Képzések

Tartalom megjelenítő

Művészetmenedzsment szakirányú továbbképzés

MIND

Informatikai Igazgatóság

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ART


Képzésért felelős intézet: Rippl-Rónai Művészeti Intézet

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik a művészet, a kommunikáció, a gazdaság szakterületein és e területekhez kapcsolódó jogi szabályozásban egyaránt otthonosan mozognak. Képesek a művész, mű, befogadó és támogató együttműködését segíteni, átlátják a művészeti intézményrendszer működését, művészeti rendezvények, vállalkozások szervezési és menedzsment feladatait képesek ellátni. Jártasak a művészeti pályázatok, projektek lebonyolításában, a kulturális célú reklám és PR-tevékenységek területén.

Képzési terület: művészet
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám:10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombat.

Részvétel feltétele:
A szakirányú továbbképzés az alábbi képzési területekhez, illetve képzési ágakhoz besorolt valamely tudományágban/művészeti ágban szerzett, oklevéllel igazolt főiskolai végzettségre és szakképzettségre, illetve a többciklusú képzési rendszerben ezen tudományterületekhez besorolt BA végzettségre és szakképzettségre épül:
-    bölcsészettudomány (magyar, történelem, modern filológia, ókori és keleti filológia, pedagógia és pszichológia, szabad bölcsészet);
-    társadalomtudomány (politikatudomány, szociológia, társadalomismeret);
-    jogi és igazgatási tudományok;
-    gazdaságtudományok (közgazdasági, üzleti);
-    pedagógusképzés (óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia, sporttudomány);
-    sporttudomány (sport, testkultúra);
-    művészet (építőművészet, iparművészet, képzőművészet, film- és videóművészet, zeneművészet, táncművészet, multimédia);
-    művészetközvetítés (zenekultúra, vizuáliskultúra, drámakultúra, mozgóképkultúra).

Az ideális jelentkező:
Azok jelentkezését várjuk, akik a művészet szeretete mellett érdeklődést mutatnak a művészetszervezési feladatok, a művészettel kapcsolatos gazdasági, jogi és marketing ismeretek elsajátítása iránt.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: művészeti menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Művészeti menedzser szakképzettséget igazoló oklevelet olyan hallgatók kaphatnak, akik
a) a képzés során ismereteiket és képességeiket illetően bizonyították, hogy
-    a művészeti menedzser tevékenységhez szükséges alapszintű gyakorlati és elméleti ismerteket elsajátították, és olyan tudást szereztek, amelyek alapján a művészeti menedzsment területén hatékonyan tudnak működni;
-    képesek művész, mű, befogadó és támogató együttműködését egyfelől közvetlenül, illetve infrastrukturálisan, másfelől materiálisan, illetve intellektuálisan segíteni;
b) ismereteik és képességeik alkalmazásait illetően képesek
-    művészeti vállalkozást alapítani és működtetni;
-    segíteni a művészt egy adott műalkotás létrehozásában (szponzorálás és pályázás; projekt-tervezés és lebonyolítás; csapatépítés);
-    segíteni, hogy a műalkotás eljusson közönségéhez (bemutatóhely; műkereskedelem; reklám és PR; műkritika);
-    elősegíteni azt, hogy a művészet intézményei átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjenek (művészeti intézmények vezetése);
-    továbbá elősegíteni, hogy a művészet egész intézményrendszere átláthatóan, jogszerűen és gazdaságosan működjön (önkormányzat, minisztérium, nem-állami szektorba tartozó kulturális források);
-    kialakítani, illetve fejleszteni az infrastruktúra jogi és gazdasági szabályozását;
-    segíteni, illetve ellenőrizni a jogi és gazdasági szabályozás betartását, illetve betartatását;
-    menedzsment feladataikat egy tágabb környezetben is elvégezni (regionálisan, az Európai Unión belül, valamint az Európai Unió majdani részeként azon kívül);
c) a szakmai attitűdök és magatartás terén rendelkeznek
-    olyan személyi tulajdonságokkal és együttműködési készséggel, melyek a személyi felelősséget és egyéni döntéshozatalt is megkövetelő munkakörökhöz szükségesek;
-    minőségtudattal, minőségigénnyel és sikerorientáltsággal;
-    saját tevékenységük kritikus értékelésének képességével, valamint értékek kialakítására és megtartására törekvő céltudatos magatartással.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Design- és művészetelméleti (esztétikai, művészettörténeti, designelméleti) ismeretek: 18-22 kredit
Társadalomtudományi ismeretek: 8 kredit
Gazdaságtudományi és menedzsment ismeretek: 26-32 kredit
Jogi és igazgatási ismeretek: 2 kredit
Kommunikációs ismeretek: 8 kredit
Szakmai gyakorlatok: 12 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: záródolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 23.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Szabó Zsófia
Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.
E-mail cím: szabo.zsofia@uni-mate.hu

Név: Baloghné Hetesi Anita
Cím: 7400 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky Endre u. 10.
E-mail cím: baloghne.hetesi.anita@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800 / 4001 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu