Ormos Imre Érem kitüntetettjei

Ormos Imre Érem

Utolsó frissítés: 2024 március 11.

Az Ormos Imre Érmet a Táj- és Kertépítészeti Szak megalapításának 25 éves évfordulója alkalmából 1988-ban a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Tanácsa alapította. Az Érem alapításával az a törekvés jutott kifejezésre, hogy a Tanács méltó emléket állítson az önálló tájrendezési és kertépítészeti diszciplínának, valamint a Táj- és Kertépítészeti Szak létrehozásának és az ebben több évtizedes munkásságával meghatározó szerepet betöltő Ormos Imre Kossuth-díjas tanszékvezető egyetemi tanárnak [Ormos Imre egyetemi tanár, aki 1932 és 1969 között a Kerttervezési Tanszék vezetője, 1955 és 1960 között a Kertészeti Főiskola igazgatója volt]. Továbbá kitüntesse vele azokat a hazai és külföldi szakembereket, akik a tájrendezés és a kertépítészet terén kimagasló tevékenységet fejtettek ki, illetve akik a szakterület fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárultak.

Az évente egyszer adományozható Ormos Imre Érmet (Csíkszentmihályi Róbert szobrászművész alkotása) és oklevelet a dékán, jogutódlással az intézetigazgató – az előkészítő Bizottság javaslata alapján – a következő szakembereknek adta át:

Dr. Illyés Zsuzsanna (2024)
Dr. Gergely Erzsébet (2023)
Tóth Csaba (2022)
Dr. M. Szilágyi Kinga (2021)
Demjén István (2020)
Sylvester Edina (2019)
Dobos Sára (2018)
Dr. Szikra Éva (2017)
Komlósné Hlatky Katalin (2016)
Nemes Zoltán (2015)
Dr. Csima Péter (2014)
Dr. Gerzanics Annamária (2013)
Dr. Rácz Tamás (2012)
Kecskésné Szabó Ildikó (2011)
Baraczka Katalin (2010)
Petrányi Endre (2009)
Schuchmann Péter (2008)
Baloghné dr. Ormos Ilona (2007)
Maurer-Klimes Attila (2006)
Pirk Ambrus (2005)
Kánnár László (2004)
Dr. Jámbor Imre (2003)
Dr. Csemez Attila (2003)
Dr. Őrsi Károly (2002)
Szentpétery István (2001)
Dr. Misley Károly (2000)
Sándor János (1999)
Kokics Tibor (1998)
Dr. Andor Domokosné (1997)
Dr. Mayer Antalné (1996)
Szendrői József (1995)
Fejér János (1994)
Kiácz György (1994)
Kalla Gábor (1993)
Tarjányi Ferenc (1993)
Balogh András (1992)
Virág János (1991)
M. Baló Borbála (1990)
Dr. Krizsán Zoltánné Szabó Marianna (1989)
Dr. Radó Dezső (1989)
Dr. Mőcsényi Mihály (1988)
Dr. Dalányi László (1988)


Dr. Illyés Zsuzsanna (2024)

Dr. Illyés Zsuzsanna 2023-as nyugdíjba vonulásáig, több évtizeden át volt a MATE, Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet (és jogelődjei) oktatója volt. Kimagasló oktatói, kutatói munkája mellett, többféle vezetői feladatot is ellátott (dékánhelyettes, tanszékvezető, MSc szakfelelős). Egyetemi tevekénységen túl aktív tervezőként a Pagony Táj- és Kertépítész Iroda alapító tagja, valamint a Tájmester Kft. alapító ügyvezetője. A csaknem négy évtizedes tervezői munkássága alatt a szakterület minden tervezési szintjén dolgozott, az alkotások színvonalát hét díjazásban részesült tervpályázat és számos elismerés igazolja. Több hazai szakmai szervezet munkájában is közreműködött: a Magyar Kertépítészek és Tájrendezők Szövetségének 2000-2003 között volt az elnöke, a megalapítástól 2014-ig az Ars Topia Alapítvány kurátora, valamint a MÉK Táj- és Kertépítészeti Tagozat tagfelvételi bizottságában és több tervtanács munkájában is részt vett rövidebb-hosszabb ideig.

