Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék

Segítség szakirány választáshoz

TVT - Tájrendező specializáció

Utolsó frissítés: 2021 november 16.

Kedves Érdeklődők!


Tanszékünk az alapképzés első négy féléve során is tart tárgyakat (Magyarország tájföldrajza, Természetvédelem, Környezetvédelem, Tájtörténet), de a Tanszéki munkához intenzívebben a specializáció választástól lehet bekapcsolódni. A Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszékkel közösen szervezett specializáció tárgyainak nagy részét közösen hallgatja minden szakirányos, ugyanakkor a Szakdolgozatkészítés tárgy jelentős óraszáma lehetőséget kínál arra, hogy a Tanszék „kifejezze az egyéniségét”. Fakataszterezés módszertan, távérzékelési állományok elemzése, légifelvételek elemzése, prezentáció technika, tervezés grafika egyaránt része a Szakdolgozatkészítésnek, számos meghívott előadó, szakmai partner bevonásával!


A specializáción Tanszékünk szervezi a Tájépítés és fenntartás, az Élőhely térképezés, a Tájrehabilitáció 1-2., a Tájvédelem 1-2. tárgyakat.

A Tájrendező szakirány / „B Tanszék” egy olyan választás, ami sok szakmai siker első lépése volt, néhány szakmagyakorló egykori hallgatónkról itt is írunk.

Kedves második évfolyamos hallgatók! Bármi kérdésetek van a specializációval, vagy a Tanszéki oktatással kapcsolatban, keressetek minket bizalommal! #Btanszek

TVT - Segítség szakirány választáshoz

Utolsó frissítés: 2022 április 12.

Segítség szakirány választáshoz

Segítség a BSc specializáció választáshoz: mit adhat, mit képvisel a Tanszékünk?

 1. Kinek ajánljuk a szakirányt?
 2. Melyek a Tanszéken a fő tantárgyak?
 3. Mit kapnak a Tanszék hallgatói Szakdolgozatkészítés tantárgyból?
 4. Milyen témakörök vannak, kiket lehet konzulensnek választani?
 5. Mit kapnak a Tanszék hallgatói a műhelygyakorlatainkon?
 6. Milyen szoftverek használata várható és sajátítható el a Tanszéken?
 7. Milyen készségek, ismeretek fejleszthetőek még a Tanszéken?
 8. Van-e felvételi erre a Tájrendező szakirányra?
 9. Mi a különbség a B és C szakirány között?
 10. Évente átlagosan kb. hányan végeznek az adott szakirányon? A végzettek mennek-e tovább MSc-re, vagy elhelyezkednek valahol?
 11. A Tanszék / oktatók milyen munkákban, projektekben vesznek részt?
 12. A Tanszék milyen kutatásokban vesz részt?

 1. Kinek ajánljuk a szakirányt?

Olyan hallgatókat várunk elsősorban, akik úgy érzik, karrierjük elindításában, tervezői gondolkodásuk kialakításában, szakemberré válásukban segítséget, támogatást, motivációt jelenthetnek Tanszékünk tervezési tapasztalattal rendelkező, oktatásmódszertani újítások iránt elhivatott oktatói! Továbbá akiknek fontos a kultúrtörténeti, természeti értékek aktív védelme, akik látnak fantáziát rombolt tájrészletek helyreállításában és utóhasznosításában (pl. bányák, felszíni vizek) és szeretnek “élő” szakmai feladatokat terepen, a tájat járva megtapasztalni. A korábban végzett hallgatóink sikereit, munkahelyeit, jelenlegi szakmai feladatait a Tanszéki Facebook oldalon rendszeresen bemutatjuk!


 1. Melyek a Tanszéken a fő tantárgyak?

A Tájrendező szakirányon a tárgyak alapvetően közösek a B és C Tanszéket választóknak, kivéve a Szakdolgozat készítést (bővebben itt írunk róla), illetve az Élőhely térképezést.  A Tanszék gondozásában kerül meghirdetésre a Tájvédelem 1-2., a Tájépítés és fenntartás, a Tájrehabilitáció 1-2. tantárgy.


