Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Hivatásos lótenyésztő szakmérnök / Hivatásos lótenyésztő szakember szakirányú továbbképzés

Keszthely

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

230000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési Tudományok Intézet

A képzés célja
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a mai kor követelményeinek megfelelő lovas szakmák, a lótenyésztés és -tartás, valamint a ló- és lovassportok területén specifikus elméleti ismeretekkel, valamint széles körű gyakorlati tudással rendelkeznek. Tudásukat alkalmazni tudják a lótenyésztésben és a sportban egyaránt, valamint képesek új szemléletek kialakítására is a lovas szakmák területén.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi és tavaszi félév
Képzési hely: Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 230.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám 5 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: hetente 2 nap

Részvétel feltétele:

 • szakmérnök szakon: agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett, mérnök szakképzettséget igazoló oklevél;
 • szakember szakon: természettudomány, vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: A képzésre elsősorban olyan ambiciózus, a lovak tartása, tenyésztése iránt elkötelezett szakembereket várunk, akik kellő alázattal és tisztelettel viseltetnek a lovak iránt és nyitottak a lovakkal, lótenyésztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint a választott tudományterületen lévő újdonságok, modern módszerek befogadására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:

 • szakmérnök szakon: hivatásos lótenyésztő szakmérnök;
 • szakember szakon: hivatásos lótenyésztő szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Tudása:

 • ismeri a lovak használatával kapcsolatos anatómiai és élettani összefüggéseket;
 • ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyzéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését;
 • ismeri a korszerű lótartás és -lovassport technikai feltételeit;
 • gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a korszerű lótenyésztés és -tartás technológiai hátteréről;
 • rendelkezik a lótenyésztés genetikai hátterének ismereteivel;
 • birtokában van az állatvédelemre vonatkozó előírásoknak;
 • szakterületén ismeri az alapvető etikai szabályokat;
 • rendelkezik a magyar és a nemzetközi lovaskultúra hagyományainak ismeretével;
 • megérti és átlátja a lótenyésztés és –tartás, valamint a lósportok ökonómiai kérdéseit;
 • rendelkezik a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére- és gyakorlati megvalósítására vonatkozó ismertekkel.

Képességei:

 • képes a lótenyésztéssel, lótartással, lovas sportokkal foglalkozó egységekben felmerülő feladatok megértésére;
 • képes magyar– és idegen nyelven szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére;
 • részt vesz a tudásanyagok szóbeli és írásos közvetítésében szakmai közönség számára is;
 • képes a lóhoz köthető szakmai rendezvények, lovasversenyek megszervezésre és lebonyolítására;
 • képes a tenyésztői- és nemesítő munka végzésére;
 • képes a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy más használatú lovak szakszerű kezelésére;
 • képes a korszerű lótenyésztési és lótartó telepek, lovas létesítmények üzemeltetésére, menedzselésére;
 • megérti az ágazatot érintő technológiai fejlesztések szükségességét, képes azok befogadására;
 • képes a lovas szakmákhoz kapcsolódó kérdések és problémák felismerésére, gazdaságos megoldások kidolgozására.

Attitűdje:

 • nyitott tudásának fejlesztésére, az adott szakterület új eredményeinek befogadására;
 • törekszik a legújabb technológiák megismerésére, megértésére és alkalmazására;
 • elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt;
 • vállalja és hitelesen képviseli szakterületének legfontosabb értékeit;
 • képviseli a szakirányú etikai követelményeket és a szakirányú viselkedéskultúra elveit;
 • a szakmai kérdésekkel kapcsolatban nyitott, törekszik a konstruktivitásra;
 • kritikusan szemléli a szakmai környezetét.

Autonómiája és felelőssége:

 • önállóan bővíti szakmai ismereteit;
 • ellenőrzi és felismeri a szakmájának kritikus pontjait, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét;
 • fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott probléma, feladat megoldására;
 • általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett önállóan végzi munkáját;
 • a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért felelősséget vállal;
 • operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg;
 • vállalja felelősséget a szakterületével kapcsolatos következtetések levonásáért, önálló javaslatok megfogalmazásáért;
 • felelősségtudatosan alkalmazza a lótenyésztés és a lótartás során a minőségbiztosítási, és a munkavédelmi előírásokat;
 • a lótenyésztés és-tartás, a lovassportok területén a kollégáival egyeztetett, szakmai álláspontot alakít ki, viták során azt megvédi.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek és szakmai törzsanyag: 56 kredit

 • Etológia
 • Közgazdaságtan
 • Genetika, öröklési ismeretek
 • Fajtaismeret
 • Általános állattenyésztés
 • Állatvédelem
 • Lovak szaporodásbiológiája
 • Anatómia és élettan
 • Ló takarmányozástan
 • Ló tartástechnológia
 • Lovak egészségtana
 • Tenyészértékbecslés

Speciális szakismeretek: 28 kredit

 • Lovak küllemi bírálata
 • Lótenyésztés
 • Lovaglási - és hajtási ismeretek
 • Lovassportok, lóversenyzés és lóhasználat
 • A ló mozgásának biomechanikája
 • Lovas centrumok irányítása, menedzselése

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 6 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félév esetén: 2024. január 15., őszi félév esetén: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap: Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • motivációs levél.

Képzés kezdete: tavaszi félévben: 2024. március 15., őszi félévben: 2024. október 1.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Bartos Ádám Sándor
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
E-mail cím: bartos.adam.sandor@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 83 545-340 vagy 06 30 9739-295
Honlap: https://uni-mate.hu