Dr. Gergely Erzsébet (2023)

Dr. Gergely Erzsébet 1983-ban, idén éppen 40 éve szerzett diplomát a Kertészeti Egyetem Táj- és Kertépítészeti Szakán. 1983-tól 1987-ig az MTA tudományos továbbképzési ösztöndíjasaként átfogó és területi kutatásokat végzett. Választott kutatási témája akkor igencsak újszerű, rendhagyó volt, de ma, az ökológiai és klímaválság idején igazán aktuális. A mezőgazdasági területeket tájökológiai megközelítéssel, azok ökoszisztéma szolgáltatásának elemzésével kutatta, különös tekintettel a mezőgazdasági területeknek a környezeti szabályozórendszerben betöltött sajátos szerepére. 1987. és 1993. között csoportvezetőként, majd megbízott tanszékvezetőként a Kertészeti és Élelmiszeripari Egyetem Agrometeorológiai és Vízgazdálkodási Tanszékén dolgozott. Munkatársaival egy pályázat útján már ekkor megtették az első lépéseket a Tempus Programba való bekapcsolódás érdekében. Évekig volt Magyarország képviselője az Európai Környezetvédelmi Ügynökség Irányító testületében, ahol többször alelnökké választották. Több évig részt vett az ENSZ Nemzetközi Természeti Erőforrás Panel munkájában, valamint az EU Környezetpolitikájának megalapozását végző Environmental Policy Review Group tevékenységében. Az önkéntes feladatok körében Gergely Erzsébet a megalakulása óta tagja a Magyar Természetvédők szövetségének, 2011. óta az elnökség tagja. Az egyetem doktori iskolájának munkájában már egy évtizede részt vesz. Már előtte, és azóta is sok szakmai vizsga, tudományos védés bizottsági résztvevője volt.

Tóth Csaba (2022)

Tóth Csaba a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Tájépítészeti, Településtervezési és Díszkertészeti Intézet Kertművészeti és Kertépítészeti Tanszékének, illetve jogelőd intézményének és szervezeti egységének tudományos munkatársa volt 1978-tól egészen nyugdíjba vonulásáig. Oktatói pályafutását a Tájrendezési Tanszéken egyetemi tanársegédként kezdte, majd 1994-től, a Tájépítészeti, –védelmi és –fejlesztési Kar megalakulásától, a Kerttechnikai és Műszaki Tanszéken egyetemi adjunktus beosztásban folytatta.
Az 1978-ban megszerzett okleveles táj- és kertépítész diplomája mellé oktatói tevékenysége kezdetén, 1983-ban mérnök-tanári végzettséget is szerzett.
A tájépítész-képzésben a kezdetektől a „Geodézia” és a „Tereprendezés” című alapozó tantárgyak oktatásában vett részt.

2001-től 2003-ig megbízott tanszékvezetőként, illetve tanszékvezető helyettesként koordinálta a Kerttechnikai Tanszék öt, a kar teljes hallgatói létszámát érintő alaptantárgy és a további szaktárgyak oktatását, a kutatási és adminisztratív feladatok teljesítését. 2007-2017- ig látta el a Karon a gazdasági referensi feladatokat.

A „Tereprendezés” című tárgy az alapképzés végeztével a szakirányos képzésben mintegy 15 éven keresztül tervezési tárgyként folytatódott, itt tantárgyfelelősként az oktatás teljes óraszámát, az előadásokat és a tervezési gyakorlatokat egyaránt egyedül tartotta. A hallgatók felkészülését egyetemi jegyzet és szakkönyvrészlet elkészítésével segítette. A ma aktív tájépítész tervezők háromnegyede a szakmai követelményeknek megfelelő felszínalakítási alapelveket az ő óráin szerzett ismeretekkel alapozták meg.

