Képzések

Tartalom megjelenítő

Pénzügy és számvitel [vállalkozási] felsőoktatási szakképzés

MIND

Gödöllő

Kaposvár

Gyöngyös

felsőoktatási szakképzés

Képzés munkarendje:

nappali

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

200000 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: pénzügy és számvitel (Finance and Account)

  2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

  - szakképzettség:

  - felsőfokú vállalkozási közgazdász-asszisztens

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

  - Economist Assistant Specialized in Enterpreneurship

  - választható szakirányok: vállalkozási

  3. Képzési terület: gazdaságtudományok

  4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

  3611 Pénzügyi ügyintéző (a pénzintézeti ügyintéző kivételével)

  3614 Számviteli ügyintéző

  3639 Egyéb, máshova nem sorolható üzleti jellegű szolgáltatás ügyintézője

  3652 Adó- és illetékhivatali ügyintéző

  3653 Társadalombiztosítási és segélyezési hatósági ügyintéző

  4121 Könyvelő (analitikus)

  4129 Egyéb számviteli foglalkozású

  5. A képzési idő félévekben: 4 félév

  6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

  - A szakmai gyakorlat legalább 12 hetes, nappali tagozaton legalább 400 órás, részidős képzésben legalább 200 órás.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

  7. A felsőoktatási szakképzés célja

  A pénzügy és számvitel felsőoktatási szakképzési célja a hallgatók felkészítése olyan közgazdasági alapműveltség megszerzéséhez a pénzügyi, illetve a számviteli alkalmazásokhoz kapcsolódó módszertani ismeretekkel, melyek alapján képesek lesznek pénzügyi és számviteli rendszerek átlátására, működtetésére.

  7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  7.1.1. A közgazdász-asszisztens

  a) tudása

  - Tisztában van a gazdálkodástudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

  - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.

  - Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek.

  - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.

  - Ismeri a pénzügy és a számvitel alapfogalmait, a pénzügyi termékeket és piacokat.

  - Ismeri a pénzügyi és számviteli területet érintő legalapvetőbb összefüggéseket.

  - Ismeri a vállalati gazdálkodás finanszírozási-számviteli-adózási alrendszerét, a vállalati finanszírozás alapelveit, közvetlen és közvetett finanszírozás formáit.

  - Ismeri a pénzügyi, számviteli folyamatok tervezésének, szervezésének, irányításának, ellenőrzésének elméleti alapjait és gyakorlatát.

  - Ismeri a vállalkozások tevékenységét szabályozó jogszabályokat, a vállalat piaci alkalmazkodásának legfontosabb pénzügyi feltételeit.

  - Ismeri a hazai adózási, számviteli szabályokat, a vállalkozások működésének (alapítás, működés, átalakulás, megszüntetés) számviteli, pénzügyi megjelenítését.

  - Ismeri a számviteli információs rendszert, a beszámoló részeit, illetve az azt alátámasztó könyvelési folyamatokat.

  - Ismeri az egyes pénzintézeti típusok sajátosságait, a hitelezési folyamatot.

  b) képességei

  - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket tár fel és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.

  - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt.

  - Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.

  - Alkalmas a pénzügyi, befektetési, finanszírozási, beruházási döntések áttekintésére, a hitelkérelmek, pénzügyi tervek, pályázatok előkészítésére, előzetes értékelésére.

  - Alkalmas pénzügyi és számviteli nyilvántartási rendszerek használatára, kezelésére.

  - Képes finanszírozási döntésekre megértésére, éves számviteli beszámolók, pénzügyi kimutatások elkészítésére és elemzésére.

  - Képes adó-, illeték-, vám-, jövedék-, társadalombiztosítási és járulék kötelezettségek meghatározására és a bevallások elkészítésére.

  - Képes gazdasági folyamatok, szervezeti események komplex pénzügyi, számviteli következményeinek megértése.

  - Képes az alapvető gazdasági mutatók kiszámítására és azokból következtetések levonására.

  c) attitűdje

  - Kritikusan szemléli saját munkáját. Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat. Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.

  - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.

  - Nyitott a pénzügyeket és számvitelt érintő jelenségek, problémák iránt.

  - Folyamatosan törekszik az önképzésre, tudása, ismeretei aktualizálására, munkáját a minőségi munkavégzés iránti igény jellemzi.

  - Fogékony az új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.

  - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, ebben munkatársaival való együttműködésre.

  d) autonómiája és felelőssége

  - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért.

  - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti.

  - Felelősséget vállal a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi és etikai normák és szabályok betartásáért, tevékenysége következményeiért, javaslataiért, döntéseiért.

  8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

  - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

  - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;

  - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

  9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

  10. Idegennyelvi követelmény

  Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek a követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.