Ösztöndíjak

Hazai ösztöndíjak

Utolsó frissítés: 2023 szeptember 15.

Élsportolói Ösztöndíj

A sportolói kettős életpálya modell kialakításának támogatására ösztöndíj pályázható az alábbiakban megfogalmazott értékek megvalósítása és a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem (továbbiakban MATE) hírnevének növelése érdekében végzett tevékenység esetén.

Részletes pályázati kiírás

A Kék Bolygó Alapítvány Ösztöndíjprogramja

Az elnyerhető ösztöndíj: bruttó 500 000 Ft/fő/5 hónap.
A pályázat beadásának határideje: 2023. március 31.

Részletes információkért keresd fel a Kék Bolygó Klímavédelmi Alapítvány honlapját.

További kérdésed van? Segítünk! Írj nekünk a palyazatok@kbka.org​​​​​​ címre, és hamarosan kapcsolatba lépünk Veled!

 

Tempus Közalapítvány Államközi Ösztöndíjak

A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány meghirdette a 2022-2023-as tanévre szóló új pályázati felhívását kétoldalú nemzetközi oktatási, tudományos és kulturális munkatervekben, megállapodásokban biztosított, külföldi intézményekben megvalósítandó rész- vagy teljes képzéses tanulmányokra, nyári egyetemi kurzusokra, valamint rövid és hosszú tanulmányutakra az Államközi Ösztöndíjak keretében.

Pályázhatnak magyar állampolgárságú alap-, mester és doktori szintű egyetemi, főiskolai hallgatók, oktatók, kutatók, kutatóintézetek munkatársai, valamint különféle művészeti ágak képviselői. Az elérhető ösztöndíj-típusok köre és a juttatások mértéke célországtól függően változik.

Bővebb információ a külföldre szóló Államközi Ösztöndíjas pályázati felhívásokról itt található: https://tka.hu/palyazatok/3005/allamkozi-osztondijak

Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj

A Magyar Állami Eötvös Ösztöndíj a hazai tudományos, gazdasági és kulturális élet legtehetségesebb fiatal szakembereinek külföldi rész-továbbképzését, kutatói, illetve művészeti munkában való részvételét teszi lehetővé.

További részletek:
https://tka.hu/palyazatok/3004/magyar-allami-eotvos-osztondij

Collegium Hungaricum Ösztöndíj

A Collegium Hungaricum Ösztöndíjra az osztrák-magyar kapcsolattörténet egyetemi diplomával (mesterfokú vagy azzal egyenértékű végzettség) rendelkező szakemberei pályázhatnak, akik a bécsi központi közgyűjteményekben, Bécs környéki levél- és kézirattárakban, könyvtárakban, múzeumokban és egyetemi vagy állami kutatóhelyeken a magyar történelem, gazdaságtörténet, várostörténet, művelődés, irodalom, művészet, filozófia, pszichológia és jogtudomány terén általános elméleti, valamint forrásfeltáró, illetve forrásfeldolgozó tanulmányutakat kívánnak megvalósítani.

Részletek bővebben a következő oldalon olvashatóak:
https://tka.hu/palyazatok/4836/collegium-hungaricum

 

MNB Kiválósági Ösztöndíj

A Magyar Nemzeti Bank a magyar közgazdaságtani szaktudás, a közgazdaságtudomány fejlesztése és támogatása érdekében a 2021/2022 tanévben pályázatot hirdet MNB Kiválósági Ösztöndíj elnyerésére gazdálkodási és menedzsment, pénzügy és számvitel alapképzési, továbbá nemzetközi gazdaság és gazdálkodás, pénzügy, regionális és környezeti gazdaságtan, vezetés és szervezés mesterképzési szakon nappali munkarendben tanuló hallgatók számára. Az ösztöndíj összege 50.000 Ft/hó, a pályázat benyújtásának határideje 2021. november 22. hétfő. A részletes pályázati felhívás és mellékletei az alábbi dokumentumokban találhatók:

Pályázati felhívás

Mellékletek:
- Pályázati lap
- Hallgatói adatkezelési nyilatkozat

 

Szociális Alaptámogatás

Alaptámogatásra az első alkalommal állami ösztöndíjas teljes idejű (nappali tagozatos) felsőoktatási szakképzésben, alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben hallgatói jogviszonyt létesítő, szociális helyzete alapján rendszeres szociális ösztöndíjra jogosult hallgató pályázhat. A támogatás összege 2020 februárjától alapképzés esetén egyszeri 83.300 Ft, mesterképzésnél 124.950 Ft. Az alaptámogatás odaítéléséhez a hallgatónak az alábbi feltételek valamelyikének kell megfelelnie:

  • fogyatékossággal élő vagy egészségi állapota miatt rászorult, vagy
  • halmozottan hátrányos helyzetű, vagy
  • hátrányos helyzetű, vagy
  • családfenntartó, vagy
  • nagycsaládos, vagy
  • árva, vagy
  • gyámsága nagykorúsága miatt szűnt meg, vagy
  • félárva.

Rendszeres Szociális Ösztöndíj

Rendszeres szociális ösztöndíjban csak a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas, aktív jogviszonnyal rendelkező alapképzésben, mesterképzésben, osztatlan képzésben, felsőoktatási szakképzésben vagy doktori képzésben résztvevő hallgatók vagy tanulmányait állami ösztöndíjas képzési formában megkezdő azon hallgatók részesülhetnek, akik még nem merítették ki az állami ösztöndíjas félévek számát. Az ösztöndíjhoz aktív hallgatói jogviszony szükséges.