Dr. M. Szilágyi Kinga (2021)

Szilágyi Kinga táj- és kertépítész mérnökként számos jelentős zöldfelületi rendszerterv, települési környezetvédelmi program, településökológiai, környezetminőségi vizsgálat és követelményrendszer, értékvédelmi, településrendezési tervi munkarész, valamint kertépítészeti, környezetrendezési tervek készítője, kidolgozója volt. Kutatóként a belterületi zöldfelületi rendszer és a települési környezetminőség kapcsolatát, valamint a településfejlesztés fenntarthatósági szempontjait elemzi és értékeli. A szakterület jogszabályi hátterének fejlesztéséhez járult hozzá a tetőkertek, zöldtetők zöldfelületi értékének meghatározásával, a zöldfelületi-biológiai aktivitás értékének és a településfejlesztésben bevezetendő kompenzációs számításnak a kidolgozásával. Részt vett az Európai Táj Egyezmény bevezetését előkészítő szakértői testület munkájában. Kutatási eredményeit jól hasznosította oktatói munkájában. Diszciplína-fejlesztő tevékenységének köszönhetően a volt Tájépítészeti Karon új tantárgyak kerültek bevezetésre, mint a Településökológia, a Települési környezetvédelem és a Zöldfelületi rendszer. Tudományos diákköri és diplomaterv konzulensi munkáját a díjnyertes és kitűnő eredményű diákköri munkák és diplomatervek fémjelzik.

Kiemelkedő szakmai szerepvállalását és elismertségét jelzik a hazai és nemzetközi szakértői testületekbe, tervtanácsokba való felkérések, valamint a szakma működési kereteit jelentő jogszabályi háttér alakítását, fejlesztését végző szakértői bizottságokba való felkérések. Publikációs tevékenysége széleskörű, kertépítészet történeti, környezet-terhelhetőségi, zöldfelületi, településökológiai és szabadtér-építészeti kutatási eredményeit rendszeresen publikálja hazai és külföldi szaklapokban, könyvekben, illetve rangos tudományos konferenciákon. Szakértői munkái, tervezői alkotásai szakmai körökben elismertek, az általa kidolgozott zöldfelületi-ökológiai karaktervizsgálat és értékvédelem módszertani újításait a településrendezési tervek metodikai fejlesztése során a szakma széles körben alkalmazza.


Demjén István (2020)

Demjén István okleveles táj- és kertépítészmérnök több mint négy évtizedes egyetemi oktatói és tervezői munkássága maradandó érdemeket szerzett a magyar tájépítész képzésben. Az ő szakmai tevékenységének köszönhető a kerti építmények és berendezési tárgyak, a kisarchitektúrák oktatása terén történt komoly és hiánypótló tananyagfejlesztő munka, amelyet híven tükröz a témában megjelent számos egyetemi jegyzet és megvalósult alkotás.

Sylvester Edina (2019)

Sylvester Edina okl. tájépítészmérnök munkásságát áttekintve, rendkívül széles szakmai ismeretekkel, a szakma iránti nagyfokú alázattal rendelkező szakember képe rajzolódik ki előttünk. Széles körű tervezői tevékenysége mellett a szakmai utánpótlás nevelését, képzését is mindig fontos feladatnak tartotta, pozitív hozzáállásával, szakmai tudásával évtizedeken keresztül segítette a tájépítész hallgatók képzését.  
Széles körű szakmai tevékenységéről, sikeres kutatói munkásságáról számos publikáció, szakcikk, hazai és nemzetközi konferenciákon elhangzott előadás, tervpályázatokon elnyert díj tanúskodik. Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezet aktív résztvevője. 

Dobos Sára (2018)

Munkáit az igényesség, a szakszerűség, a magas minőségre való törekvés, a pontosság, a megbízókkal és a társtervezőkkel való érdemi együttműködés készsége és képessége jellemezte és jellemzi.
Elkötelezett híve és szolgálója a tervezési területein élők igényeinek, szükségleteinek és elvárásainak.
Több évtizedes munkássága alatt a tervezés mellett oktatói munkássága is jelentős, hiszen számos mellé szegődött gyakornoknak, frissen végzett fiatalnak segített a gyakorlati feladatok során szerzett gazdag tapasztalatai önzetlen átadásával. Több évtizedes munkássága során mindig támogatta és segítette a fiatal kollégákat, nyújtott szakmai segítséget, adott gyakorlati tanácsokat számukra. Mindig is fontosnak tartotta a jövő szak-gárdájának kinevelését.

