Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Turizmus- és utazásjogi szakközgazdász / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja a turizmus állami, önkormányzati és szakmai intézményrendszerét, a szereplők tevékenységeit, együttműködésük szükségességét és lehetőségeit, valamint a vonatkozó előírásokat ismerő szakemberek képzése, akik elsajátított elméleti és gyakorlati, Európai uniós és hazai jogi ismereteik birtokában képesek a jogi konfliktushelyzetek felismerésére, megelőzésére, illetve megoldására. A képzés végső célja olyan elméleti és gyakorlati ismeretek átadása, amelyek a turizmus állami/önkormányzati szabályalkotó, irányító és jogalkalmazó szintjén, a különféle turisztikai szolgáltatók, valamint a fogyasztóvédelem területén szükségesek.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő

Képzés gyakorisága: kéthetente péntek délután és szombaton, blokkosított rendszerben.

Részvétel feltétele:

 • szakközgazdász szakon: gazdaságtudományok képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és közgazdász szakképzettség;
 • szaktanácsadó szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
A képzésre elsősorban azokat a turizmus-vendéglátás ágazatban (a turizmus állami irányításában, önkormányzatnál, TDM szervezetnél, utazási irodában, szállás- és vendéglátóhelyen, közlekedési társaságnál stb.) dolgozó, szakemberek jelentkezését várjuk, akik a jogi konfliktushelyzetek felismeréséhez, megelőzéséhez, illetve megoldásához szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket kívánnak elsajátítani. A képzésen megszerezhető ismeretek a fogyasztóvédelem területén dolgozó szakemberek számára is hasznosak.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakközgazdász szakon: turizmus- és utazásjogi szakközgazdász;
 • szaktanácsadó szakon: turizmus- és utazásjogi szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Ismeri

 • a turizmuságazat, illetve a turizmusjog fogalmait, elméleteit, folyamatait és jellemzőit;
 • a meghatározó turizmusjogi szabályozó rendszert és a szakmai nyelvezetet;
 • és érti a turizmus intézményrendszerét és jogi környezetét, valamint a turizmusjog hazai és nemzetközi struktúráját;
 • az Európai Unió turizmushoz is elválaszthatatlanul kötődő alapszabadságait és alapelveit, a turizmussal kapcsolatos döntési folyamatait és jogszabálytípusait, továbbá konfliktuskezelési és -megoldási mechanizmusait;
 • a turizmus szempontjából fontos, illetve népszerű célterületek európaitól eltérő jogrendszerét;
 • a problémafelismerés, -megfogalmazás és -megoldás korszerű módszereit;
 • a turizmus és a társadalom más alrendszerei közötti legfontosabb összefüggéseit.

Képes:

 • turisztikai szolgáltatók, illetve közreműködők turisztikai jogi tevékenységének előkészítésében, megvalósításában, valamint a lehetséges turizmusjogi konfliktusok megelőzésében és megoldásában való részvételre, azok tervezésében és irányításában való közreműködésre a gyakorlati tudás és tapasztalatok megszerzését követően;
 • a turisztikai szolgáltatóknál jelentkező problémák kezelési és megoldási módszereinek kreatív alkalmazására;
 • magas szintű írásos és szóbeli kommunikációra a turizmus szereplőivel és közöttük;
 • magabiztosan és innovatív megoldásokat alkalmazva a képzési területen összetett és előre nem látható problémák megoldására.

Attitűdje:

 • a turisztikai szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai értelmezésére és továbbfejlesztésére;
 • kulturált, etikus és tárgyilagos hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a szakmai problémákhoz való viszonyulása során;
 • munkájában figyel a szélesebb körű ágazati, regionális, nemzeti és európai értékekre és érdekekre;
 • átfogó gondolkodás jellemzi;
 • a fogyasztók felmerülő problémáihoz empatikusan viszonyul, ugyanakkor képes azokat megfelelő távolságtartással és kritikával kezelni;
 • rendszerező és elemző gondolkodásra képes;
 • jó problémafelismerő készség és megoldóképesség jellemzi;
 • képes önálló munkavégzésre;
 • kiváló kommunikációs készséggel és információfeldolgozási képességgel rendelkezik.

Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket;
 • felelősséget vállal saját munkájáért, az általa irányított szervezetért/szervezeti egységért, vállalkozásáért;
 • a turizmus társadalmi, gazdasági és jogi környezetében bekövetkező változások érdeklik, azokat folyamatosan figyelemmel kíséri és munkája során alkalmazza;
 • a szakmai döntések következményeinek felelős végiggondolása és figyelembe vétele jellemzi.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 55 kredit
Gazdaságtudományok ismeretkör: 13 kredit
A turizmus rendszere és nemzetközi gyakorlata; pénzügytan; utazásszervezési ismeretek.
Vezetéstudományok ismeretkör: 8 kredit
Marketingmenedzsment, nemzetközi kommunikáció
Közigazgatási és jogi ismeretkör: 29 kredit
Közigazgatás, turizmusjog, EU és a turizmusban érintett desztinációk turisztikai és jogi intézményrendszere
Regionális tudományok ismeretkör: 5 kredit
Regionális politika, biztonságpolitika

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 5 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete:  2024. szeptember 16.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Molnár Csilla egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: molnar.csilla@uni-mate.hu
Honlap: https://uni-mate.hu