Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak

Képzéskereső

Utolsó frissítés: 2024 január 26.

Böngészd át alapképzéseinket, mesterképzéseinket és szakirányú továbbképzéseinket a képzéskeresőben

Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak

Utolsó frissítés: 2021 november 17.

Történetikert-kezelő szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Management of Historic Gardens postgraduate specialisation programme

 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: történetikert-kezelő szakmérnök

           A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: Engineer in Management of Historic Gardens

 1. A szakirányú továbbképzés besorolása:

          3.1 képzési terület szerinti besorolása: agrár képzési terület

          3.2. végzettségi szint besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

          3.3 szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 622
 • ISCED-F 2013 szerint: 0812
 1. A felvétel feltétele(i):

Agrár vagy műszaki képzési területek valamelyikén, legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség.

 1. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 1. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1. A képzés célja: a tájépítészeti örökségvédelem szakterületen a hazai történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelésére képes szakemberek képzése. A végzettek a tájépítészeti kertvédelem objektumainak speciális építési, fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési munkálatait, kezelési terveinek elkészítését, s a szakterülethez kapcsolódó egyéb projektek menedzselését és felelős vezetését is végzik, a szakterület új fejlesztési eredményeinek alkalmazásával.

7.2 Szakmai kompetenciák:

A történetikert-kezelő szakmérnök

7.2.1 Tudása:

A végzett

 • képes a műemléki kertvédelemre vonatkozó átfogó tudás mellett a szakterület tágabb rendszerben való elhelyezésére, a rokon szakterületekhez kapcsolására, az interdiszciplináris kapcsolat- és hatásrendszer felismerésére;
 • általános és specializált ismeretekkel rendelkezik a műemléki kertvédelem és kertművészet alapjául szolgáló folyamatokról és koncepciókról;
 • specializált ismeretekkel rendelkezik a szakági kutatás és forrásgyűjtés módszereiről, lehetőségeiről;
 • specializált ismeretekkel rendelkezik a műemléki kertvédelem és kertművészet főbb elméleteinek, alapelveinek, stíluskorszakainak és irányzatainak, fontosabb alkotásainak részterületeiről;
 • behatóan ismeri a tájépítészeti alkotói tevékenységek alapjául szolgáló alapelveket, adatokat, anyagokat, technikákat, valamint e tevékenységek végzésének körülményeit;
 • szerteágazó ismeretekkel rendelkezik általában a tájépítészet, s ezen belül speciálisan a kertépítészet, kertművészet, kertfenntartás és -menedzsment, turisztika, illetve más szakterületek közötti kapcsolódási pontokról;
 • beható ismeretekkel rendelkezik a tájépítészet szakmaként, illetve a kulturális intézményrendszer részeként való működéséről;
 • magas szinten ismeri a műemlékvédelemre vonatkozó hazai és nemzetközi jogszabályokat, elveket, az etikai szabályokat és a szerzői jogot;
 • rendelkezik vezetői képességekkel is, hiszen munkája során alvállalkozókat, beosztottakat irányít;
 • ismeri a szakterület szakmai szókincsét anyanyelvén és angolul.