 1. Mit kapnak a Tanszék hallgatói Szakdolgozatkészítés tantárgyból? 

​A két féléves, három blokkból álló Szakdolgozatkészítés tantárgycsoport bővíti a hallgatók tájtani és tájtervezési alapismereteit, valamint komplex módon felkészíti őket arra, hogy szakdolgozatukat eredményesen képesek legyenek elkészíteni és megvédeni.

2019 óta a tárgy keretében egy külön blokkot szentelünk a PHOTOSHOP szoftver alapjainak átadására, konkrét gyakorlati feladatok segítségével.

A gyakorlati foglalkozásokon a könyvtárhasználat és a forrásgyűjtés praktikáit külső helyszíneken, az Entz Ferenc Könyvtárban, a Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár Budapest Gyűjteményében és a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fotótárában tett látogatások alkalmával sajátítják el a hallgatók. A különböző alaptérkép típusok (ortofotók, légifotók, topográfiai térképek, kataszteri térképek stb.) közötti eligazodást segíti a BFK Földmérési, Távérzékelési és Földhivatali Főosztályánál, illetve utódszervezeténél tett látogatás. A terepi adatrögzítés, fakatszterezés módszerei mobil telefonos applikáció segítségével sajátíthatók el az órákon a topoXpress szoftver alkalmazásával. A hallgatók egy éves ingyenes hozzáférést kapnak a térképező szoftverhez, mely alkalmas arra, hogy szakdolgozatukhoz pl. faegyedek, egyedi tájértékek, élőhelyek stb. helyét és paramétereit térinformatikai adatállományként rögzítsék és feldolgozzák, elemezzék. Vendégelőadók vezetik be diákjainkat a légifényképek és a drónfelvételek tájépítészeti gyakorlatban történő felhasználásának rejtelmeibe és a kérdőívezés, interjúkészítés gyakorlatába.

Mindemellett az elméleti foglalkozásokon a hallgatóink segítséget kapnak a szakdolgozattémájuk kiválasztásához, megismerkednek a szakdolgozatok bírálati szempontjaival és tartalmi-formai követelményeivel, a szakdolgozatírás praktikáival. A tárgy széleskörűen foglalkozik a tájvizsgálathoz felhasználható forrásokkal, a tájvizsgálat, az adatgyűjtés és a helyszínelés módszertani kérdéseivel, a korrekt szakirodalmi hivatkozás mikéntjével. A hallgatók három alkalommal (10%-os, 80%-os és 100%-os készültségi szinten) prezentálják szakdolgozatukat, oktatóink pedig véleményezik a bemutatott munkákat. Ezzel a próbavédéssel lehetőséget nyújtunk az államvizsgára való sikeres felkészülésre. A felkészítést szolgálja a Prezentációs technika című előadás is. A szakmai portfólióról szóló tananyagunk pedig már a szakmagyakorlásra, illetve az MSc felvételire készít fel. 


 1. Milyen témakörök vannak, kiket lehet konzulensnek választani?

A szakdolgozat témaválasztásnak alapvetően három útja van. Az első és legáltalánosabb, hogy a tanszék kiad egy listát a tanszéki szakmai profilhoz és kutatási területekhez kötődő témákról, amelyek közül a hallgató választ. A másik lehetőség, hogy minden évben beérkeznek olyan „éles-valós” témák önkormányzatoktól, szervezetektől, amelyekre várják hallgatók jelentkezését. Egyedi esetben elképzelhető érdeklődési körnek megfelelő egyéni témaválasztás is, amelyet természetesen a tanszéki kollektíva el kell fogadjon. A Tanszék főállású oktatói, illetve nappali PhD hallgatói egyaránt vállalnak szakdolgozat konzultációt. A kollégákkal itt lehet megismerkedni.

