Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Műszaki vizsgáló szakmérnök / szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

410000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan műszaki szakmérnökök /szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek egy műszaki rendszer, technológiai folyamat jellemzőinek vizsgálata céljából mérési terv elkészítésére, mérések elvégzésére, a gyűjtött adatok értékelésére, a vizsgálat dokumentációjára. A műszaki vizsgáló szakmérnök tájékozott a korszerű ipari és kutatási feladatokban alkalmazott méréstechnikai megoldásokban. Ismeri és alkalmazza az ipari folyamatok vizsgálatában, minőségbiztosításában alkalmazott szabványokat.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 410.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 18 fő
Maximális felvehető létszám: 22 fő
Képzés gyakorisága: péntek délutáni és szombati napokon.

Részvétel feltétele:

 • szakmérnöki szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnök szakképzettség;
 • szakember szakon: bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: napi munkájában gépészeti műszaki területen, kutatás-fejlesztési, vagy minőségbiztosítási céllal mérési feladatokat végez, vagy ilyen területen szeretne elhelyezkedni, és meg szeretne ismerkedni a vizsgálatok tervezésének, megvalósításának és értékelésének elméleti és gyakorlati kérdéseivel.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: műszaki vizsgáló szakmérnök;
 • szakember szakon: műszaki vizsgáló szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A szakon végzett ismeri

 • a gépészeti szakterületen végzett műszaki vizsgálatokhoz szükséges műszaki és természettudományos elveket, valamint matematikai módszereket;
 • a vizsgálatok tervezésének, kiértékelése dokumentációjának alapvető módszereit;
 • a műszaki méréstechnikában alkalmazott érzékelők, jelátalakítók fizikai működését;
 • az ipari mérő, adatgyűjtő rendszerek működését;
 • a számítógéppel támogatott adatfeldolgozási és -értékelési eljárásokat, szoftvereket.

A szakon végzett képes

 • egy műszaki folyamat jellemzőinek vizsgálatára mérést tervezni;
 • egyszerűbb, műszaki mennyiségek mérésére alkalmas elektronikus mérőrendszer elemeinek kiválasztására, a rendszer üzemeltetésére;
 • elektronikus mérésadatgyűjtő rendszerek üzemeltetésére;
 • a mérés során szerzett adatok kiértékelésére;
 • a mérőérzékelők belső kalibrálására.

A szakon végzett

 • törekszik a szakterületéhez kapcsolódó műszaki vizsgálatok korszerű módszereinek a megismerésére, alkalmazására, lépést tart azok fejlődésével;
 • törekszik a hatékony és minőségi munkavégzésre;
 • együttműködésre törekszik a vizsgált folyamatot jobban ismerő szakemberekkel, és az irányítása alatt dolgozókkal is, meglátásaikat, véleményüket figyelembe veszi döntései során;
 • munkája során betartja a vonatkozó minőségbiztosítási, munkavédelmi, környezetvédelmi szabályokat.

A szakon végzett

 • felelősséget érez az önállóan, és csoportban végzett műszaki vizsgálati tevékenységéért;
 • felelősséget vállal az elvégzett vizsgálatok eredményeként tett megállapításaiért, a dokumentációkban közölt eredmények helyességéért;
 • felelősséget vállal az irányítása alatt végzett munkafolyamatokért;
 • igyekszik kiküszöbölni az alkalmazott módszerek hiányosságait és kockázatait.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 12-16 kredit.
Szakmai ismeretei: 36-40 kredit.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. január 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;

Képzés kezdete: 2024. február 12.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Kiss Péter
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: kiss.peter@uni-mate.hu
Telefonszám: +36 28 522-043
Honlap: https://uni-mate.hu