Képzések

Tartalom megjelenítő

Környezetmérnöki alapképzés (angol nyelven)

MIND

Gödöllő

alapképzés (BA/BSc)

Képzés munkarendje:

nappali

Képzési idő:

7 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

575000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


 Állami ösztöndíjas finanszírozási formában is indul a szak.

1. Az alapképzési szak megnevezése: környezetmérnöki (Environmental Engineering)

  2. Az alapképzési szakon szerezhető végzettségi szint és a szakképzettség oklevélben szereplő megjelölése

  - végzettségi szint: alap- (baccalaureus, bachelor, rövidítve: BSc-) fokozat

  - szakképzettség: környezetmérnök

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése: Environmental Engineer

  3. Képzési terület: műszaki

  4. A képzési idő félévekben: 7 félév

  5. Az alapfokozat megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 210 kredit

  - a szak orientációja: kiegyensúlyozott (40-60 százalék)

  - a szakdolgozat készítéséhez rendelt kreditérték: 15 kredit

  - a szabadon választható tantárgyakhoz rendelhető minimális kreditérték: 10 kredit

  6. A szakképzettség képzési területek egységes osztályozási rendszere szerinti tanulmányi területi besorolása: 851/0712

  7. Az alapképzési szak képzési célja és a szakmai kompetenciák

  A képzés célja környezetmérnökök képzése, akik korszerű, alkalmazott természettudományos, ökológiai, műszaki, gazdasági és menedzsment ismeretekkel rendelkeznek. Képesek azonosítani a különböző területeken jelentkező környezeti veszélyeket, illetve szakmai tapasztalat birtokában képesek gazdaságosan és hatékonyan irányítani a megelőző, valamint a kárelhárítási tevékenységet. Szakmai ismereteik birtokában alkalmasak a környezeti ártalmak és károk megelőzésében, csökkentésében illetve megszüntetésében, a természeti erőforrások ésszerű felhasználására való törekvésben, hulladékszegény és energiahatékony technológiák működtetésében részt vállalni. Felkészültek tanulmányaik mesterképzésben történő folytatására.

  Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  A környezetmérnök

  a) tudása

  - Ismeri a környezetvédelmi szakterület műveléséhez szükséges általános és specifikus matematikai, természet? és társadalomtudományi elveket, szabályokat, összefüggéseket.

  - Korszerű informatikai ismeretek birtokában használni tud szakmai adatbázisokat és specializációtól függően egyes tervező, modellező, szimulációs szoftvereket.

  - Ismeri a környezetvédelmi szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.

  - Átfogóan ismeri a környezeti elemek és rendszerek alapvető jellemzőit, összefüggéseit és az azokra ható környezetkárosító anyagokat.

  - Ismeri a közgazdaság- és környezet-gazdaságtan, projekt- és környezetmenedzsment fogalmát, eszközeit a környezetvédelem területén.

  - Ismeri a főbb környezetvédelmi célú technológiákat, a technológiához kapcsolható berendezéseket, műtárgyakat és azok működését, üzemeltetését.

  - Ismeri a környezeti elemek és rendszerek mennyiségi és minőségi jellemzőinek vizsgálatára alkalmas főbb módszereket, ezek jellemző mérőberendezéseit és azok korlátait, valamint a mért adatok értékelésének módszereit.

  - Ismeri az energiagazdálkodás alapjait, az energiatermelés lehetőségeit, annak előnyeit és hátrányait, a fenntartható fejlődés fogalmát és megvalósítási lehetőségeit.

  - Ismeri a környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállítására vonatkozó módszertant és jogi szabályozást.

  - Ismeri a környezetvédelem területéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai és kárelhárítási előírásokat és módszereket.

  b) képességei

  - Képes a környezeti elemek és rendszerek korszerű mérőeszközökkel történő mennyiségi és minőségi jellemzőinek alapfokú vizsgálatára, mérési tervek összeállítására, azok kivitelezésére és az adatok értékelésére.

  - Képes víz-, talaj-, levegő-, sugár- és zajvédelmi, valamint hulladékkezelési és -feldolgozási feladatok javaslat szintű megoldására, döntés előkészítésben való részvételre, hatósági ellenőrzésre és e technológiák üzemeltetésében részt venni.

  - Képes környezeti hatásvizsgálatok végzésére és hatástanulmányok összeállításában történő részvételre.

  - Képes környezetvédelmi kárelhárítási módszerek alkalmazására, kárelhárítás előkészítésére és a kárelhárításban való részvételre.

  - Képes a gyakorlatban is alkalmazni a szakterületéhez kapcsolódó munka- és tűzvédelmi, biztonságtechnikai területek előírásait, követelményeit.