A szakdolgozat témáink nem csak táji, települési léptékűek, hiszen pl. a tájrehabilitációs témák objektum-szintű gondolkodást, vizsgálati léptéket igényelnek. A jellemző szakdolgozat témakörök közé az alábbiak tartoznak:

 • Település komplex tájvizsgálata – tájalakulás / tájtörténet, táji értékek, tájhasználati konfliktusok elemzése
 • Tájvédelmi, örökségvédelmi célú intézkedéseket megalapozó vizsgálatok – táji és kulturális örökségek feltárása, egyedi tájértékek felmérése
 • Tájrehabilitációt megalapozó vizsgálatok – vizes élőhelyek, állóvizek tájvizsgálata (holtágak, bányatavak, víztározók), vízfolyások vizsgálata; külszíni bányák, hulladéklerakók rehabilitációja, külterületi utak környezetrendezése
 • Ökoturisztikai fejlesztéseket megalapozó vizsgálatok, kilátóhelyek, bemutatóhelyek értékelése
 • Tájképi szempontú elemzések
 • Területi környezetvédelem megalapozása
 • Természetvédelmi intézkedéseket megalapozó vizsgálatok – botanikai értékek feltárása, florisztikai elemzések, szukcessziós folyamatok elemzése, vegetáció-térképezés

 1. Mit kapnak a Tanszék hallgatói a műhelygyakorlatainkon?

A tájat nem lehet csak a tanteremben megismerni. A tájhasználati konkfliktusok, tájalakulási aktualitások, táji – természeti értékek, megbízói igények megismeréséhez egyaránt jelentős segítséget jelentenek a szakmai partnereinkkel (önkormányzatok, civil szervezetek, erdészetek stb.) közösen szervezett műhelygyakorlatok. A terepi megtapasztalás mellett fontosnak tartjuk az “élő / éles” szakmai kihívások feldolgozását a külső helyszínes gyakorlataink során. 


 1. Milyen szoftverek használata várható és sajátítható el a Tanszéken?

A 2019. ősztől Tanszéket választó hallgatók Szakdolgozatkészítés tárgy keretében egy blokkban Tájépítészeti tervezésgrafika - Photoshop ismereteket kapnak, célzott feladatok megoldásához.

Tájtörténet tantárgy keretén belül tájváltozás-elemzést végeznek másodéves hallgatóink QGIS segítségével. Ehhez módszertani támogatást is kapnak a tanároktól.

 

Tájrehabilitáció 1 tantárgy keretében bányarehabilitációhoz vizsgálati és javaslati tervlapokat, valamint metszetrajzokat készítenek a hallgatók szabadon választott szoftver (általában AutoCAD) segítségével.

Tájrehabilitáció 2 tantárgy keretében patakrehabilitációs vizsgálatok bemutatásához A2-es posztert kell szerkeszteni, szabadon választott szoftver (leggyakrabban PhotoShop) segítségével. Műhelygyakorlatos felmérések feldolgozása – változatos témakörökben - legtöbb esetben QGIS program segítségével történik.

Tájépítés és -fenntartás tantárgy keretében a  tervezési feladat elkészítéséhez AutoCAD szoftvert használnak, illetve 3D modelleket készíthetnek a hallgatók.

  

Szakdolgozatkészítés B2 tárgy keretében a Zotero hivatkozáskezelő szoftver, valamint terepi adatrögzítésre és térinformatikai adatfeldolgozásra, térképezésre (pl. fakataszterezésre, egyedi tájértékek felmérésére, forráskataszter készítésére) alkalmas szoftverek használatát oktatjuk. Korábban a DigiterraExplorer, jelenleg a TopoXpress szoftver alkalmazását sajátítják el hallgatóink és használhatják szakdolgozatuk készítéséhez. A TopoXpress alkalmazásról bővebb információkat a http://topoxpress.hu/ honlapon lehet megtudni.