Dr. Szikra Éva (2017)

A széleskörű tervezői, tudományos és oktatói munkája, valamint a hosszú évek óta - a hazai kerttörténeti és műemléki értékek védelmében - töretlen odaadással végzett kiemelkedő közéleti tevékenységének elismeréseként érdemelte ki az elismerést.    
Komlósné Hlatky Katalin (2016)
Közel negyven éves, sokrétű tervezői tevékenysége minden részletében szorosan kötődik a város, a táj, a közösségi terek, a lakókörnyezet funkcionális és esztétikus kialakításához.

Számos egyéni és csoportos tervpályázaton sikerrel vett részt, tájépítészek, várostervezők és építészek értő társaként.

Tervezői munkája mellett évtizedek óta folyamatosan vesz részt a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék felkérésére az oktatásban és a hallgatói tervezési gyakorlatok vezetésében. 

Komlósné Hlatky Katalin (2016)

Közel negyven éves, sokrétű tervezői tevékenysége minden részletében szorosan kötődik a város, a táj, a közösségi terek, a lakókörnyezet funkcionális és esztétikus kialakításához.
Számos egyéni és csoportos tervpályázaton sikerrel vett részt, tájépítészek, várostervezők és építészek értő társaként.
Tervezői munkája mellett évtizedek óta folyamatosan vesz részt a Kert- és Szabadtértervezési Tanszék felkérésére az oktatásban és a hallgatói tervezési gyakorlatok vezetésében. 
 

Nemes Zoltán (2015)

A több évtizedes, sokrétű tervezői tevékenysége, minden részletében szorosan kötődik a táj, a város, a közösségi terek és a közvetlen lakókörnyezet arculatának, funkcionális és esztétikai tartalmának kialakításához. Széleskörű szakmai tudása révén számos településrendezési és regionális szintű fejlesztési tervnek meghatározó szakági tervezője.

Dr. Csima Péter (2014) 

A természetvédelmi és tájvédelmi felsőfokú oktatás és tudományos kutatás érdekében végzett, több 
évtizedes kiemelkedő munkásságának, diszciplína fejlesztő tevékenységének elismeréseként, továbbá a természetvédelmi célokat szolgáló térségi- és településtervezési módszertan kidolgozásáért és gyakorlatban való eredményes alkalmazásáért.


Dr. Gerzanics Annamária (2013)

Dr. Gerzanics Annamária szakterületünk egyik kiemelkedő személyisége, aki először gyakorló tervezőként a VÁTI-ban, majd pedig irányító főhatósági munkában a KTM, KvVM, NFGM, BM berkein belül képviselte évtizedeken keresztül a szakmai szempontokat, illetve segítette szakmapolitikai törekvéseinket. Mindezek mellett előadói és oktató szerepet vállalt több éven keresztül a tájépítész képzésben, valamint tudományos (doktori és kandidátusi) fokozatot szerzett.

Dr. Rácz Tamás (2012)

Dr. Rácz Tamás több évtizedes, a regionális tervezés terén folytatott kimagasló munkásságáért, a határterületek (pl. távérzékelés, térinformatika, vízrendezés) regionális tervezésben történő innovatív, újító és úttörő magyarországi alkalmazásáért, a szakterület szélesítéséért, oktatói és kutatói munkájáért, példaértékű és következetes szakmai elhivatottságáért javasolta a Tájépítészeti Kar Tanácsa Ormos Imre elismerésre.

 


Kecskésné Szabó Ildikó (2011)

Kecskésné Szabó Ildikó 1962-ben szerzett oklevelet a Kertészeti és Szőlészeti Főiskolán, majd szakmérnöki oklevelet 1983-ban a Budapesti Műszaki Egyetem Városépítészeti és Városgazdasági szakán.

1962-1993-ig dolgozott a Fővárosi Kertészeti Vállalatnál, mint kerttervező mérnök, 1967-től mint a Tervezés vezetője. Számos fővárosi közpark hazai és külföldi kertészeti kiállítások tervezője.