Rendkívüli Szociális Ösztöndíj

Azok a nappali tagozatos, állami ösztöndíjas képzésben résztvevő, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak, akiknek életében, szociális helyzetében valamilyen anyagi vonzattal is járó, rendkívüli esemény történt. A pályázathoz szükséges csatolni minden alátámasztó dokumentumot.

Bursa Hungarica Ösztöndíj

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium megbízásából az Emberi Erőforrás Támogatáskezelő nyílt pályázat keretében meghirdeti a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer célja az esélyteremtés érdekében a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőfokú tanulmányainak támogatása. A program keretében olyan szociálisan hátrányos helyzetű felsőoktatásban résztvevő hallgatóknak folyósítható az ösztöndíj, akik a települési önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkeznek, felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben vesznek részt. A többszintű támogatási rendszer pénzügyi fedezetéül három forrás szolgál: a települési önkormányzati, a megyei önkormányzati, valamint – az Innovációs és Technológiai Minisztérium finanszírozásával – a felsőoktatási intézményi költségvetésben megjelenő elkülönített forrás.

Út a Diplomához

Az esélyteremtő ösztöndíj- és önköltség-támogatási program célja a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű, ezen belül is kiemelten a roma/cigány hallgatók felsőoktatásiesélyegyenlőségének javítása, felsőfokú végzettséghez jutásának támogatása. Tekintettel arra, hogy a legrosszabb továbbtanulási esélyű tanulók körében a roma/cigány származású tanulók aránya magas, – amennyiben azt a jelentkezők száma megengedi − a programba a támogatottak legalább 50%-áig magukat önkéntes nyilatkozat alapján roma származásúnak valló pályázókat kell bevonni. Nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak rá.

Tanulmányi Ösztöndíj

Azok a nappali tagozatos, aktív jogvisszonnyal rendelkező, állami ösztöndíjban képzésben résztvevő hallgatók jogosultak rá (nem kell pályázniuk, a legjobb 50% kaphatja meg), akik egy lezárt félév után tanulmányiakban minimum 24 kreditet szereztek és minimum 3.00 átlaggal rendelkeznek.

Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj

A kiemelkedő tanulmányi eredményű, szakmai téren kimagasló teljesítményt nyújtó hallgatók pályázhatnak. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjra pályázhatnak az intézmény államilag támogatott (állami ösztöndíjas, részösztöndíjas) illetve költségtérítéses (önköltséges), teljes idejű (nappali) alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatói, akik jelenlegi vagy korábbi tanulmányaik során legalább két félévre bejelentkeztek, és legalább 55 kreditet megszereztek. A nemzeti felsőoktatási ösztöndíjat az oktatásért felelős miniszter adományozza a felsőoktatási intézmény által javasolt rangsor alapján. Egy intézményben az állami ösztöndíjas, teljes idejű alapképzésben, mesterképzésben, illetve osztatlan képzésben részt vevő hallgatók számának 0,8%‑a, de intézményenként legalább egy fő részesülhet nemzeti felsőoktatási ösztöndíjban. Az intézményi létszám a kari létszámarányoknak megfelelően kerül elosztásra. Az ösztöndíj sajátossága, hogy egy teljes tanévre szól, és intézmények között is átvihető, például ha egy pályázó az őszi félévben szerez alapképzésben oklevelet, és a tavaszi félévben másik intézményben létesít új hallgatói jogviszonyt. Ezt azonban a pályázónak kell bejelentenie a képző intézmény felé a hallgatói jogviszony létesítésekor. Az ösztöndíj egy teljes tanévre, azaz 10 hónapra szól, összege 40.000 Ft havonta.

Kooperatív szakmai gyakorlat

A gödöllői műszaki képzésben részt vevő hallgatók tanulmányaikkal egy időben szerezhetnek szakmai tapasztalatot egy-egy neves nemzetközi cégnél és a gyakorlat idejére ösztöndíj is jár. Nappali tagozatos, aktív jogviszonnyal rendelkező hallgatók pályázhatnak rá.

Intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj

Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíj azoknak a teljes idejű (nappali tagozatos) képzésben részt vevő hallgatóknak havonta vagy félévente egyszeri alkalommal adható juttatás, akik
a) kiemelkedő TDK tevékenységet;
b) szakmai aktivitást, eredményes demonstrátori vagy évfolyamfelelősi munkát, szakkollégiumi tevékenységet;
c) mentorálási tevékenységet;
d) közéleti és érdekképviseleti, aktív hallgatói önkormányzati tevékenységet,
e) eredményes sport vagy kulturális tevékenységet végeznek.
Az ösztöndíj a hallgatók érdekképviseletét, jólétét, kulturális, tudományos, egészségi és közösségi életük előmozdítását, az Egyetem ismertségét támogató tevékenységet végző hallgató részére pályázat alapján folyósított, nem kötelező juttatás. Az intézményi szakmai, tudományos és közéleti ösztöndíjra és a sport és kulturális ösztöndíjra jogosult hallgatók a teljes idejű (nappali munkarendű) alapképzésben, mesterképzésben, felsőoktatási szakképzésben, osztatlan képzésben részt vevő, állami ösztöndíjas/államilag támogatott és önköltséges/költségtérítéses hallgatók.