Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Sörfőző mester szakmérnök / szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

Budapest

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

350000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Élelmiszertudományi és Technológiai Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan elméletben és gyakorlatban egyaránt jártas szakemberek képzése, akik képesek a termelés folyamatának egészét áttekinteni, és egy üzem vezetésével kapcsolatos gazdasági, szervezési, vezetési, technológiai és műszaki döntéseket megalapozottan meghozni. A szakképzésben végzett hallgatók felkészültségük révén hozzájárulnak a hazai gasztronómiai kultúra fejlődéséhez. A képzés rendszerszemléletű megközelítésre törekedve integrálja a szakterülettel összefüggő kémiai, élelmiszeripari mikrobiológiai, művelettani, gépészeti, gazdálkodás- és marketingtudományi ismeretanyagot. Az elméleti előadásokat és a szemináriumokat laboratóriumi és üzemi gyakorlatok, valamint rendszeres tanulmányi szemlék egészítik ki.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely(ek): Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 350.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 20 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente, péntek délután és szombaton.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: a képzésben agrár vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben szerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt;
 • szaktanácsadó szakon: a képzésben bármely területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
 •  

Az ideális jelentkező:
A kurzus célcsoportját azok a felsőfokú végzettségű szakemberek alkotják, akik elmélyültebb ismereteket kívánnak szerezni a söripari termékek előállítási technológiájával, illetve e termékek gyártásával és forgalmazásával összefüggő mérnöki, gazdasági, szervezési és marketing feladatokkal kapcsolatban.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: sörfőző mester szakmérnök;
 • szaktanácsadó szakon: sörfőző mester szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzett sörfőző mester szakmérnök / szaktanácsadó az alábbi kompetenciákkal, ismeretekkel, személyes adottságokkal, készségekkel rendelkezik:

 • Ismeri a maláta és a sör előállítása során lejátszódó fontosabb fizikai, kémiai, biológiai folyamatokat, azok alapvető törvényszerűségeit, vizsgálati módszereit.
 • Ismeri a maláta és a sör előállítás és -kezelés egészére vonatkozó alapfogalmakat, tényeket, elméleteket, főbb jellegzetességeket és összefüggéseket.
 • Ismeri a malátagyártás fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, a maláta minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket.
 • Ismeri a söripar fő termékeit, azok alapanyagait, gyártási technológiáit, a sör minőségét és biztonságát alapvetően meghatározó tényezőket.
 • Ismeri és érti a maláta és a sör előállításában megjelenő élelmiszeripari műveletek alapelveit, gépeit, berendezéseit és műszereit, valamint ezek működését a gyakorlatban is.
 • Rendelkezik az élelmiszeripar területén alkalmazható menedzsmentismeretekkel.
 • Rendelkezik az élelmiszeripar területén az alapvető etikai szabályok ismeretével.
 • Ismeri az élelmiszeripari ágazatot működtető intézményhálózatot, valamint a hozzá kapcsolódó jogszabályi hátteret.
 • Ismeri a releváns információgyűjtési, elemzési és problémamegoldási módszereket.
 • Ismeri és használja a hatékony kommunikáció formáit, módszereit és eszközeit.
 • Ismeri a sörkészítésre vonatkozó szakmai szókincset
 • Képes lesz komplex módon áttekinteni, optimalizálni és irányítani a söripari termékek előállításával és forgalmazásával foglalkozó vállalkozások tevékenységét.
 • Képes lesz a söripari termékeket előállító vállalkozások technológiai tervezésére, a technológia üzemeltetésében, a termékminősítés és fejlesztés területén, illetve az egyes funkcionális részterületek (termelésirányítás, logisztika, marketing) vezetése során felvetődő gyakorlati problémák elméletileg megalapozott megoldására.
 • Képes a sörkészítés alap- és segédanyagainak optimális kiválasztására és kezelésére, a különböző termékek készítéséhez kapcsolódó technológiai folyamatok működtetésére.
 • Képes alkalmazni a gazdasági, műszaki jellegű feladatok optimalizálását és a hatékony piackutatási és marketing technikák felhasználását a termékértékesítésben.
 • Képes a szakterülettel kapcsolatos információk megértésére, és speciális szakkifejezéseinek aktív alkalmazására.
 • Megérti és használja az élelmiszertudomány és -technológia online és nyomtatott szakirodalmát magyar és egy idegen nyelven.
 • Hatékonyan alkalmazza az írásbeli és szóbeli kommunikációt segítő eszközöket.
 • A szakmai kérdésekhez konstruktívan áll hozzá, kezdeményező, fogékony az újdonságokra.
 • Elkötelezett az élelmiszer-minőség, -biztonság, valamint az egyén és a társadalom egészségét támogató, környezetbarát megoldások iránt.
 • Törekszik az élelmiszeripar területén felmerülő problémák elemzésére és megoldására.
 • A felmerülő szakmai problémák megoldásában az együttműködési szándék, alkalmazkodó képesség és jó kapcsolatteremtő képesség jellemzi.
 • Felelősségtudata a munkájával és magatartásával kapcsolatos szakmai, jogi, etikai normákat, szabályokat illetően is megnyilvánul.
 • Az élelmiszeripar területén felmerülő szakmai problémák megoldását önállóan vagy másokkal együttműködve, a felelősség egyéni vállalásával és a szakma etikai normáinak betartásával végzi.
 • Önállóan tervezi meg saját szakmai előmenetelét.
 • Felelősséget vállal a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért.
 • Felelősséggel vállalja nyilatkozatainak, véleményének következményeit.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Technológiai ismeretkör/ismeretek: 63 kredit.
Társadalmi és gazdasági ismeretkör/ismeretek: 17 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Hegyi Ferenc
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 29-43.
E-mail cím: hegyi.ferenc@uni-mate.hu
Telefonszám: +36 70 9310-310
Honlap: https://uni-mate.hu, www.sorfozomesterkepzes.hu