Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2022 március 03.

Vadgazda mérnöki mesterképzés

MIND

Gödöllő

Csíkszereda (RO)

mesterképzés (MA/MSc)

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

500000 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

500000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1. A mesterképzési szak megnevezése: vadgazda mérnöki (Wildlife Management Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

szakképzettség: okleveles vadgazda mérnök

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Wildlife Management Engineer

3. Képzési terület: agrár 

4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a vadgazda mérnök alapképzési szak

  4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá az agrár és a természettudomány képzési terület szakjai. 

5. A képzési idő félévekben: 4 félév 

6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 25 kredit

az intézményen kívüli összefüggő gyakorlati képzés minimális kreditértéke: 5 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 623/0821

8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

A képzés célja vadgazda mérnökök képzése, akik szakterületük gyakorlati és elméleti műveléséhez és irányításához, illetve annak ellenőrzéséhez szükséges szakmai, természettudományi, valamint – szakterületük gyakorlásához megfelelő – műszaki és gazdasági ismeretekkel rendelkeznek. Ökológiai, környezettudatos élelmiszerlánc szemlélettel képesek a természeti erőforrások megújítható, tartamos hasznosítására, az ökoszisztéma szolgáltatások felismerésére és értékelésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  8.1.1. A vadgazda mérnök

  a) tudása

Ismeri és érti a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületén lejátszódó folyamatokat (a vadgazdálkodás biológiai, műszaki, jogszabályi feltételrendszerét, társadalmi beágyazottságát), és a köztük levő összefüggéseket. 

Biztos tudással rendelkezik a vadgazdálkodás és vadbiológia szakterületével rokon természettudományi területeken, ismeri azok fontosabb összefüggéseit, elméleteit és az ezeket felépítő fogalmi rendszereket.

Részletesen ismeri a vadgazdálkodás működését és az azt befolyásoló tényezőket, tisztában van a vadgazdálkodás vidékmegtartó és -fejlesztő szerepével.

Részletesen ismeri – hazai és nemzetközi relációban egyaránt – a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének tervezési és megvalósítási, végrehajtási módszereit, szabályait és a kapcsolódó sajátosságokat. 

Az élelmiszerlánc biztonság alapvető fogalmait és folyamatát képes adaptálni a lőtt vad kezelés és forgalmazás, valamint vad élelmiszer előállítása tevékenységek során. 

Ismeri a team- és projektmunka sajátosságait, rendelkezik vezetői ismeretekkel, ismeri a vadgazdálkodás, a vadászat résztvevőinek hierarchikus rendszerét, az egyes vezetői és végrehajtási szintek feladatait.

Ismeri a K+F+I stratégiai szerepét a vadgazdálkodásban. Van rálátása az Európai Unió és a hazai vadgazdálkodási szakpolitika, valamint a vadgazdálkodási egység szintű K+F+I tevékenységek összefüggéseire, a fennálló kölcsönhatásokra és kapcsolatrendszerekre.

Ismeri a vadgazdálkodás és a vadbiológia sajátos kutatási módszereit, absztrakciós technikáit, az elvi kérdések gyakorlati vonatkozásainak kidolgozási módjait.

Ismeri a vadgazdálkodási és vadbiológiai adatgyűjtések különböző módszereit, az azokban rejlő lehetőségeket. Mindezeket alkalmazni, és alkalmazásukat megtanítani is képes. 

Ismeri a szakszerű és hatékony szóbeli, írásbeli és hálózati kommunikáció módszereit és eszközeit. 

Ismeri, érti a vadbiológia és vadgazdálkodás speciális szókincsét. 

Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

  b) képességei

Képes saját álláspont kialakítására és annak vitában történő megvédésére általános társadalmi, agrárgazdasági és speciális, a vadgazdálkodáshoz tartozó kérdésekben.

Ismeri, érti és alkalmazza a környezet és természet megóvásának alapelveit, azok vadgazdálkodással kapcsolatos előírásait

Értő, elemző módon követi a vadgazdálkodás és a vadbiológia meghatározó hazai és nemzetközi szakirodalmát.

Képes a szakmai tevékenységével kapcsolatos jogszabályok önálló értelmezésére és alkalmazására. 

Képes a vadgazdálkodás tevékenységrendszerének meghatározására, megtervezésére, megszervezésére. 

A szervezet munkájának korszerűsítése érdekében képes a változtatás feltételeinek megteremtésére és a változtatás megvalósítására.

Képes a vadgazdálkodás ismeretrendszerét alkotó elképzelések különböző területeinek részletes analízisére, az átfogó és speciális összefüggések feltárására.

Képes a szakmai problémák beazonosítására, azok sokoldalú, interdiszciplináris megközelítésére, valamint a megoldásához szükséges részletes elvi és gyakorlati háttér feltárására, megfogalmazására. 

Az agrárgazdaságra vonatkozó elemzéseit képes ágazatokon átívelően, összefüggéseiben, komplexen megfogalmazni és értékelni.