  - Képes arra, hogy szakmailag szóban és írásban anyanyelvén és legalább egy idegen nyelven kommunikáljon és szakmai tudását igény szerint folyamatosan fejlessze.

  - Képes a számára kijelölt feladatkör megismerése után a környezetvédelemmel kapcsolatos közigazgatási feladatok ellátására, hatósági feladatok elvégzésére.

  - Gyakorlati tevékenységek elvégzéséhez megfelelő kitartással és monotóniatűréssel rendelkezik.

  - Képes környezetvédelmi megbízotti feladatok ellátására.

  - Ismeretei alapján képes projektek, pályázatok megvalósításában illetve ellenőrzésében részt venni.

  - Szakmai gyakorlatot követően képes vezetői feladatokat ellátni.

  - A termelő és egyéb technológiák fejlesztése és alkalmazása során képes az adott technológiát fejlesztő és alkalmazó mérnökökkel az együttműködésre a technológia környezetvédelmi szempontú fejlesztése érdekében.

  - Multidiszciplináris ismeretei révén alkalmas a mérnöki munkában való alkotó részvételre, képes alkalmazkodni a folyamatosan változó követelményekhez.

  - Képes a technológia megismerése után feltárni az alkalmazott technológiák hiányosságait, a folyamatok kockázatait és kezdeményezi az ezeket csökkentő intézkedések megtételét.

  - Képes részt venni környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés?előkészítési munkában.

  c) attitűdje

  - Vállalja és hitelesen képviseli a környezetvédelem társadalmi szerepét, alapvető viszonyát a világhoz.

  - Együttműködik a környezetvédelemmel foglalkozó társadalmi szervezetekkel, de vitaképes az optimális megoldások kidolgozása érdekében.

  - Nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre.

  - Törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatosan fejlessze és világról szerzett tudását frissen tartsa.

  - Szervezett továbbképzésen való részvétellel a környezetvédelem területén tudását folyamatosan továbbfejleszti.

  - Törekszik arra, hogy feladatainak megoldása, vezetési döntései az irányított munkatársak véleményének megismerésével, lehetőleg együttműködésben történjenek meg.

  - Felelősséggel vallja és képviseli a mérnöki szakma értékrendjét, nyitottan fogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket.

  - Megosztja tapasztalatait munkatársaival, így segítve fejlődésüket.

  d) autonómiája és felelőssége

  - Felelősséget vállal a társadalommal szemben a környezetvédelmi téren hozott döntéseiért.

  - Váratlan döntési helyzetekben is önállóan végzi környezetvédelmi feladatait, irányítja a környezetvédelmi szakmai munkát.

  - Szakmai feladatainak elvégzése során együttműködik más (elsődlegesen gazdasági és jogi) szakterület képzett szakembereivel is.

  - Figyelemmel kíséri, és szakmai munkája során érvényesíti a szakterülettel kapcsolatos jogszabályi, technikai, technológiai és adminisztrációs változásokat.

  8. Az alapképzés jellemzői

  8.1. Szakmai jellemzők

  8.1.1. A szakképzettséghez vezető tudományágak, szakterületek, amelyekből a szak felépül:

  - természettudományi ismeretek (matematika legalább 12 kredit, kémia legalább 12 kredit, biológia és ökológia legalább 6 kredit, fizika legalább 6 kredit) 40-60 kredit;

  - gazdasági és humán ismeretek 10-30 kredit;

  - műszaki mérnöki ismeretek 20-50 kredit;

  - környezeti elemek védelme 30-70 kredit;

  - környezetelemzés, környezetinformatika 10-30 kredit;

  - környezetmenedzsment 10-30 kredit.

  8.1.2. A választható specializációkat is figyelembe véve

  - a projektmenedzsment, vállalati gazdaságtan, a döntés?előkészítés eszközei,

  - az alternatív környezetbarát technológiák,

  - a környezetgazdálkodás, környezet?gazdaságtan, környezetmenedzsment,

  - a természetvédelmi feladatok megoldása,

  - a környezetvédelmi szakértői, tanácsadói, döntés?előkészítési munkában való részvétel,

  - a közigazgatási, önkormányzati környezetvédelmi (település-környezetvédelmi) hatósági, ellenőri, szakértői tevékenység,

  - a környezetvédelem szakterületéhez kapcsolódó minőségbiztosítás, informatika, jog, közgazdaságtan

szakterületein szerezhető speciális ismeret.

  A képző intézmény által ajánlható specializáció a képzés egészén belül legalább 40 kredit.

  8.2. Idegennyelvi követelmény

  Az alapfokozat megszerzéséhez egy idegen nyelvből államilag elismert, középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.

  8.3. A szakmai gyakorlat követelményei

  A szakmai gyakorlat legalább hat hét időtartamú gyakorlat. A szakmai gyakorlat kritérium követelmény.