Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Levegőtisztaság-védelmi szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan, az adott szakterületen kiemelkedő tárgyi, technológiai tudással és naprakész szakmai és jogi információkkal rendelkező szakemberek képzése, akik a környezeti légszennyeződés és a környezetvédelem alapvető és átfogó hazai, valamint nemzetközi kérdéseinek elmélyült ismereteivel rendelkeznek.

Képzési terület: műszaki
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 100 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek-szombati napokon, a képzés kezdetén további egy hétköznap (csütörtök)

Részvétel feltétele:
Alapképzésben (vagy a korábbi képzési rendszer szerinti főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél műszaki, természettudomány, orvos- és egészségtudomány, bölcsészettudomány vagy gazdaságtudományok képzési területen.

Az ideális jelentkező:
A képzésre környezettudatos szemléletmóddal rendelkező, a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt intenzív érdeklődést mutató, az új technológiák nyomon követésére, értékelő elemzésére és az eredmények alkalmazására képes jelentkezőket várunk.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: levegőtisztaság-védelmi szaktanácsadó

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Általános kompetenciák
A képzésben részt vevők a műszaki és természettudományi alapismereteikre támaszkodva egy átfogó, a környezetvédelemmel kapcsolatos általános alapismereteken túlmenően elsősorban a légszennyező anyagokkal, azok légköri terjedésével, a levegőszennyezettség vizsgálatával, az ipari levegőtisztaság-védelemmel, a tüzelések levegőkörnyezeti hatásaival, a levegőtisztaság-védelem szabályozási rendszerével és az analitikai kémiai mérőrendszerekkel ismerkednek meg.
Az elméleti oktatás példaanyaga lehetőséget ad a szakirányú szakmai szemlélet bővítésére, a környezettudatos gondolkodás fejlesztésére. A képzés keretében sorra kerülő gyakorlati oktatás során egyéni feladatok kiadása révén mód van a műszaki ismereteik további szélesítésére és a korábban megszerzett készségek gyakorlására.
Személyes adottságok, készségek:

  • szervezői készség,
  • kommunikációs készség,
  • együttműködési készség.

Szakmai kompetenciák
A képzés során elsajátítottak alapján a végzett hallgatók képesek lesznek a különböző, elsősorban a levegővel és a levegőminőséggel kapcsolatos környezetvédelmi problémákat felismerni, azok káros hatásait mérsékelni, illetve megszüntetni és adott esetben azokat előre látva, a környezetre és a társadalomra egyaránt veszélyes káros hatásaikat megelőzni. Felsőfokú szakismereteik birtokában alkalmasak lesznek olyan munkakörök betöltésére – akár egy környezetvédelemmel foglalkozó team tagjaként is –, ahol a környezeti légszennyező források feltárására, elemzésére, az ártalmatlanítási módszerek szakszerű megtervezésére, kivitelezési és ellenőrzési munkáinak elvégzésére és irányítására van szükség. Képesek a környezetkímélő, a természettel harmonizáló, egyensúlyára vigyázó műszaki eljárások és levegőtisztaság-védelmi technológiák manuális működtetésére. Alkalmasak környezetvédelmi projektek kidolgozásában, koordinálásában, megvalósításában való részvételre, végrehajtói munkakörök betöltésére. Részt tudnak vállalni a környezet védelmét koordináló központi és helyi igazgatási szervek tevékenységében, környezetvédelmi tevékenységek szervezési, tanácsadói, döntés-előkészítési munkáiban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek: 17 kredit
Környezetvédelmi biológia és ökológia, Ökologikus építészet, Környezetvédelmi statisztika és informatika
Szakmai törzsanyag: 20 kredit
Környezet- és természetvédelem, Levegőtisztaságvédelem, Hulladékok kezelése, Műszaki kémia
Speciális szakismeretek: 73 kredit
Analitikai mérőrendszerek, A levegőtisztaság-védelem szabályozási rendszere, Levegőszennyezettség vizsgálata, Szennyezőanyagok légköri terjedése, Ipari levegőtisztaság-védelem, Energiaellátás levegőkörnyezeti hatásai, Mezőgazdasági- és élelmiszeripari termelés levegőkörnyezeti hatásai, Környezetkémia, Környezeti hatásvizsgálat és környezetvédelmi auditálás, Környezeti menedzsment és kommunikáció

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: februári kezdés esetén: 2024. január 15., szeptemberi kezdés esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz

Képzés kezdete: 2024. február 23., 2024. szeptember 20.

Egyéb információ:

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Géczi Gábor
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: Geczi.Gabor@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 350 0191
Honlap: https://uni-mate.hu

Adminisztratív kérdések esetén: Szabóné Péli Anasztázia (06 28 522 000/1730 mellék; szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)