Specializációválasztás

Specializációválasztás

A specializációválasztás eredménye 2022.

A benyújott jelentkezési lapok, a jelentkezők tanulmnányi eredménye és szintfelmérőkön nyújtott teljesítménye alapján a specializációválasztási kérelmek elbírálása megtörtént. A határozatok rögzítése a napokban várható, de az eredmények az alábbi linkről is letölthetők.

Eredmények (PDF)

A specializációra felvételt nyert Hallgatóknak gratulálunk és eredményes szakdolgozati kutatásokat kívánunk!

Specializációválasztási tájékoztató 2022.

1. Választható specializációk

Az intézet által gesztorált alapszakon, a Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési (BSc) szakon három szakterületre specializálódhatnak hallgatóink:

1.1. Kertépítő specializáció

Specializációfelelős: Dr. Sárospataki Máté egyetemi docens
A Kertépítő specializáció többek között az objektum (kert-, települési- és egyéb szabadtéri) szintű léptékhez igazodó, jellemzően M 1:1000-1:5 méretarányú tájépítészeti vizsgálati-, elemző- és problémafeltáró módszerekkel foglalkozik. Másfelől a feltárt információk és kutatási eredmények szöveges és erős vizuális-grafikai megjelenítéséhez nyújt megfelelő ismereteket. Harmadrészt a kertépítészeti kivitelezés részletkérdéseiben segít eligazodni és tapasztalatot szerezni.

1.2. Tájrendező specializáció

Specializációfelelős: Dr. Sallay Ágnes egyetemi tanár
A szak Tájrendező specializációján első sorban a települések bel- és külterületeinek, valamint településcsoportok rendezésével kapcsolatos feladatok elvégzésére készítjük fel hallgatóinkat. A képzés során hangsúlyosan szerepelnek a természetvédelmi területek menedzsmentjéhez, fenntartásához tartozó, továbbá élőhelytérképezési feladatok, valamint a tájvédelmi, tájrehabilitációs, vidékfejlesztési, turisztikai, környezetvédelmi és térinformatikai ismeretek elsajátítása.
Az oktatás során törekszünk arra, hogy a hallgatók „élő”, aktuális feladatok csoportos elvégzésével megtanulják, mind a megbízókkal való együttműködést, mind a csoportos munkát, amely ismeretekre végzett mérnökként alapvető szükségük lesz. Az oktatásban hangsúlyosan szerepel a terepi ismertek elsajátítása.
A specializáció oktatásában a Tájvédelmi és Tájrehabilitációs Tanszék, valamint a Tájtervezési és Területfejlesztési Tanszék kiemelten vesz részt, a hallgatók a szakdolgozatukat a két tanszéken külön tárgycsoportokban (’B’ és ’C’), a tanszékek oktatóinak vezetésével készítik el.

1.3. Településüzemeltető specializáció

Specializációfelelős: Báthoryné dr. Nagy Ildikó Réka egyetemi docens
A Településüzemeltető specializáció a szak településtervezéssel, urbanisztikával, építészettel, települési zöldinfrastruktúrával foglalkozó specializációja.
A választható három specializáció közül ez az, ahol a legtöbbet lehet megtanulni a városépítészetről, urbanisztikáról, a települések összetett rendszerének működéséről, a várostervezés izgalmas, komplex szemléletéről. Az itt oktatott tárgyak a városi kontextus, építészet, kultúra és design ismereteit, valamint ezek zöldfelületi és a táji összefüggéseit ölelik fel, melyeket alapozó és műszaki ismeretek egészítenek ki.
A specializáción a képzés a frontális előadások helyett elsősorban aktív részvételt igénylő műhelymunkára, közösségépítésre épül, ahol az egyén és az egymás közti együttműködés áll a középpontban.
Az átfogó elméleti alapok mellett sok gyakorlást is igényelnek a feladatok, ezért a településüzemeltető specializáción sok olyan tervezési feladattal lehet találkozni, mely fejleszti a kreativitást, problémamegoldó képességet, csapatmunkát.
A komplex szemlélet elsajátítása a képzés kiemelt célja. A települések üzemeltetéséhez, illetve irányításához olyan átfogó tudással rendelkező szakemberekre van szükség, akik könnyedén megértik, átlátják és kezelni tudják a felmerülő problémákat, igényeket. Hallgatóinkat ezért a településeken jelentkező problémák és értékek felismerésére, értékelésére, a problémamegoldó technikák felhasználására tanítjuk.
A specializáción megszerzett szakmai tapasztalatok, ismeretek által a Hallgatók felkészültek lesznek a felmerülő problémák, új jelenségek feldolgozására, megfelelő következtetések levonására, melyet az élet számos területén tudnak hasznosítani.
A Településüzemeltető specializációról bővebb információ elérhető a  https://telepulesuzemelteto.wordpress.com/ címen.

