Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Nagyvállalati versenyképesség-elemző szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

300000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja:
A nagyvállalati versenyképességelemző szakember képzés célja olyan elemzők és vezetők képzése, akik a nagyvállalat stratégiai célkitűzésének hatékony megvalósítása érdekében önállóan és elemző csoportot vezetve képesek hazai és nemzetközi vállalatok benchmark elemzését végrehajtani. Ismeri és megfelelő módon alkalmazza a benchmarking folyamat egyes elemeit (tervezés, adatgyűjtés, elemzés, adaptáció). Az elemzéseik eredményeivel hatékonyan tudják támogatni a vezetői döntéshozatalt gazdasági, műszaki és humánerőforrás téren egyaránt.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 300.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: péntek délután és szombati napokon.

Részvétel feltétele:
Az agrár, gazdaságtudományok, informatika, műszaki vagy társadalomtudományi területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

 

Az ideális jelentkező: a képzés különösen érdekes lehet azok számára, akik már hosszú ideje az üzleti szférában tevékenykednek és elkötelezettek a folyamatos tanulás mellett. A képzés segíti bővíteni szakmai látókörüket, és elsajátítani az új, friss és releváns üzleti-gazdasági tudást.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: nagyvállalati versenyképesség-elemző

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során a hallgatók naprakész tudást szereznek, amely nélkülözhetetlen az üzleti világ kihívásainak és lehetőségeinek azonosításához és hatékony kezeléséhez. A képzés rávilágít a belső és külső környezet elemzésének a fontosságára, és a vállalati adatelemzéshez szükséges módszertani eszközöket nyújtja. A hallgatók szakmai ismereteikre támaszkodva, hazai és nemzetközi tudományos eredmények alapján képesek lesznek egy olyan projektszemléletű kutatási terv összeállítására, melyben megjelennek a vállalati projektszemlélet és a tudományos kutatás eszközeivel alátámasztott hatékonyságnövelő intézkedési lehetőségek. Megismerkednek a cégek és intézmények stratégiaalkotási folyamatával, a környezeti tényezők elemzésében és a belső diagnosztikában használható modellekkel és módszerekkel, a stratégiamegvalósítás vezetési, szervezési, kulturális és humán feltételeivel, képesek lesznek arra, hogy egy stratégiai tervezési folyamatot felépítsenek, ütemezzenek és levezényeljenek. A hallgatók megismerik napjaink modern vezetési elméleteit, a coaching szemléletű vezető jellemzőit. Megismerik a nemzetközi adatigénylés jogi játterét, gyakorlati megvalósulását, jogi akadályait.
A szakirányú továbbképzési szakon végzettek:

Ismerik:

 • a benchmark elemzés lépéseit, fázisait;
 • a hazai és nemzetközi iparág jellemzőit, fejlődési pályájukat;
 • a közérdekű adatigényléssel összefüggő hazai és nemzetközi jogi környezetet, adatkezelés szabályait;
 • a vállalati stratégia kialakításának lépéseit, döntéselméleti módszereket;
 • a vállalati kultúra alapvető sajátosságait és annak hatását a vállalati hatékonyságra;
 • az adat elemzéshez szükséges adatbázis felépítésének módját, logikáját;
 • adattisztítási módokat;
 • a leíró és matematikai statisztikai módszereket és az összefüggésvizsgálat statisztikai módszereit;
 • a gépi tanulási módszereket.

Képesek:

 • nagyvállalati környezetben a problémafeltárás hatékony módját megválasztani;
 • problémamegoldásra irányuló tervet készíteni, melynek alapjául más nagy vállalatok stratégiája, működési folyamata, teljesítménye vagy szervezetének elemzése szolgál;
 • hatékony módon előre meghatározott stratégia mentén konkrét adatfeldolgozási feladatok meghatározására, tervezésére és elvégzésére, önállóan vagy csoportot vezetve;
 • az elemzések eredményeinek folyamatosan és hatékonyan kommunikációjára a nagyvállalaton belül és az iparágon belül.
 • a vállalati hatékonyságot és stratégiát szem előtt tartva önálló feladatkörök meghatározása nagyvállalati környezetben;
 • elemzések eredményeként létrejövő javaslatokért és döntésekért való felelősség.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges személyes adottságok és készségek:

 • magas szintű operatív helyzetfeltárás;
 • stratégiai gondolkodás;
 • matematikai gondolkodásmód;
 • kiemelkedő rendszerszemlélet;
 • magas fokú objektivitás;
 • kiemelkedő együttműködési készség;
 • jó kommunikációs készség.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Módszertani ismeretek: 20-24 kredit
Döntéshozatali és menedzsment ismeretek: 10-12 kredit
Szervezeti és vezetési ismeretek: 12-14 kredit
Jogi ismeretek: 3-4 kredit
Ágazati ismeretek: 3-4 kredit
A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 8-10 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén minkét oldal szkennelt változata.

Képzés tervezett kezdete: 2024. március 1.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Kapcsolattartó: Dr. Csonka Arnold egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
Tel.: +36 28 522 000/1901 mellék
E-mail cím: csonka.arnold@uni-mate.hu
Honlap: https://uni-mate.hu