Az irányított szervezet munkáját, tevékenységét, gyakorlati problémáit tudományos igényességgel és megfelelő módszerekkel elemzi. 

Képes szakterületén magyarul és idegen nyelven írásban és szóban megnyilvánulni, vitában részt venni. 

A szakterület ismeretközvetítési technikáit, magyar és idegen nyelvű publikációs forrásait ismeri, feldolgozza, értelmezi és munkája során ezeket alkalmazza. 

Képes korszerű informatikai eszközök alkalmazására, szakszerű és hatékony szóbeli és írásbeli kommunikációra.

Képes a mérnöki munka során az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások előnyben részesítésére.

  c) attitűdje

Ismeri és vállalja azokat az átfogó és speciális viszonyokat, azt a szakmai identitást, amelyek a vadgazdálkodás sajátos karakterét, személyes és közösségi szerepét alkotják. 

Nyitott és fogékony a korszerű és innovatív eljárások megismerésére és gyakorlati alkalmazására.

Aktív résztvevő kutatási, fejlesztési projektekben.

Nyitott az agrárágazat paradigmaváltozásaira. 

Elkötelezett a környezet- és természetvédelem, valamint a fenntartható vadgazdálkodás iránt. Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására. 

Felismeri és elfogadja – a szakterület sajátosságai miatt – döntésének korlátait és kockázatát. 

Munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi, és ezt elvárja beosztottjaitól is. 

Fontos számára a tudományos kutatás etikai szabályainak és normarendszerének betartása. 

Véleményét szakmai alapokon hozza meg, azokat következetesen képviseli.

Elfogadja mások eltérő véleményét, ha azok szakmai indokokkal kellően alátámasztottak.

Képes ismeretei szintetizálására, önképzése hatékony megszervezésére, nemcsak szakmai, hanem általános műveltségi területeken is.

  d) autonómiája és felelőssége

Nagyfokú önállósággal rendelkezik átfogó és speciális szakmai kérdések kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében. Mindezekért felelősséget vállal. Végiggondolja és képviseli a vadászat-vadgazdálkodás etikai kérdéseit. 

Felelősséget érez a vadgazdálkodás vidéken betöltött szerepének alakulásában.

Gyakorlati tapasztalatai birtokában önállóan dönt meghatározott munkafolyamatok megvalósítási módját, időzítését illetően. 

Szakmai felelősségtudattal hoz döntéseket. 

Vállalja döntéseinek következményeit.

Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködés kialakítására. Egyenrangú partner a szakmai és szakterületek közötti kooperációban.

Képes a meghatározott tevékenységek végrehajtásához szükséges feltételek biztosítására, a megvalósítás folyamatos irányítására és ellenőrzésére, illetve ennek megszervezésére. 

Képes a vezetői tevékenység különböző funkcióinak gyakorlati végrehajtására, a vezetettek motiválására, teljesítményük értékelésére, a felmerülő konfliktusok jogszerű és hatásos kezelésére. 

Képes team vagy projekt kialakítására, önálló irányítására. 

9. A mesterképzés jellemzői

  9.1. Szakmai jellemzők

  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül 

a képzést alapozó ismeretkörök (statisztikai, biometriai ismeretek; kommunikációs és vezetési ismeretek; vadbiológiai, genetikai és viselkedésökológiai ismeretek; európai uniós és nemzetközi szakmai, természetvédelmi és jogi, élelmiszerlánc-biztonság ismeretek) 12-30 kredit;

vadgazda mérnöki szakmai ismeretek (vadbiológiai kutatások és monitoring; ágazati értékbecslés és kárbecslés; integrált apróvad-, nagyvad- és élőhely-gazdálkodás; szakmapolitikai és nemzetközi vadgazdálkodási kérdések; földnyilvántartási és térinformatikai ismeretek; megelőzés, higiénia és gyógykezelés a vadtartásban; vadfeldolgozás; vadászati turizmus, vendéglátás és marketing; pályázati technikák és projekt-menedzsment; szakmai kultúra és etika) 24-48 kredit;

választható szakmaspecifikus ismeretkörök (a szakterületnek és az intézményi sajátosságoknak megfelelő speciális kurzusok, egyéni feladatok, gyakorlatok, tanulmányutak, valamint részletes vadbiológus ismeretek) 12-30 kredit.

  9.2. Idegennyelvi követelmény

  A mesterfokozat megszerzéséhez egy élő idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

  9.3. A szakmai gyakorlat követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés tantervében meghatározott legalább két hét időtartamú gyakorlat.

  9.4. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei

Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma 84 kredit az alábbiak szerint:

természettudományi, vadgazdálkodási, vadbiológiai, ökológiai ismeretek területéről legalább 10 kredit;

erdészeti, mezőgazdasági, környezeti, élőhelyi ismeretek területéről legalább 10 kredit;

gazdasági-gazdálkodási műszaki és jogi ismeretek területéről legalább 5 kredit;

A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató a korábbi tanulmányai alapján legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.