Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

Menü megjelenítése

Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

Utolsó frissítés: 2024 március 21.

 1. A szakirányú továbbképzés megnevezése: Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

 1. A szakirányú továbbképzés besorolása:

  1. képzési terület szerinti besorolása: agrár képzési terület
  2. a végzettségi szint besorolása:
  • ISCED 1997 szerint: 5A
  • ISCED 2011 szerint: 6
  • az európai keretrendszer szerint: 6
  • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

  1. a szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:
 • ISCED 1997 szerint: 622
 • ISCED-F 2013 szerint: 0812

 1. A felvétel feltétele(i): Legalább alapképzésben vagy főiskolai szintű agrár, műszaki illetve természettudományi képzési területen szerzett mérnöki oklevél.

Más szakon szerzett mérnöki szakképzettség megléte esetén a felvétel egyedi elbírálás szerint történik kritérium-feltétel nélkül, vagy meghatározott diszciplínákban előírt kredit megszerzésével.

 1. A képzési idő félévekben meghatározva: 4 félév

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

 1. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

  1. A képzés célja:

A képzés célja felsőfokú zöldfelület-fenntartó szakmérnökök képzése, akik naprakész és korszerű szakirányú tudásukkal magabiztosan tudják irányítani a települési zöldfelület-fenntartást. Cél továbbá, hogy rendelkezésre álljon egy olyan jól definiált felsőfokú szakirányú végzettség, melyre későbbiekben a jogszabályokban hivatkozni lehet.

Magyarország 3179 települése (346 városi rangú település) közül a szakmai becslések szerint közel 300 esetében van közvetlenül vagy közvetetten az önkormányzat irányítása alatt álló zöldfelület fenntartó részleg. E részlegeket, illetve a település zöld infrastruktúráját jellemzően csak nagyvárosaink esetében irányítja főkertész, a zöldfelület fenntartó részlegek középvezetői jó esetben felsőfokú agrárvégzetséggel rendelkeznek. Összességében kijelenthető, hogy a zöldfelület fenntartással, zöldfelület gazdálkodással foglalkozó középvezetők többsége a fenntartási szakismereteket autodidakta módon sajátítja el.

A szakmai szervezetek véleménye alapján igen nagy igény mutatkozik a piacon felsőfokú zöldfelület fenntartó szakirányú képzésre. Ennek oka kettős: egyrészt a szaktudás iránti valós igény, másrészt a jól definiált szakirányú végzettség igénye, mely előírható, ajánlható lenne a szóban forgó munkakörök betöltésékor.

A főkertész mellett az „Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök” rendelkezik megfelelő szakmai kompetenciával a települési zöldfelületek üzemeltetése vonatkozásában. E feladatokat elvégezheti fölöttes szakmai irányítás mellett, de önállóan is.

A szakmai szervezetek véleménye alapján hasonlóan nagy igény mutatkozik kertészeti tevékenységet folytató cégek részéről is felsőfokú zöldfelület fenntartó szakirányú végzettségre. Ez esetben az okok inkább az ide vonatkozó korszerű és differenciált ismeretek megszerzése.

  1. Szakmai kompetenciák:

A „képzés szakképzettségének az elnevezése”: ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök

   1. Tudása:

A települési zöldfelületek fenntartásának klasszikus ismeretanyaga mellett a szakirányú          továbbképzési szakon elsajátításra kerülnek a települési zöldfelületek fenntartásának (és     kezelésének) progresszív, ökológiai módszerei, úgymint: biodiverz zöldfelületek létesítése, biológiai növényvédelemi módszerek alkalmazása, megtartó csapadékmenedzsment, korszerű talajerő-gazdálkodás és tápanyag utánpótlás, a zöldfelületeken előforduló épített és gépészeti elemekhez kapcsolódó korszerű műszaki ismeretek.

Mindezen főbb tudáselemek mellett a képzés kiemelt hangsúlyt fektet a zöldfelület fenntartás azon kérdéseire, melyek a szakterületnek a településgazdálkodás teljes rendszerébe való hatékony integrálást biztosítják (zöldfelületi kataszter és értékleltár, fenntartási és kezelési tervek, jogszabályi környezet)

A fentebb vázolt korszerű technológiai ismeretek napjaink változó klimatikus viszonyai mellett elengedhetetlenek egy alacsonyabb költségű, fenntartható és ugyanakkor változatos városi zöldfelületi rendszer kezeléséhez.

7.2.2.  Képességei:

     Az „ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök” jellemző készsége a hagyományos és      magas szintű kertészeti fenntartási ismeretek mellett az ökologikus gondolkodásmód, azaz egy olyan szemlélet, mely biztosítja a települési zöldfelületek funkcionális, de      minél természetközelibb fenntartását.

     Ismernie kell a zöldfelületek kezelésének tervezési metodikáját, képes kell legyen ilyen        tervek készítésére és alkalmazására.

     Fontos továbbá, hogy középvezetőként a települési önkormányzat rendszerében, illetve      a lakosság irányában hatékony érdekérvényesítő képességgel rendelkezzen, azaz magas      szintű szaktudással felvértezett meggyőző erővel bírjon.

     Rendelkeznie kell továbbá gazdálkodási készségekkel is, hiszen a zöldfelület fenntartás          technológiai tervezése csak ennek pénzügyi tervezésével együtt készíthető el.

     Az ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök középvezetőként alkalmas kell legyen az alá besorolt állomány irányítására.

7.2.3.  Attitűdje:

    Az „Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnökre” magabiztos kertészeti szakismeret        mellett jellemző kell legyen az ökologikus gondolkodásmód, azaz törekednie kell          munkáját a természet és környezet védelmének szem előtt tartásával végezni.

    Rendelkezni kell továbbá vezetői képességekkel is, hiszen munkája során         alvállalkozókat, beosztottakat irányít.

    Rendelkezni kell a folyamatos szakmai megújulás iránti igénnyel is, hiszen a      szakterületen évről évre korszerűbb technológiák, újabb növényfajok és fajták jelennek   meg.

7.2.4. Autonómiája és felelőssége:

Az „Ökologikus zöldfelület-fenntartó szakmérnök” szakirányú végzettséggel rendelkezők önállóan képesek szervezni és irányítani a települések zöldfelületeinek fenntartását. Képesek a szakmai irányelvek szerinti éves, középtávú és hosszú távú kezelési tervek készítésre, illetve ezen tervek alkalmazásra. Középvezetőként felelősen tudják irányítani a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat.

 1. A szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

Alapozó ismeretek: 26-34 kredit

Szakmai törzsanyag: 26-34 kredit

Differenciált szakmai ismeretek: 26-34 kredit

Terepgyakorlat/Szakmai gyakorlat: 15 kredit

Szakdolgozat: 15 kredit