Zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

Menü megjelenítése

Zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

Utolsó frissítés: 2021 október 28.

A szakirányú továbbképzés megnevezése: zöldfelület-fenntartó szakirányú továbbképzési szak

A szakirányú továbbképzés megnevezése angolul: Management of Urban Green Spaces postgraduate specialisation programme

 1. A szakirányú továbbképzésben szerezhető szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése: zöldfelület-fenntartó szaktanácsadó

A szakképzettség oklevélben szereplő megnevezése angolul: Specialist in Management of Urban Green Spaces

 1. A szakirányú továbbképzés besorolása:

3.1 képzési terület szerinti besorolása: agrár képzési terület

3.3 végzettségi szint besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 5A
 • ISCED 2011 szerint: 6
 • az európai keretrendszer szerint: 6
 • a magyar képesítési keretrendszer szerint: 6

3.3 szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása:

 • ISCED 1997 szerint: 622

 • ISCED-F 2013 szerint: 08125

 1. A felvétel feltétele(i):

Agrár, műszaki vagy természettudományi képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 1. A képzési idő félévekben meghatározva: 2 félév

 1. A szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 60 kredit

 1. A képzés célja és a szakmai kompetenciák (tudás, képesség, attitűd, autonómia és felelősség):

7.1. A képzés célja: a szakterületen dolgozók kompetenciájának növelése a zöldfelület fenntartáshoz kapcsolódó szakismeretek - mind a növényállomány, mint az épített elemek fenntartása, üzemeltetése - vonatkozásában. A képzés során minden esetben kiemelt hangsúlyt kapnak a legmodernebb módszerek és technológiák, a zöldfelületek fenntartásának erőteljesen ökológikus szemlélet mentén történő oktatása.

A zöldfelület fenntartás terén országszerte tapasztalható szakemberhiány. A képzés célja e hiány enyhítése, továbbá a szakterületen dolgozó állomány kompetenciájának növelése.

7.2. Szakmai kompetenciák:

A zöldfelület-fenntartó szaktanácsadó

Tudása:

Ismeri

 • a korszerű gyepgazdálkodást;
 • a fásszárúak (szoliter fák, fasorok, cserjék, rózsák) fenntartásának általános és speciális kérdéseit;
 • a lágyszárú állományok (évelők és egynyáriak, biodiverz felületek) fenntartását,
 • a települési zöldfelületek művi elemeinek üzemeltetéséhez szükséges alapismereteket, mint a vizes létesítményeket (tavak, vízfolyások, medencék, szökőkutak), öntözőrendszereket, játszószereket, sportlétesítményeket, kerti burkolatokat és egyéb kerti építményeket;
 • és alkalmazni tudja a korszerű tápanyag-utánpótlást és növényvédelmi módszereket;
 • a megtartó csapadékmenedzsmentet,
 • a korszerű talajerő-gazdálkodást;
 • a zöldfelületeken előforduló épített és gépészeti elemeket, korszerű műszaki ismeretekkel rendelkezik;
 • és elsajátította a fenntartási és kezelési tervek készítését, és tudja értelmezni ezeket;
 • a zöldfelület-fenntartást, valamint a kapcsolódó szakterületeket működtető intézményhálózatot, jogszabályi környezetet.

7.2.2 Képességei:

Képes

 • a települési zöldfelületek funkcionális, természetközeli fenntartására;
 • a zöldfelület-fenntartáshoz kapcsolódó tervekbe foglalt útmutatások alkalmazására;
 • a zöldfelület-fenntartás műszaki hátterének áttekintésére, fejlesztésére;
 • a hatékony érdekérvényesítésre a települési önkormányzat rendszerében és a lakosság irányában;
 • középvezetőként az alá besorolt szakmai állomány irányítására.

A végzettek műszaki jellegű ismeretekkel és készségekkel, valamint alapvető kertészeti szakismerettel és növényismerettel rendelkeznek. Rendelkezniük kell továbbá alapszintű vezetői képességekkel, hiszen szakmailag irányítania kell a fenntartásban dolgozó szakmunkásokat.

7.2.3 Attitűdje:

 • magabiztos kertészeti szakismerete mellett jellemző rá az ökologikus gondolkodásmód;
 • munkáját a természet és környezet védelmének szem előtt tartásával végzi;
 • alapszintű vezetői képességekkel és folyamatos szakmai megújulás iránti igénnyel rendelkezik;
 • fogékony a szakterületen évről évre korszerűbb technológiák, újabb növényfajok és fajták megismerésére;
 • szakmai kérdésekhez konstruktívan, együttműködési szándékkal áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra

7.2.4 Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan képes szervezni és irányítani a települések zöldfelületeinek fenntartását;
 • a rendelkezésre álló kezelési tervek alapján a gyakorlatban megtervezi a zöldfelületek fenntartásának éves menetét, és szükségleteit;
 • középvezetőként felelősen irányítja a beosztott munkavállalókat és alvállalkozókat;
 • felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai-jogi-etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul;
 • a rábízott szinten az irányítást önállóan gyakorolja, döntéseiért felelősséget vállal;
 • szakmai irányelvek szerinti éves, középtávon és hosszú távon tervez;
 • felelősen irányítja az alvállalkozókat;
 1. A szakirányú továbbképzés szakmai jellemzői, a szakképzettséghez vezető szakterületek és azok kreditaránya, amelyből a szak felépül:

8.1. Természettudományos ismeretek:            5-9 kredit

8.2. Gazdasági és humán ismeretek:               8-16 kredit

8.3. Szakmai specifikus ismeretek:                  29-37 kredit

8.4. Szakdolgozat:                                              8 kredit


Számonkérés és záróvizsga

Az ismeretek ellenőrzési rendszere a tantervben előírt vizsgák letételéből, valamint a gyakorlatok elvégzéséből, a szakdolgozat elkészítéséből és záróvizsgából tevődik össze.

A záróvizsga:

A záróvizsgára bocsátás feltételei:

 • a tantervben előírt kollokviumok sikeres letétele,

 • független bíráló által elfogadott szakdolgozat.

A záróvizsga részei: a záróvizsga szóbeli része komplex – a két félév során tanult ismereteket, különösen a szaktárgyi témaköröket magába foglaló – komplex vizsga és a szakdolgozat sikeres megvédéséből áll.

A záróvizsga eredménye: a bíráló véleményének figyelembevételével a szakdolgozat védésére adott érdemjegy és a szóbeli szaktárgyi komplex vizsgára adott érdemjegy egy tizedesre kerekített átlaga.

 

A képzés jellemzői

Tanórák időpontja: 
Időtartama: 2 félév

Munkarendje: levelező
Gyakorisága: négy hét/félév
Helyszíne: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Önköltség díja: 300.000 Ft/félév

A jelentkezés módja és feltételei

A jelentkezés formája: a kar honlapján található jelentkezési lapon.

Jelentkezési lap: letölthető

Csatolandó dokumentum: felsőfokú végzettséget igazoló oklevél másolata.

Jelentkezési határidő: 2020. január 31.

Jelentkezési lap beküldendő vagy személyesen leadható: 

Szent István Egyetem Tájépítészeti és Településtervezési Kar Dékáni Titkárság, 1118 Budapest, Villányi út 29-43. K. ép. fszt. 10.

Bővebb információ

Szakfelelős: Vajda Szabolcs adjunktus
Kertművészeti és Kerttechnikai Tanszék
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
Tel.: 305 -7513
E-mail:  Vajda.Szabolcs@tajk.szie.hu

 


   Képzési és kimeneti követelmények

  Tanterv

 Jelentkezési lap