezése szerint motivációs beszélgetésre/tesztre. A motivációs beszélgetés időpontját és videókonferencia linkjét (a pedagógus alapképzések esetén a helyszínét) e-mail üzenetben, felvételi behívólevélben küldjük meg. A motivációs teszt időpontját és helyszínét szintén e-mail üzenetben, behívólevélben küldjük meg. A motivációs beszélgetés/teszt szakonként vagy egyes szakok esetében közösen kerül lebonyolításra, melyen az adott szak/szakok képzési helyétől/helyeitől és munkarendjétől/munkarendjeitől függetlenül egyetlen alkalommal kell részt venni. Az Egyetem a több, nem együtt lebonyolított motivációs beszélgetésű/tesztű szakot is megjelelő Jelentkezőket az egyes szakok vonatkozásában külön időpontokra osztja be. A motivációs beszélgetés szakra vonatkozó időszakát a www.felvi.hu honlapon vagy az Egyetem honlapján (https://uni-mate.hu) a Felvételi menüpont alatt az adott felvételi eljárásra és képzési központra vonatkozó információknál tudja megtekinteni.
 • Online motivációs beszélgetés: az Egyetem a beosztásnak megfelelően behívólevélben megküldi a Jelentkező számára a motivációs beszélgetés időpontját és linkjét, azaz „meghívja” a jelöltet a beszélgetésbe az általa az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőséggel, melyre a motivációs beszélgetés napján és idejében a Jelentkezőnek be kell jelentkeznie, majd a beszélgetésbe minden esetben a felvételi vizsgabizottság jóváhagyását követően kapcsolódhat be. A motivációs beszélgetés kizárólag a Microsoft Teams-be történő sikeres belépést, majd személyi azonosítást követően kezdhető meg a megadott napon és időpontban.
 • Személyes motivációs beszélgetés: az Egyetem a beosztásnak megfelelően behívólevélben megküldi a Jelentkező számára a motivációs beszélgetés időpontját és helyszínét a Jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségére. A Jelentkezőnek a motivációs beszélgetés napján a megjelölt időpontban és helyszínen meg kell jelennie. A helyszínen a Jelentkező a kezdési időpont előtt 30 perccel jelenjen meg.
 • Motivációs teszt: az Egyetem a beosztásnak megfelelően behívólevélben megküldi a Jelentkező számára a motivációs teszt időpontját és helyszínét a Jelentkező által az E-felvi felületén megadott e-mailes elérhetőségére. A Jelentkezőnek a motivációs teszt napján a megjelölt időpontban és helyszínen meg kell jelennie. A helyszínen a Jelentkező a kezdési időpont előtt 30 perccel jelenjen meg.
 • Számítógépes motivációs teszt esetén a Jelentkező részére az Egyetem informatikai rendszerébe bejelentkezési lehetőséget biztosítunk. Az Egyetem informatikai rendszere használatának alapja a Jelentkező felvételi azonosító száma.
 • A motivációs beszélgetés/teszt megkezdése előtt a Jelentkező személyi azonosságának ellenőrzése céljából köteles oly módon felmutatni a személyazonosításra alkalmas arcképes, érvényes igazolványát, hogy az azonosításra alkalmas legyen.
 • A motivációs beszélgetésre maximum 15 perc áll a Jelentkező rendelkezésére.
 • A motivációs beszélgetés/teszt bármilyen módon történő rögzítése, illetve a rögzített felvétel továbbítása, eltárolása tilos.
 • Az online motivációs elbeszélgetésen való részvételével, tehát az online felületre való becsatlakozással a Jelentkező vállalja a szükséges technikai feltételek saját felelősségre történő biztosítását, így a megfelelő képi és hangi minőség biztosítását, valamint az internet kapcsolat meglétét.
 • Az online motivációs beszélgetés idején nem lehet jelen más személy abban a helyiségben, ahol a Jelentkező tartózkodik.
 • Azon helyiséget, ahol a Jelentkező a motivációs beszélgetésen/teszten részt vesz, a motivációs beszélgetés/teszt ideje alatt a Jelentkező nem hagyhatja el.
 • A motivációs beszélgetés/teszt eredménye (pontszáma) a www.felvi.hu felületen a Jelentkező jelentkezéséhez kerülnek rögzítésre várhatóan a motivációs beszélgetést/tesztet követően két héten belül. A motivációs beszélgetésről/tesztről jegyzőkönyv készül.
 • A Jelentkező a motivációs beszélgetés/teszt értékelésére vonatkozó esetleges észrevételeit, kifogásait a Felvételi Szabályzat 10. § (4) bekezdése alkalmazásával az eredmény ismertetésének (a www.felvi.hu felületen a jelentkező jelentkezéséhez történő pontszám rögzítés) napjától számítva 15 napon belül az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettesénél írásban, e-mail üzenet formájában az oktatasi.rektorhelyettes@uni-mate.hu e-mail címre nyújthatja be. Az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese nyolc napon belül köteles a panaszt kivizsgálni és a döntésről a jelentkezőt írásban értesíteni. A határidő elmulasztása esetén panasztételnek helye nincs.
 • A motivációs beszélgetés/teszt során bekövetkező szabálytalanság észlelése vagy annak alapos gyanúja esetén a felvételi vizsgabizottság/írásbeli vizsgát felügyelő munkatárs a szabálytalanságról jegyzőkönyvet készít, melyet haladéktalanul megküld az Egyetem oktatási és nemzetközi rektorhelyettese részére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes a cselekmény súlya alapján dönt a Jelentkező felvételi eljárásból történő kizárása ügyében. A döntést határozatba kell foglalni és elektronikus úton meg kell küldeni a Jelentkező felvételi eljárás során megadott e-mail címére. Az oktatási és nemzetközi rektorhelyettes döntése ellen a jelentkező a határozat kézhezvételét követő öt (5) napon belül jogorvoslattal élhet. A jogorvoslati kérelmet az Egyetem Hallgatói Felülbírálati Bizottsága részére a hfb@uni-mate.hu e-mail címre kell megküldeni.
 • Ha az online motivációs beszélgetés bármely félnél felmerült technikai probléma miatt megszakad, a felvételi bizottság egymás után, az adott vizsganapon belül még legfeljebb két alkalommal köteles megkísérelni a jelentkező felhívását (mobiltelefonon), sikertelenség esetén a 16. vagy 17. pontban rögzítettek alkalmazandók.
 • Ha a motivációs beszélgetést/tesztet az Egyetem érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, a vizsgát fel kell függeszteni és a vizsgát meg kell ismételni.
 • Ha a motivációs beszélgetést/tesztet a Jelentkező érdekkörében felmerülő bármilyen rendkívüli esemény (technikai probléma, vis maior stb.) megzavarja, vagy a motivációs beszélgetésen/teszten elháríthatatlan akadály miatt nem tud megjelenni, arról a Jelentkező az Egyetemet a felveteli.eljaras@uni-mate.hu e-mail címen köteles tájékoztatni. Amennyiben a motivációs beszélgetésen/teszten elháríthatatlan akadály miatt nem tud megjelenni, ezen körülményt a motivációs beszélgetés/teszt időpontja előtt legkésőbb 3 munkanappal köteles jelezni. Az esetleges pótlás lehetőségéről a képzést gesztoráló intézet oktatási igazgatóhelyettese dönt.

