Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 december 28.

Takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki mesterképzési szak

Keszthely

mesterképzés (MA/MSc)

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

600000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1. A mesterképzési szak megnevezése: takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnöki (Animal Nutrition and Feed Safety Engineering)

2. A mesterképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

végzettségi szint: mester- (magister, master; rövidítve: MSc-) fokozat

szakképzettség: okleveles takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Animal Nutrition and Feed Safety Engineer

  3. Képzési terület: agrár

  4. A mesterképzésbe történő belépésnél előzményként elfogadott szakok

  4.1. Teljes kreditérték beszámításával vehető figyelembe: a lótenyésztő, lovassport szervező agrármérnöki, a mezőgazdasági mérnöki, a természetvédelmi mérnöki, a vadgazda mérnöki, az állattenyésztő mérnöki, növénytermesztő mérnöki alapképzési szak.

  4.2. A 9.4. pontban meghatározott kreditek teljesítésével vehetők figyelembe továbbá: az élelmiszermérnöki, a mezőgazdasági és élelmiszeripari gépészmérnöki, a mezőgazdasági szakoktató, a vidékfejlesztési agrármérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki alapképzési szak.

  5. A képzési idő félévekben: 4 félév

  6. A mesterfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

a diplomamunka készítéséhez rendelt kreditérték: 30 kredit

a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 6 kredit

7.    A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 621/0811

  8. A mesterképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

  A képzés célja szakmájuk iránt elkötelezett takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnökök képzése, akik rendelkeznek a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű, alapelveiben az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismerettel és felkészültek a takarmányipar, a gazdasági haszonállatok, valamint a társ- és hobbiállatok okszerű táplálóanyag ellátására, továbbá a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, ökonómiai, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási szakterületein mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatok ellátására. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

  8.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  8.1.1. A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök

  a) tudása

Ismeri a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazatokkal kapcsolatos korszerű alapelveket, az Európai Unió szabályrendszerében foglaltakkal azonos szemléletű, komplex ismeretanyagot.

Ismeri a mezőgazdasági, ezen belül különösen a takarmányozástan tudományterületének szakmai szókincsét anyanyelvén, valamint legalább egy idegen nyelven.

Ismeri a takarmányipar, valamint a takarmánygazdálkodás teljes vertikumának termékfejlesztési, termék-előállítási, környezet- és egészségvédelmi, valamint minőségbiztosítási aspektusait, annak elméleti és gyakorlati szempontjait, élelmiszerlánc-biztonsággal kapcsolatos összefüggéseit.

Ismeri a mezőgazdasági szektor, ezen belül különösen a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazat szerkezetét, a takarmány-előállítás, -forgalmazás és -ellenőrzés jogi szabályozását, az azok működtetését biztosító szakhatóságok felépítését, jogkörét és eljárásrendjét, valamint a mezőgazdasági termelés egészét meghatározó agrárpolitika összefüggéseit.

Ismeri a K+F+I jelentőségét a takarmány-előállítás fejlődésében, különös tekintettel a gazdasági állatok táplálóanyagokkal szemben támasztott igényeivel, valamint a biztonságos állati termék előállítással kapcsolatos új ismeretekre. Ismeri továbbá a K+F+I tevékenységhez szükséges forrásgenerálás lehetőségeit.

Birtokában van a tevékenységi területén alkalmazható korszerű vezetéselméleti és szervezetirányítási ismereteknek, a munkaszervezetek hatékonyságának és egészséget támogató voltának erősítése érdekében.

  b) képességei

Képes a folyamatos önképzésre és az ehhez szükséges információ források felkutatására.

Átlátja a szakmai előmenetelének feltételrendszerét és ennek megfelelően képes megtervezni életpályáját.

A takarmányozási és takarmánybiztonsági mérnök elméleti és gyakorlati tudása birtokában képes mérnöki szintű tervezői és irányítói feladatokat ellátni.