2. A specializációválasztás általános feltételei

A Tájrendező és kertépítő mérnöki alapképzési szakon az a hallgató választhat specializációt, aki a képzés első három féléve alatt mintatantervének: 

  • minden kötelező tárgyát és a választott specializáció által előírt súlyozott tárgyakat teljesítette és 
  • kreditértékkel súlyozott kumulált tanulmányi átlaga legalább 2,5. 

Feltételes specializációválasztásra akkor van lehetősége a hallgatónak, ha a kötelező tárgyak közül csak egyetlen tantárgyat nem teljesített, de a tantárgy félévi aláírását megszerezte (részletesen lásd a 3.1. pontban).

2.1. A választott specializáció által előírt súlyozott tárgyak

a) A 2018/2019. tanévben kezdett hallgatók esetében:

Kertépítő specializáció Tájrendező specializáció Településüzemeltető specializáció
Kertépítészeti anyagtan és statika Tájrendezés 1.* Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 1.
Dendrológia és dísznövényismeret 1. Természetvédelem* Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 2.
Dendrológia és dísznövényismeret 2. Környezetvédelem 1.* Építészet 1.*
Kert- és szabadtérépítés 1.* Magyarország tájföldrajza* Építészet 2.*
Kert- és szabadtérépítés 2.* GIS (térinformatikai rendszerek) Településépítészet*
Kert- és művészettörténet* Kertépítészeti grafikus tervező rendszerek Kert- és művészettörténet*
Kerttörténet 2.* Tájtörténet* GIS (térinformatikai rendszerek)
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 1.   Kertépítészeti grafikus tervező rendszerek
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 2.   Kerttörténet
Kertépítészeti szerkezettan 1.    
Településépítészet    
Tereprendezés*    

* Kiemelten súlyozott tantárgyak

b) A 2019/2020. tanévben vagy a 2020/2021. tanévben kezdett hallgatók esetében:

Kertépítő specializáció Tájrendező specializáció Településüzemeltető specializáció
Kertépítészeti anyagtan és statika Tájrendezés 1.* Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 1.
Dendrológia és dísznövényismeret 1. Természetvédelem* Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 2.
Dendrológia és dísznövényismeret 2. Környezetvédelem* Építészet 1.*
Kert- és szabadtérépítés 1.* Magyarország tájföldrajza* Építészet 2.*
Kert- és szabadtérépítés 2.* GIS (térinformatikai rendszerek) Településépítészet*
Kert- és művészettörténet* Kertépítészeti grafikus tervező rendszerek Kert- és művészettörténet*
Kerttörténet* Tájtörténet* GIS (térinformatikai rendszerek)
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 1.   Kertépítészeti grafikus tervező rendszerek
Rajz és szabadtér-ábrázolás technikák 2.   Kerttörténet
Kertépítészeti szerkezettan 1.*    
Településépítészet    
Tereprendezés*    

* Kiemelten súlyozott tárgyak

A specializációválasztásra a negyedik félév végén kerül sor, amelynek határideje az adott tanévre érvényes – a szenátus által elfogadott – időbeosztásban kerül meghatározásra.

Az aktuális időbeosztás az Oktatási Igazgatóság honlapján érhető el: http://oig.uni-mate.hu/content/tanev-idobeosztasa-academic-calendar

3. A specializációválasztás menete

3.1. Méltányossági kérelem beadása

Abban az esetben, ha a hallgatónak a kötelezően előírt tárgyak közül csak egyet nem sikerült teljesítenie, de ebből a tantárgyból is szerzett félévaláírást, ún. feltételes specializációválasztásra jogosult. A specializációválasztás feltétele, hogy a hallgató a NEPTUN-rendszeren keresztül a TVSZ 92. §-ában meghatározottak szerint főigazgatói méltányossági kérelmet nyújtson be, kérve a specializációválasztás engedélyezését. A kérelmet a jelentkezést megelőzően, vagy azzal egy időben kell benyújtani, azaz a jelentkezéssel nem kell megvárni a méltányossági kérelem elbírálását, ugyanakkor a specializációválasztási jelentkezés csak a méltányossági kérelem pozitív elbírálása után bírálható el.
Általános tudnivalók a főigazgatói méltányossági kérelemről: A TVSZ 92. § (1) bekezdése alapján a hallgató a tanulmányai során összesen három alkalommal kérheti mulasztása pótlásának lehetőségét, amennyiben a TVSZ-ben szabályozott lehetőségeket kimerítette. A méltányosság a TVSZ 92. § (4) bekezdése szerinti ügyekben nem vehető igénybe. A méltányossági kérelem díjköteles eljárás, a HJT szerinti díjtétel a kérelem benyújtásakor automatikusan kiírásra kerül a NEPTUN TR-ben. A díjfizetési kötelezettség teljesítéséig a kérelem nem kerül elbírálásra. Amennyiben a kérelem benyújtásától számított 5 napon elül a hallgató nem teljesíti a díjfizetési kötelezettségét, a kérelem és a kiírt díjfizetési kötelezettség érvénytelenítésre kerül.