A Jelentkező a motivációs beszélgetés/teszt megkezdésével elfogadja a motivációs beszélgetés/teszt feltételeket és az alábbiakban megfogalmazott nyilatkozatokat teszi.

Nyilatkozom, hogy

 • a motivációs beszélgetésen/teszten részt veszek;
 • online motivációs beszélgetés esetén a részvételemhez biztosítom a motivációs beszélgetés lebonyolításához a felvételi tájékoztatásban előzetesen meghatározott, szükséges informatikai feltételeket (a megfelelő minőségű képi és hangi minőséget, valamint az internet kapcsolat meglétét);
 • a motivációs beszélgetés/teszt rendjéről, szabályainak, a szabálysértés következményeinek, illetve a jogorvoslat lehetőségének megismeréséről szóló tájékoztatást megkaptam, tartalmát megismerem;
 • a motivációs beszélgetést/tesztet nem rögzítem, illetve harmadik személy részére nem továbbítom;
 • amennyiben saját érdekkörömben adódik elháríthatatlan technikai probléma vagy egyéb esemény, történés, ami miatt a motivációs beszélgetést/tesztet nem tudom megkezdeni, folytatni, befejezni, illetve azt nem lehet értékelni, tudomásul veszem, hogy a vizsga eredménytelen, annak pótlására csak az arra irányuló kérelem benyújtása és annak jóváhagyása mellett van lehetőség.

Tudomásul veszem, hogy természetes személyazonosító adataimat, elérhetőségi adataimat és az Egyetemet érintő jelentkezési adataimat a Magyar Agrár és Élettudományi Egyetem a felsőoktatási felvételei eljárásról szóló 423/2012. (XII.29.) korm. rendelet (a továbbiakban: Felvételi Rendelet) 12. § (3) bekezdésében és (6) bekezdésében megjelölt körben, továbbá a felvételi tájékoztatóban az adott szaknál bekért igazoló dokumentumok körében, a Felvételi Korm. rendeletben meghatározott céllal kezeli.

Az Egyetem Felvételi Szabályzatának elérhető ITT.

 

Gödöllő, 2024. május 13.

 

Dr. Szabó István
oktatási és nemzetközi rektorhelyettes