Képes a takarmányipar, a takarmánygazdálkodás, valamint a takarmány ellenőrzés különböző területein önálló szakmai álláspont kialakítására és annak a tudomány aktuális állása szerinti szakmai alátámasztására, és álláspontját az adott kérdésben felmerülő vitában megvédeni.

Képes önálló termékpálya szemléletű minőségi termék előállítására, állati takarmányok előállítására és azok minőségének megóvására, hasznosítható természeti, gazdasági és társadalmi erőforrások felismerésére és komplex értékelésére.

Képes az agrárgazdaság és az agrárpolitika különböző döntési folyamataiban való részvételre, a szakigazgatásban és egyéb állami intézményrendszerekben szakértői feladatok ellátásán keresztül.

Képes szakágazati szaktanácsadás művelésére és alkalmas egyéni és társas vállalkozások működtetésére és irányítására, valamint a takarmányozás területén K+F+I projektekben való részvételre vagy azok irányítására.

Képes szakmai és tudományos szempontból egyaránt megalapozott véleményt kialakítani és álláspontját megvédeni.

Ismeri és alkalmazza a szakmai szókincset, képes idegen nyelvű szakmai kommunikációra.

Képes a takarmányozási és takarmánygazdálkodási szakágazat ismereteit összegezni és azokat kritikailag értékelni.

Képes a szakmai megállapításait szóban vagy írásos formában a szakmai közönség, vagy az irányító hatóságok felé közvetíteni.

A szóbeli és írásos kommunikáció korszerű eszközeit hatékonyan alkalmazza, különös tekintettel az informatika nyújtotta előnyökre és esetleges hátrányokra.

Képes projektekben, illetve adott feladatokon dolgozó munkacsoportokban tevékenyen részt venni.

  c) attitűdje

Érti és hitelesen képviseli a takarmányipar és a takarmánygazdálkodási szakágazat fontosságát, valamint annak jelentőségét az agrárágazat egészén belül úgy hazai, mint nemzetközi aspektusból.

Elkötelezett a mezőgazdasági, ezen belül a takarmányalapanyag-termelés és takarmány-előállítás, pozitív társadalmi megítélésének fenntartása illetve javítása iránt.

A takarmányipar hazai, európai uniós és egyéb nemzetközi szereplőinek véleményét tiszteletben tartja, nyitott és fogékony azok iránt.

Szakmai ismereteinek birtokában konstruktív módon közelíti meg és kezeli a szakmai kérdéseket.

Érzékeny a mezőgazdaság, ezen belül különösen a takarmányipar bármely szektorában felmerülő problémák iránt és törekszik azok megoldására.

Érdeklődést mutat az élő természettudományok, ezen belül különösen a takarmányozási kutatások új eredményei iránt, hajlandóságot mutat azok kritikus szemléletű kipróbálására, majd bevezetésére a takarmányozás napi gyakorlatába.

Elismeri a szakmai fejlődés és az életpálya-tervezés, a folyamatos önképzés és az élethosszig tartó tanulás fontosságát.

Környezettudatos szemlélettel rendelkezik.

Elkötelezett a mezőgazdasági termelés és a termék-előállítás környezet- és egészségvédelmi, valamint állatvédelmi és egyéb etikai szabályai iránt.

Kutatás-fejlesztési területen betartja és betartatja a tudományos kutatás etikai szabályait és normarendszerét.

Elfogadja és képviseli a mezőgazdasági termelés legfontosabb értékeit, különös tekintettel a fenntartható fejlődésre.

Felismeri az értékeket, fogékony a hatékony megoldást jelentő módszerek és eszközök alkalmazására, továbbá elkötelezett az emberi egészség értékei iránt.

Felismeri és elfogadja döntésének korlátait és kockázatát, mindenkori munkavégzésében jogkövető magatartás jellemzi és ezt elvárja beosztottjaitól is.

Önmagával szemben is kritikus és igényes.