3.2. Jelentkezés a szintfelmérőkre 

A Kertépítő, valamint a Településüzemeltető specializáción a jelentkezés leadását szintfelmérő előzi meg.

Kertépítő specializációra jelentkezők szintfelmérője

Településüzemeltető specializációra jelentkezők szintfelmérője

A Tájrendező specializáción nincs előzetes szintfelmérő, a jelentkezés elbírálása a tanulmányi eredmények alapján történik.

Az e-learning kurzusokra való beiratkozás (ami egyben a szintfelmérőre való jelentkezésnek is számít) határideje: 2022. május 31. (kedd)

Amennyiben a hallgató egynél több specializációra kíván jelentkezést benyújtani, abban az esetben mindegyik specializáció által előírt szintfelmérőt teljesítenie kell (és előzetesen mindegyikre jelentkeznie kell). Amennyiben a hallgató nem vesz részt a szintfelmérőn, az adott specializációra abban az esetben sem vehető fel, ha a többi specializációra hely hiányában vagy pontszáma alapján nem nyer felvételt. Ebben az esetben legkorábban 2023 tavaszán lesz lehetősége specializációválasztásra.

A szintfelmérőkre a jelentkezett hallgatókat a további tudnivalókról a specializációfelelős oktatók az e-learning kurzus felületén tájékoztatják.

A szintfelmérő pótlására különösen indokolt esetben (pl. orvosi igazolással igazolt betegség) az érintett specializáció felelőse adhat engedélyt.

3.3. Jelentkezés a specializációkra

A specializációra való jelentkezés a Neptun tanulmányi rendszerben 2022. május 20-tól 2022. június 29-ig, a „Kérvények” menüpont alatt „TTDI Kérelem specializációválasztáshoz 2021/22. tanév” elnevezésű kérvény leadásával történik, melyhez a jelentkező hallgatónak csatolnia kell a kitöltött jelentkezési lapját. A jelentkezési lapot XLSX vagy PDF formátumban kérjük feltölteni, nem szükséges kinyomtatni, aláírni és szkennelni. A hallgató a jelentkezési lap feltöltésével nyilatkozik, hogy a jelentkezési lapon közölt adatok a valóságnak megfelelnek.

A hallgató a jelentkezési lapon meg kell, hogy adja, hogy az egyes specializációkra hányadik helyen jelentkezik, azaz az „1.” helyen választott specializációra szeretne leginkább bekerülni, a „2.” helyen választott specializációra kevésbé, és így tovább. Valamennyi választott specializációnál meg kell adni a kívánt sorszámot. Ha egy hallgató egy specializációra semmiképpen nem szeretne felvételt nyerni, megteheti, hogy az adott specializációra nem jelentkezik (nem ad meg egyáltalán sorszámot), ebben az esetben viszont, ha az általa preferált specializáció(k)ra mégsem nyer felvételt, akkor legközelebb csak 2023 tavaszán jelentkezhet újra specializációra.

A jelentkezési lapok az intézet honlapján, az alábbi linkeken érhetők el:

A kérvény leadásának határideje: 2022. június 29. (szerda)

3.4. Elbírálás, rangsorolás, eredményhirdetés

A specializációra történő jelentkezéseket az érintett specializáció felelőse vagy az általa megbízott oktató/oktatók bírálják el. Az elbírálás során a specializációfelelős rangsort állít fel – a rangsorolás a tanulmányi eredmény (és a szintfelmérőt tartó specializációk esetén a szintfelmérő) eredménye alapján történik.

Az egyes specializációkon kialakult rangsor alapján a specializációfelelősök vagy az általuk delegált oktatók és az intézet oktatási intézetigazgató-helyettese közösen döntenek a specializációra jelentkezők felvételéről, vagy a felvételi kérelem elutasításáról.

A specializációválasztás eredményéről a jelentkező hallgató a NEPTUN-kérvény elbírálásával kap tájékoztatást, mely július közepén várható.

Budapest, 2022. május 16.

Dr. Honfi Péter
egyetemi docens,  oktatási intézetigazgató-helyettes