7.2.2. Képességei:

Képes

 • az önálló munkavégzésen és felelősségvállaláson túl a magas fokú együttműködésre, csapatmunka irányítására, koordinálására;
 • a különböző szakterületeket összefogó (team)munkákban való részvételre, társszakmákkal és társadalmi szervezetekkel való együttműködésre;
 • a tanulmányai során elsajátított szaktudásra támaszkodva kreatívan cselekedni és reagálni, felismerve a meglévő problémákat, vagy váratlanul előálló és új stratégiai megközelítést követelő helyzeteket;
 • a fenntartói, kezelői gyakorlat során új megközelítések kidolgozására;
 • a történetikert-kezelési feladatokat szakterületi és térségi szempontból is azok komplexitásában látni és megoldani;
 • széleskörű szakmai látásmódja révén kommunikálni és együttműködni a társ-szakmák képviselőivel;
 • használni a tevékenysége alapjául szolgáló technikai, anyagi és információs forrásokat;
 • az önállóan vagy más szakmák szereplőivel együttműködésben végzett tevékenysége során hatékony kommunikációra;
 • alkalmazni a műemlékvédelem alapelveit és etikai normáit;
 • az információk feldolgozására és kezelésére, valamint a kertművészeten és tájépítészeten kívül is kifinomult kritikai ítélőképességgel rendelkezik;
 • az alá besorolt szakmai állomány irányítására;
 • rutinos technikai képessége birtokában az önálló, a fenntartáson túl terjedő, alkotó elképzeléseinek - az örökségvédelem elveit szem előtt tartva - szakmai biztonsággal történő megvalósítására.

Jellemző képességei:

 • problémafelismerő és –megoldó képesség;

 • analitikus és szintetizáló gondolkodás;

 • széleskörű műveltség;

 • empátia, szociális érzékenység;

 • műszaki érzék, kreativitás és innovatív szellemiség, alkotói motiváltság, fejlett térlátás, magas szintű növényismeret és zöldfelület-fenntartási jártasság;

 • igényesség, komplex látásmód;

 • környezetben, ökológiában való gondolkodás.

7.2.3 Attitűdje:

 • a széleskörű szakmai ismeretek mellett erős szakmai identitás és proaktív gondolkodás jellemzi, ami rendszeres kezdeményezést, vezetői és formálói gondolkodást jelent.
 • a szakmai környezetben nagyfokú nyitottsággal rendelkezik a hagyományos és az új megközelítést hordozó alkotások társadalmi megismertetésére és megértetésére;
 • a komplex szakmai ismeretek birtokában rendelkezik a különböző szakterületek munkafolyamatainak összehangolása és irányítása iránti elhivatottsággal;
 • tudatosan együttműködik az állami, önkormányzati, vagy magán szférával;
 • fontosnak tarja a hatékony műemléki kertvédelem és menedzsment megvalósítását;
 • feladatának érzi az örökségvédelem társadalmasítását, különös tekintettel az élő örökségünkre;
 • rendelkezik a szakterületen évről évre megjelenő korszerűbb technológiák, újabb növényfajok és fajták megismerésének iránti fogékonysággal;
 • szakmai kérdésekhez konstruktívan, együttműködési szándékkal áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra;
 • motivált ismeretei folytonos bővítésére, az új szakmai eredmények, alkotások megismerésére;
 • befogadó mások véleménye, az ágazati, regionális, nemzeti és európai értékek iránt.

7.2.4 Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan képes felelős döntéseket hozni és tervezési feladatokat elvégezni a történeti kertek, temetők, emlékhelyek, fasorok és egyéb tájépítészeti objektumok értékőrző kezelése vonatkozásában;
 • a táj- és kertvédelem objektumainak speciális építési, fenntartási, üzemeltetési és fejlesztési munkálatait felelősségteljesen végzi és irányítja;
 • a kertépítészeti kezelési tervek elkészítését, s a szakterülethez kapcsolódó egyéb projektek menedzselését és felelős vezetését végzi;
 • a szakterület új fejlesztési eredményeit tudatosan és önállóan alkalmazza;
 • a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákkal, szabályokkal él;
 • felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.
 1. A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

8.1.Természettudományos ismeretek: 4-10 kredit

8.2. Gaz­da­sá­gi és hu­mán is­me­re­tek: 18-26 kredit

8.3. Szakmai és specifikus ismeretek: 39-47 kredit

8.4. Dif­fe­ren­ciált szak­mai is­me­re­tek: 14-24 kredit

8.5. Terepgyakorlat/Szakmai gyakorlat: 15 kredit

8.6. Szakdolgozat: 15 kredit


Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,

 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.