Szakmai illusztrációs és szakírói tevékenységével is hozzájárult a táj- és kertépítész szakma elismertetéséhez. Tervezői tevékenysége mellett 1984- 2008-ig aktívan vett részt a Tájépítészeti Kar munkájában, mint c. egyetemi docens a Szabadkézi Rajz és a Tervezésgrafika c tantárgyak oktatójaként.


Baraczka Katalin (2010)

Baraczka Katalin egész életútját és szakmai tevékenységét a minőség, a tervezői igényesség, a kiemelkedő tehetség és a szakmai elkötelezettség jellemzi. Számos kiemelkedő színvonalú kertépítészeti, ill. városrendezési terv szerzője. Tervező-alkotó munkája meghatározó szerepet játszott az elmúlt 40 év tájépítészet-történetében és olyan értékeket hozott létre, amely elsősorban a Főváros arculatát gazdagították, de az általános tervezői gyakorlatot is fejlesztették, mint az igényes és felelős tervezői gondolkodás eredményei.


Petrányi Endre (2009)

Petrányi Endre nem csak a kertépítés területén végzett nagyon igényes és munkát, hanem a táj- és kertépítész képzésben is folyamatosan közreműködött, s ezzel átadta gyakorlati tapasztalatait hallgatóinknak.  Az irányításával kivitelezett kertek, játszóterek, sportlétesítmények mértékül szolgáltak a kivitelezési munka színvonala, a megbízókkal, tervezőkkel való együttműködés, a minőség szempontjából egyaránt.


Schuchmann Péter (2008)

Schuchmann Péter tájépítészeti szakmai tevékenysége csaknem négy évtizedes tervezői munkája a legkülönbözőbb léptékű tájrendezési tervek készítése mellett kiterjedt a területfejlesztési, területrendezési tervezésre, a településfejlesztési-, településrendezési tervezésre, a regionális tervezésre. A tervezői munkássága mellett az egyetemi oktatásban is tevékenyen részt vett, meghívott előadóként, szakmai tervezői gyakorlatok vezetőjeként, és sok diplomatervnek volt témavezetője, ill. opponense. Tevékenyen vett részt a szakmai közéletben. A Terület- és Településrendezési Központi Tervtanács tagja, a Budapesti Agglomeráció Fejlesztési Tanácsa Zöldövezet Program szakmai Bizottságának vezetője, valamint az Operatív Fejlesztési Bizottságának és a Környezetgazdálkodási munkabizottság tagja. A Magyar Építész Kamara Területrendezési Tervezői jogosultság Bizottságának, valamint a Magyar Urbanisztikai Társaság elnökségének választott tagja. A területfejlesztés területén kifejtett, magas színvonalú tevékenységéért 1999-ben Pro-Régió díjjal tüntették ki. 2008-ban a Tájépítészeti Karon 15 éven át folytatott oktatói munkája elismeréseként „Pro Fakultate” emlékérem kitüntetést nyert.


Baloghné dr. Ormos Ilona (2007)

Baloghné dr. Ormos Ilona szakterületi tevékenysége a Táj- és kertépítészet történet, a Kertépítészeti műemlékvédelem diszciplínák fejlesztésében, oktatásában és kutatásában több évtizeden keresztül meghatározó volt. Eredményes kari- és tanszékvezetői munkát, valamint közéleti tevékenységet fejtett ki.


Maurer-Klimes Attila (2006)

Maurer-Klimes Attila okleveles táj- és kertépítész több évtizeden át végzett széles körű és elismert szakmai tevékenységet. Tervezői és a Karon végzett oktatói munkáját biztos gyakorlati háttérrel folytatta. Különösen jó érzékkel hívta fel a hallgatóság figyelmét a kivitelezés rejtelmeire.


Pirk Ambrus (2005)

Pirk Ambrus szakmai munkássága felöleli a kivitelezést, a „tervműfajok” szinte minden területét a műemléki tervektől a lakóterületek, a városi parkok kertrendezési tervein keresztül a nagyobb tájegységek tájrendezési tervéig. Országos tervpályázatok nyertese. Szakirodalmi munkássága is kiemelkedő.