Elfogadja mások eltérő véleményét, kritikáját, ha azok szakmai indokokkal alátámasztottak.

Elkötelezett a problémák szakmai alapokon nyugvó megoldására.

Megfontolt, véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá, azokat következetesen képviseli.

Képes szakmája összefoglaló és részletezett problémaköreinek megértésére és hiteles közvetítésére.

A mérnöki munka során előnyben részesíti az egyének és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldásokat.

  d) autonómiája és felelőssége

Munkája során önállóan végzi szakmai feladatait, legyen az irányítás, kutatási projekt vezetése, vagy operatív feladat.

Önállóan képes szakmai kérdések megválaszolására és problémák megoldására.

Életpályáját önállóan tervezi meg.

A munkája során hozott döntésekért és tevékenységéért teljes felelősséget vállal.

Felelősséggel tartozik az irányítása alatt dolgozó munkatársainak munkájáért is.

Felelősségtudata megnyilvánul szakmai, jogi és etikai és morális attitűdjeiben is.

Felelősséget vállal szakmai véleményéért és nyilatkozataiért, egyúttal vállalja véleményének következményeit is.

  9. A mesterképzés jellemzői

  9.1. Szakmai jellemzők

  A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

természettudományos és mérnöki alapismeretek

  (a szakismereteit megalapozó biokémia, mikrobiológia, emésztésfiziológia, termelés-élettan, kutatás-módszertan, valamint biometriai és kommunikációs ismeretek) 18-24 kredit;

takarmányozási, takarmánybiztonsági szakmai ismeretek (speciális szakterületi ismeretköröket magában foglaló modulok: a takarmánynövények termesztése, gyephasznosítás, takarmányismeret, keverék-takarmánygyártás, takarmánykonzerválás és takarmányminősítés, a különböző állatfajok emésztési sajátosságai, táplálóanyag ellátása és takarmányozás, a különböző takarmányok vizsgálata és minősítése, valamint a takarmánybiztonság és minőség ellenőrzése) 40-50 kredit;

választható szakspecifikus ismeretek (a takarmányágazat és a kapcsolódó ágazatok makro- és mikro ökonómiai, vállalkozás-menedzsmenttel kapcsolatos, a társ- és hobbiállatok, az intenzíven tartott és takarmányozott halfajok táplálóanyag ellátásával és takarmányozásával foglalkozó, valamint a természeti környezet védelmével kapcsolatos ismereteket tartalmazó modul) 14-22 kredit.

  9.2. A szakmai gyakorlat követelményei

  A szakmai gyakorlat takarmányipari létesítményben, állattartó telepen, takarmányozási kutatásokkal alapfeladatként foglalkozó kutatóintézetben vagy takarmányozástani kutatásokat végző intézményben szervezett, legalább négy hét időtartamú gyakorlat.

  9.3. A 4.2. pontban megadott oklevéllel rendelkezők esetén a mesterképzési képzési ciklusba való belépés minimális feltételei:

  Az alapképzéstől eltérő mesterképzésbe való belépéshez szükséges minimális kreditek száma legalább 84 kredit az alábbiak szerint:

természettudományi ismeretek (állattan-állatélettan, növénytan-növényélettan, biokémia, mikrobiológia, állategészségtan) területéről 20-26 kredit;

mezőgazdasági ismeretek (takarmányozástan, földművelés-földhasználat, gyepgazdálkodás, növénytermesztéstan, állattenyésztéstan) területéről 28-36 kredit;

gazdasági és gazdálkodási ismeretek (üzemgazdaságtan, vezetés és szervezés) területén 8-14 kredit;

műszaki, informatikai ismeretek (műszaki alapismeretek, informatika) 4-8 kredit.

  A mesterképzésbe való felvétel feltétele, hogy a hallgató legalább 60 kredittel rendelkezzen. A hiányzó krediteket a felsőoktatási intézmény tanulmányi és vizsgaszabályzatában meghatározottak szerint meg kell szerezni.