Érdeklődő első- és másodéves hallgatók is felvehetik a tanszék szervezésében induló Tájépítészeti tervezésgrafika – CorelDraw választható tárgyat, amelynek keretében egy tájépítészeti lépétékű tervlap elemeivel ismerkednek és tanulják meg a programmal történő megszerkesztését.


 1. Milyen készségek, ismeretek fejleszthetőek még a Tanszéken?

Nagy hangsúlyt helyezünk a kommunikációs készségek tudatos fejlesztésére, továbbá növényalkalmazás, tereprendezés több tárgyban integráltan jelenik meg. Fontosnak tartjuk a táj terepi megismerésének elsajátítását, valamit számos tárgyhoz kapcsolódóan a szoftver ismeretek is fejleszthetőek (bővebben lásd itt).


 1. Van-e felvételi erre a Tájrendező szakirányra?

2019-ben a Tájrendező szakirányon nincs alkalmassági vizsga.


 1. Mi a különbség a B és C szakirány között?

Az alapvető különbséget az oktatásban a Szakdolgozatkészítés eltérő szervezése, menedzselése jelenti (bővebben itt lehet olvasni róla), illetve Tanszékünk hallgatói számára külön Élőhelytérképezés tantárgyat oktatunk. A B és C tanszékek oktatóinak eltérő kutatási profilja a szakdolgozat témákban is jelent különbséget. A műhelygyakorlatokat szintén külön szervezi a két tanszék, bővebben itt írunk ezekről.


 1. Évente átlagosan kb. hányan végeznek az adott szakirányon? A végzettek mennek-e tovább Msc-re, vagy elhelyezkednek valahol?

A Tanszéken alapképzésben 10-20, mesterképzésben 8-15 hallgató végez átlagosan. Az alapképzésben végzők többsége rögtön megy tovább MSc-re (elsődlegesen a tájépítészmérnöki MSc-re). A korábbi szakdolgozat, diplomaterv témák itt tekinthetőek át.


 1. A Tanszék / oktatók milyen munkákban, projektekben vesznek részt?

A Tanszék oktatói aktív szakmagyakorló tervezők, amit a tervezési / szakértői jogosultságok is mutatnak.

A Tanszék tervező műhelyként is vállal projekteket, ezek közé tartozott az elmúlt években:

 • M30 gyorsforgalmi út, településrendezési terv módosítások (2016)
 • Rácalmás települési környezetvédelmi programja (2016)
 • Dunavarsány integrált településfejlesztési stratégiája (2016)
 • „Aktivitás park” 1. ütem. Kertépítészeti kiviteli terv (2016)
 • Táj- és településkép-védelmi tanulmány, Budafok-Budatétény értékes fái tekintetében (2016)
 • Sas-hegy déli lejtő fejlesztési koncepciója (2019)

 1. Tanszék milyen kutatásokban vesz részt?

Az oktatóknak, PhD hallgatóknak mind egyéni szakmai érdeklődésük és kutatási témájuk van.

Ezen kívül az oktatók közösen is végeznek kutatásokat, kisebb kutatócsoportokat alkotva, erre jó példaként szolgálnak a 2019-es Fabos Conference on Landscape and Greenway Planning rendezvényen megjelent publikációk, pl.:

 • Bugyi, Ildikó M.; Horváth, Nóra H.; and Varga, Dalma (2019) "The Role of Mining Ponds in the Hungarian Greenway Network," Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning: Vol. 6 , Article 2. https://scholarworks.umass.edu/fabos/vol6/iss1/2
 • Illyés, Zsuzsanna; Földi, Zsófia; and Varga, Dalma (2019) "New Results in Surveying Landscape Character and Urban Green Areas," Proceedings of the Fábos Conference on Landscape and Greenway Planning: Vol. 6 , Article 47. https://scholarworks.umass.edu/fabos/vol6/iss1/47