Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Kenéstechnikai és tribo-diagnosztikai szakmérnök / Kenéstechnikai és tribo-diagnosztikai szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

500000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja

A képzés célja olyan szakmérnökök képzése, akik alkalmasak lesznek mozgó gépelem rendszerek súrlódási- és kopási folyamatinak megértésére, a súrlódó folyamatok tervezésének irányítására, a súrlódó rendszerek állapotának diagnosztizálásra. Ismerik a kopási mechanizmusokat és azok hatástényezőit. Tisztában vannak a kenőanyagok szerepével, tulajdonságaival, képesek egy adott súrlódó rendszer folyamatait megfelelő kenőanyag kiválasztásával optimalizálni, képesek a kenésgazdálkodást megszervezni és irányítani, ismerik a környezetvédelmi előírásokat és a kenőanyagok újrahasznosításának lehetőségeit. Mindemellett a tribológiai rendszerek megértése révén képesek azt modellezni és fejleszteni mind szerkezeti, mind kenéstechnikai oldalról. Ezen ismeretek birtokában a mozgó géprendszerek üzembiztonságát, műszaki megbízhatóságát képesek javítani.

Képzési terület: műszaki képzési terület
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 500.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 7 fő
Maximális felvehető létszám: 15 fő
Képzés gyakorisága: péntek (14-tól 18 óráig) és szombat (8-tól 16 óráig) félévente 5 alkalommal

Részvétel feltétele:

 • szakmérnök szakon: műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség;
 • szakember szakon: alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és szakképzettség.

Az ideális jelentkező:
A képzést elsősorban olyan szakembereknek ajánljuk, akik gépek üzemeltetésével és gyártásával, valamint kenőanyagok fejlesztésével és forgalmazásával foglalkoznak, de géptervező mérnököknek is hasznos ismereteket tartalmaz. Olyan szakemberek számára kiemelten fontosnak tartjuk a képzést, akik karbantartó- vagy folyamatirányító tevékenységet végeznek a gépiparban és a közlekedésben, ill. akik gépdiagnosztikai mérésekkel foglalkoznak. Előnyös olyan ipari és kereskedelmi szakembereknek is, akik szerkezeti anyagok, karbantartási- és egyéb segédanyagok forgalmazásával foglalkoznak.
A tervező mérnökök számára a súrlódó rendszerek működési elveinek kialakítása, a szerkezeti anyagok kiválasztása és a gépelemek méretezése mellett nagy jelentőséggel bír a szerkezettel való összhang megteremtésével a megfelelő kenéstechnika megtervezése is.
Ajánljuk továbbá a képzést olyan gépipari szakembereknek, akik a gyártástechnológiai folyamatok műszaki megbízhatóságáért felelősek a különböző alakítási és forgácsolási eljárásoknál.
A képzés elvégzését ajánljuk azoknak, akik ellenőrző, jóváhagyó, igazoló vagy tanúsító tevékenységet látnak el veszélyes hulladék és használt kenőanyag kezelése terén, akik környezetvédelmi szempontoknak megfelelően tanúsított folyamatok felügyeletét és irányítását végzik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: kenéstechnikai és tribo-diagnosztikai szakmérnök;
 • szakember szakon: kenéstechnikai és tribo-diagnosztikai szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Szakmai kompetenciák:
Tudása:

