Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 január 24.

Ipari gépek biztonsága szakmérnök / Ipari gépek biztonsága szakember szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

390000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE TECH-INFO


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Műszaki Intézet

A képzés célja

A képzés célja olyan gépbiztonsági szakmérnökök/szakemberek képzése, akik alkalmasak lesznek egy berendezés tervezése és gyártása során azonosítani a gépekre vonatkozó jogszabályokat és harmonizált szabványokat. Ismeri a jogszabályok által előírt megfelelőségi eljárásokat. Ismeri a gépbiztonsághoz tartozó legfontosabb szabványokat, a kockázatelemzés és kockázatcsökkentés lépéseit, különös tekintettel a gépek funkcionális biztonságát szolgáló pneumatikus, hidraulikus és villamos megoldásokat és eszközöket. Ismeri és alkalmazza a gépbiztonság területén alkalmazott szoftvereket. Alkalmasak a gépek és berendezések tervezésére, megfelelőségértékelésére és biztonsági vizsgálataira összhangban a gépbiztonsági előírásokkal.

Képzési terület: műszaki képzési terület
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 390.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 6 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente péntek (10-tól 18 óráig) és szombat (8-tól 16 óráig) félévente 8 alkalommal

Részvétel feltétele:

 • szakmérnök szakon: műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és mérnöki szakképzettség;
 • szakember szakon: alapképzésben (ideértve a főiskolai végzettséget is) szerzett fokozat és szakképzettség.

Az ideális jelentkező:
A képzést elsősorban gépek tervezésével és gyártásával foglakozó szakembereknek ajánljuk, akik szeretnék elmélyíteni a tudásukat a különböző technológiák, hidraulikus, pneumatikus, villamos és mechanikai rendszerek gépbiztonsági előírásaiban és szeretnének megismerkedni az adott iparágra jellemző gépbiztonsági megoldásokkal és eszközökkel.
Ajánljuk továbbá a képzést azoknak a vezetőknek, projektmenedzsereknek, akik szeretnék részletesen megismerni gépek CE megfelelőség értékelési eljárásokat, kockázatérzékelési és csökkentési módokat, dokumentációs kötelezettségeket és mindezek vonatkozó jogszabályi hátterét.
A képzést ajánljuk azoknak az üzemeltetéssel foglakozó, munkavédelmi szakembereknek, akik mélyebb ismereteket kívánnak szerezni a gépek megfelelősége, műszaki megbízhatósága, üzembe helyezéskor és időszakosan elvégzett biztonsági vizsgálatok vonatkozásában.
A képzés elvégzését ajánljuk azoknak, akik ellenőrző, jóváhagyó, igazoló vagy tanúsító tevékenységet látnak el a gépek megfelelősége, biztonsága területén, beleértve a munkavédelmi és hatósági szakembereket.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnöki szakon: gépbiztonsági szakmérnök;
 • szakember szakon: gépbiztonsági szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudása:

 • Rendelkezik az ipari gépek biztonságához kapcsolódó általános és szakspecifikus elméleti és gyakorlati ismeretekkel.
 • Ismeri szakterülete fő elméleteinek ismeretszerzési és probléma megoldási módszereit.
 • Ismeri a termékekre vonatkozó legfontosabb jogszabályokat, irányelveket.
 • Ismeri az ipari gépekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket. 
 • Ismeri a CE megfelelőség értékelési eljárásokat.
 • Ismeri az ipari gépek biztonságához tartozó hazai és nemzetközi szabványokat. 
 • Ismeri a kockázatértékelés módszereit, gyakorlatát.
 • Ismeri a kockázatcsökkentés alapvető lépéseit, módszereit és megoldásait. 
 • Ismeri a szakterülethez szervesen kapcsolódó hidraulikus, pneumatikus, villamos és mechanikus gépbiztonsági megoldásokat, eszközöket. 
 • Ismeri az alapvető tervezési elveket, módszereket ezen belül a hidraulikus, pneumatikus, villamos és mechanikus rendszerek tervezésének alapjait.
 • Ismeri a gépbiztonsághoz kapcsolódó számítási, modellezési, szimulációs módszereket és programokat.
 • Ismeri a biztonsági vezérlőrendszerek tervezési alapelveit és validálási módszereit.
 • Ismeri a szakterület tanulási, ismeretszerzési, adatgyűjtési módszereit, azok etikai korlátait és problémamegoldó technikáit.
 • Ismeri a gépek műszaki és felhasználói dokumentáció összeállításának fontos tartalmi elemeit és a dokumentumkezelés szabályait.
 • Ismeri anyanyelven az ipari gépek biztonsága szakterület szakmai szókincsét, és legalább egy idegen nyelven alapszintű nyelvismerettel rendelkezik.