Kánnár László (2004)

Kánnár László a Fővárosi Kertészeti Vállalat főosztályvezetőjeként a budapesti közcélú zöldfelületek kivitelezésében és fejlesztésének szakirányításában fejtett ki évtizedeken át kiemelkedő munkát. Hallgatóinkat a gyakorlatokon fogadta.


Dr. Jámbor Imre (2003)

Dr. Jámbor Imre elismert a tájépítészet terén kifejtett több évtizedes, kiemelkedő oktató és kutató tevékenysége, eredményes intézményfejlesztő munkája. Kezdeményező és meghatározó szerepet vállalt a Magyar Építész Kamara megalakulásában és a Táj- és kertépítészeti tagozat létrehozásában.


Dr. Csemez Attila (2003)

Dr. Csemez Attila több évtizeden keresztül kiemelkedő oktató és diszciplína-fejlesztő munkát végzett. Eredményes a tervező-kutató, a szakírói és a szakmai-közéleti munkássága. Az első hazai tájértékelési eljárások kidolgozója, aki jelentős szerepet vállalt a táji adottságok, értékek interdiszciplináris elismertetésében.


Dr. Őrsi Károly (2002)

Dr. Őrsi Károly a hazai történeti kertek védelmében kiemelkedő érdemeket szerzett és ezzel a táj- és kertépítészet elismertségét elősegítette, elméletét és gyakorlatát gazdagította. A történeti kertek kutatása, védelme és a történeti kertek rekonstrukciója terén végzett több évtizedes munkássága meghatározó.


Szentpétery István (2001)

Szentpétery István közel 50 éven át végzett kiemelkedő munkát a VÁTI és a LAKÓTERV zöldterületi osztályán, később a LAND-A táj- és környezettervezési műterem keretében. Tervező munkája mellett a Szakon, majd a Karon több mint egy évtizeden át – meghívott előadóként – oktatta az Ábrázoló geometria tárgyat


Dr. Misley Károly (2000)

Dr. Misley Károly úttörő szerepet játszott a tájtervezés elfogadtatásában. A hazai tervezési gyakorlatban irányítása alatt fejlődött ki és vált általánossá az önálló tájtervezési szakági tervezés. Több mint 30 éve oktatja hallgatóinkat. Egyedülálló szakigazgatási, szakmapolitikai tevékenységet fejtett ki.


Sándor János (1999)

Sándor János a Debreceni Kertészeti Vállalat igazgatójaként, a Kertészeti Egyesülés elnökeként végzett munkája alapján megbecsült egyénisége a tájépítész szakterületnek. Jelentősen hozzájárult az ország zöldfelületeinek fejlesztéséhez, hallgatóink szakmai gyakorlatainak színvonalas megszervezéséhez.


Kokics Tibor (1998)

Kokics Tibor a Kertészeti Egyesülés igazgatójaként több évtizeden keresztül segítséget nyújtott a táj- és kertépítészek szakmai szerveződéséhez, rendezvényeihez és kiadványainak megjelentetéséhez. Tevékenykedett a települési környezet-állapotának javításáért, a táj- és kertépítész szakma hazai elismertetéséért.


Dr. Andor Domokosné (1997)

Dr. Andor Domokosné kiemelkedően magas színvonalú környezettervezési, kertépítészeti tervezői munkát végez 1969-től folyamatosan. Számos terve példa értékű. Tervezői tevékenysége mellett a felsőfokú oktatásban is részt vesz konzulensként, előadóként. Munkája a társszakmák művelői által is elismert.


Dr. Mayer Antalné (1996)

Dr. Mayer Antalné munkássága meghatározó volt a Duna–Tisza közén a kertépítészet és a tájrendezés terén. Példamutatóan igényes tervező munkája és a gyakorlati megvalósítást figyelemmel kísérő tevékenysége mellett oktató és ismeretterjesztő munkája is elismerésre méltó.


Szendrői József (1995)

Szendrői József a Főváros közcélú zöldfelületeinek kivitelezésében és fejlesztésük szakirányításában évtizedeken át kiemelkedő munkát végzett. Magas szintű tudását az egyetemi hallgatók számára a Kertépítészeti Üzemtan c. tantárgy előadójaként adta át. Szakírói és szakmai-közéleti tevékenysége is jelentős.