 • Rendelkezik a súrlódó géprendszerek kenéstechnikai tervezéséhez, üzemeltetéséhez és állapotvizsgálatához kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
 • Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és problémamegoldási módszereit.
 • Ismeri a kenőanyag termékekre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat, irányelveket.
 • Ismeri a kenéstechnikai tevékenységekhez kapcsolódó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 
 • Ismeri a kenéstechnikai tevékenységekhez kapcsolódó környezetvédelmi és újrahasznosítási előírásokat és lehetőségeket.
 • Ismeri a kenőanyagok besorolásához és értékeléséhez tartozó hazai és nemzetközi szabványokat. 
 • Ismeri a tribológiai rendszerek leírásának módszereit, gyakorlatát.
 • Ismeri a súrlódó rendszerek tribomechanikai modellezésének lehetőségeit, módszereit és megoldásait. 
 • Ismeri a károsodott gépelemek és műszaki felületek meghibásodási folyamatainak mechanizmusait, ható tényezőit, a domináns kopási mechanizmusok elleni védekezés szakterülethez szervesen kapcsolódó hidraulikus, pneumatikus, villamos és mechanikus gépbiztonsági megoldásait. 
 • Ismeri az alapvető kenéstechnikai és kontaktmechanikai tervezési elveket, módszereket, ezen belül kiemelten a kenési állapotokat befolyásoló tényezőket.
 • Ismeri a kopásméréshez kapcsolódó számítási, modellezési módszereket és eszközöket.
 • Ismeri a kenőanyagok állapotellenőrzési kritériumait, minősítési módszereit és annak diagnosztikai eszközeit, az eszközök és műszerek használatát.
 • Ismeri a kent elempárok között kialakuló mechanikai igénybevételek és kenési állapotok tervezési, ill. ellenőrzési módszereit, valamint diagnosztizálásuk lehetőségeit, módszereit és eszközeit.
 • Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri a kenéstechnikai rendszer műszaki és felhasználói dokumentáció összeállításának fontos tartalmi elemeit és a dokumentumkezelés szabályait.
 • Ismeri anyanyelven a kenéstechnikai és tribológiai szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven alapszintű nyelvismerettel rendelkezik.

Képességei:

 • Képes azonosítani és átlátni súrlódó és kopó géprendszerek mechanizmusait, kenési rendszereit.
 • Képes azonosítani a hibamentes működés feltételeit, a potenciális hibaforrásokat.
 • Képes a kenéstechnikai rendszer megtervezésére, a felhasználói dokumentációk előírás szerinti összeállítására.
 • Alkalmazni tudja a kontakt-mechanikai és felület-fizikai-kémiai ismereteit kenéstechnikai termékek és technológiák tervezéséhez az alapvető számítási, modellezési elvek és módszerek birtokában.
 • Képes a súrlódó géprendszerek állapotvizsgálatához szükséges diagnosztikai eljárások kiválasztására, megtervezésére.
 • Képes csoportban dolgozni, valamint csoportbeli státuszát elfogadni, azzal azonosulni.
 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag együttműködik más szakágak szakembereivel és a hatóságokkal.
 • Képes a műszaki, jogi- és környezetvédelmi szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban.
 • Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven, e tudás birtokában folyamatosan megújul.

Attitűdje:

 • Nyitott a műszaki szakterület alapozó általános és specifikus ismereteire. 
 • Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét. 
 • Törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
 • Törekszik a műszaki, jogi- és környezetvédelmi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
 • Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére.

Autonómiája és felelőssége:

 • A súrlódó, mozgó géprendszerek területen önállóan képes döntések meghozatalára.
 • Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli.
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára.
 • A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 • Tervezési és ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns probléma megoldási módszereket.
 • Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 15-25 kredit (Súrlódó rendszerek jellemzői, Tribológiai vizsgálatok, Felületek érintkezésének jellemzői, Kenés, kenőanyagok).
Szakmai ismeretek: 30-30 kredit (Kenőanyag ismeret, szilárd kenőanyagok, Kenőanyag diagnosztika, tönkremenetelek, Távdiagnosztika? Kenésgazdálkodás, újrahasznosítás, környezetvédelem, Ipari és járműtribológia).
Kötelezően választott ismeretek: 6 kredit (Numerikus szimuláció, Kenéstechnika, Gépdiagnosztika).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 3 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. március 1.

Egyéb információ:
Fő együttműködő partner: MOL-LUB Kft.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Kalácska Gábor DSc, egyetemi tanár; Dr. Keresztes Róbert Zsolt egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út. 1.
E-mail cím: kalacska.gabor@uni-mate.hu, keresztes.robert.zsolt@uni-mate.hu 
Telefonszám: 06 30 200-0996
Honlap: https://uni-mate.hu