Képességei:

 • Képes azonosítani az adott gépre vonatkozó jogszabályokat és szabványokat.
 • Képes azonosítani a gépekre vonatkozó egészségvédelmi és biztonsági követelményeket.
 • Képes a gépek műszaki és felhasználói dokumentációjának előírások szerinti összeállítására.
 • Alkalmazni tudja mechanikai, elektromos, fluidtechnikai termékek és technológiák tervezéséhez kapcsolódó alapvető számítási, modellezési elveit, módszereit.
 • Képes csoportban dolgozni, valamint csoportbeli státuszát elfogadni, azzal azonosulni.
 • Anyanyelvi és idegen nyelvi kommunikációs képességei révén szakmailag együttműködik más szakágak szakembereivel és a hatóságokkal.
 • Képes az műszaki és jogi szakterület ismereteinek integrálására, és rendszerszintű gondolkodásra, a különböző területek szakértőivel szakmailag tárgyalni, gondolatait szakmailag szabatosan előadni, mind írásban, mind szóban.
 • Megérti és használja szakterületének jellemző online és nyomtatott szakirodalmát magyar és idegen nyelven, e tudás birtokában folyamatosan megújul.

Attitűdje:

 • Nyitott a műszaki szakterület alapozó általános és specifikus ismereteire.
 • Betartja a munkavégzés és munkavállalás jogi szabályrendszerét. 
 • Törekszik arra, hogy döntéseit a jogszabályok és az etikai normák teljes körű figyelembevételével hozza meg.
 • Törekszik a műszaki és jogi szakterületek közötti összekötő, integráló szerep betöltésére.
 • Törekszik a szakterületén alkalmazott legjobb gyakorlatok, új szakmai ismeretek, módszerek megismerésére.

Autonómiája és felelőssége:

 • A gépbiztonsághoz kapcsolódó területen önállóan képes döntések meghozatalára.
 • Saját munkájának eredményeit reálisan értékeli.
 • Váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai döntések meghozatalára.
 • A szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja. 
 • Tervezési és ellenőrzési feladatai megoldása során önállóan választja ki és alkalmazza a releváns problémamegoldási módszereket.
 • Felelősséget vállal a terv- és egyéb dokumentációiban közölt megállapításokért és szakmai döntéseiért, az általa, valamint irányítása alatt végzett munkafolyamatokért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

Alapozó ismeretek: 10-20 kredit (Gépek CE jelölése, Gépbiztonsági szabványok ismerete, Gépek megfelelőség értékelési eljárásai).
Szakmai ismeretek: 30-40 kredit (Hidraulikus, pneumatikus, elektromos és mechanikus rendszerek biztonsági ismeretei, Biztonsági érzékelők, Ipari robotrendszerek biztonsága, Vezérlőrendszerek biztonsága, Speciális veszélyek és kockázatok kezelésének ismeretei).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: Szakdolgozat 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. február 5.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;

Képzés kezdete: 2024. február 23.

Egyéb információ:
Fő együttműködő partner: SAASCO Tanácsadó és Mérnöki Iroda Kft.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Földi László József egyetemi docens
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly út. 1.
E-mail cím: foldi.laszlo@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 20 545-1027
Honlap: https://uni-mate.hu