Fejér János (1994)

Fejér Jánosnak évtizedeken keresztül kiemelkedő szerepe volt a kertépítés-kivitelezés hazai gyakorlatának megalapozásában és fejlesztésében. Építésirányítási és minőségfejlesztési munkája mellett folyamatosan oktatott a kertépítészeti szakon és rendszeres résztvevője volt a szakmai közéletnek.

Kiácz György (1994)

Kiácz György Ormos Imre tanítványa majd később meghívására tanársegédje volt. Átvette a Fővárosi Kertészet főmérnöki munkakörét, majd annak igazgatója lett. Több évtizedes munkája során magas szintre fejlesztette a fővárosban folyó parképítési és fenntartási valamint műszaki fejlesztési tevékenységet.

Kalla Gábor (1993)

Kalla Gábor kiemelkedő szakmai tevékenységével nagy szerepe volt Pécs zöld-felületi rendszerének kialakításában, közparkok létesítésében, a városfásítás megszervezésében, a belvárosi rekonstrukciós munkákban, a parkerdő fejlesztésben. Évtizedeken át segítette a táj- és kertépítészek gyakorlati oktatását.

Tarjányi Ferenc (1993)

Tarjányi Ferenc megszámlálhatatlanul sok közkert, közpark, óvoda- és iskolakert építés-kivitelezésének volt irányítója. Rendkívül nagy ügyszeretettel és szakmai hozzáértéssel végezte kertépítő munkáját. Egyetemünk hallgatóinak rendszeresen vezetett gyakorlatokat. Kertépítők generációi tekintették mesterüknek.


Balogh András (1992)

Balogh András festőművésznek kiemelkedő érdemei voltak a táj- és kertépítész tervezők vizuális és művészeti nevelésében. A Szabadkézi rajz, az Ábrázoló geometria és a Művészettörténet című tantárgy oktatójaként kiemelkedő színvonalú munkát fejtett ki. Szakírói és szakterületi művészeti tevékenysége jelentős.


Virág János (1991)

Virág János a KÉE „magister optimus” díjas oktatója több évtizeden át a Földméréstan, a Kerttechnika, a Tereprendezés és a Kerttervezés tantárgyak területén fejtett ki kimagasló oktatói tevékenységet. A szakterület sokoldalú és magas színvonalú művelője, ismert tervező és szakíró.

M. Baló Borbála (1990)

M. Baló Borbála a táj- és kertépítész szakma elismert képviselője, kimagasló színvonalú tervezői munkája, szakmai feladatvállalása példamutató. A tervezési gyakorlat fejlesztésében, a települési környezet alakításában, rendezésében évtizedeken át végzett eredményes munkát.


Dr. Krizsán Zoltánné Szabó Marianna (1989)

Dr. Krizsán Zoltánné, Szabó Marianna a kertépítészeti tervezés és a zöldfelület tervezés területén, a tervezési módszertan és gyakorlat továbbfejlesztésében végzett kimagasló munkát.


Dr. Radó Dezső (1989)

Dr. Radó Dezső a zöldfelület gazdálkodás vállalati alapjai megteremtésében, az építés és fenntartás üzemszervezési, vállalatirányítási módszereinek kifejlesztésében végzett kiemelkedő munkát, valamint széleskörűen ismert eredményes szakmai-közéleti tevékenysége is.


Dr. Mőcsényi Mihály (1988)

Mőcsényi Mihály Ormos professzornak a kertépítészeti, a zöldfelületi vonatkozású városfejlesztés terén végzett igen értékes munkásságának eredményes folytatója. A tájrendezés diszciplína újkori hazai kimunkálója és művelője. A településtudomány és az urbanisztika hazai fejlesztésében jelentős szerepet játszott


Dr. Dalányi László (1988)

Dalányi Lászlónak oktatási és tervezésfejlesztési tevékenysége mellett kiemelkedő szerepe volt a táj- és kertépítészet szakterületének szakmai-társadalmi elismertetésében, a tájrendezésnek, a zöldfelület rendezésnek a területi tervezésben, a területrendezésben betöltött szerepe érvényre juttatásában.