Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Fürdőturizmus-fejlesztő szakirányú továbbképzés

Budapest

Keszthely

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
Olyan szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek a vidék, illetve az adott térség feltételrendszerébe ágyazottan felismerni és értelmezni a fürdőturisztikai folyamatok hátterét és összefüggéseit. A képzés során széles szakmai alapozást biztosító oktatás zajlik a gazdaságtudományok területén, ennek során a hallgatók magas szintű módszertani felkészítést kapnak, majd az üzleti- és menedzsmenttudományokat sajátíthatják el a képzésben résztvevők. A képzést az elméleti ismeretek átadása mellett gyakorlati alkalmazhatósága és a nagyfokú gyakorlatorientáció jellemzi. Külön hangsúlyt kap a képzés résztvevőinek probléma-felismerési és probléma-megoldási készségének fejlesztése. A végzett szakemberek lehetséges munkahelyei és munkakörei: települési önkormányzatok intézményeinél vezető tisztségviselő, fürdővállalkozások különböző vezetői pozíciói, turisztikai kisvállalatok és non profit szervezetek irányítása, turizmus irányításával foglalkozó intézmények vezetése.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési helyek: Keszthely, Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 8 óra/hét

Részvétel feltétele: legalább alapképzésben (korábbi főiskolai képzésben) szerzett végzettség (bármely szak).

Az ideális jelentkező:
Nyitott a fürdőturizmust, illetve az adott gazdálkodó szervezetet érintő változások megismerésére, ezek hatásainak megértésére, az új szakmai ismeretek és módszertanok alkalmazására. Fogékony a fürdőturizmus fejlesztését érintő új információk befogadására, az új szakmai ismeretekre és módszertanokra, nyitott az új, önálló és együttműködést igénylő feladatok, felelősségek vállalására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: fürdőturizmus-fejlesztő

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

 • Ismeri a gazdaságtudomány alapvető, átfogó fogalmainak, elméleteinek, tényeinek, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseit a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan. Ismeri a projektben, csapatban, munkaszervezetben való együttműködés, a projekt vezetés szabályait és etikai normáit.
 • Ismeri a turisztikai ágazat működésének elveit és annak kapcsolódó ágazatait, ismeri a fürdőturizmus hazai és nemzetközi piacát, a piac szereplőit, jellemzőit, sajátosságait és kapcsolódásaikat.
 • Ismeri a fürdőturizmushoz kapcsolódó típusait, valamint azok működtetésére és piaci tevékenységeinek irányítására vonatkozó elveket és menedzsment módszereket.
 • Ismeri a fürdőturizmus tevékenységeinek (gyógy- és wellness-szállodák, fürdők, gyógyhelyek és egyéb szolgáltatók stb.) működését, értékelését, döntési kritériumait, szakmai részterületeit és ágazati kapcsolódási pontjait.
 • Ismeri a fürdőturizmushoz kapcsolódó más szak- és tudományterületek alapvető tényeit és összefüggéseit (földrajz, művelődéstörténet, környezetvédelem, jog, egészségtudomány, településfejlesztés). Ismeri az önálló szakirodalmi feldolgozás képességét.
 • Képes a gazdasági tevékenységet, fürdőturisztikai projektet tervezni, szervezni, kisebb vállalkozást, gazdálkodó szervezetet irányítani és ellenőrizni.
 • Képes a tanult elméletek és módszerek alkalmazásával tényeket és alapvető összefüggéseket feltárni, rendszerezni és elemezni, önálló következtetéseket, kritikai észrevételeket megfogalmazni, döntés-előkészítő javaslatokat készíteni, döntéseket hozni rutin- és részben ismeretlen környezetben is. Képes a következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására, szakmai és laikus közönség felé egyaránt.
 • Képes a fürdőturisztikai vállalkozások piaci tevékenységének szervezésére és irányítására.
 • Képes a TERVEZET kidolgozott szakmai javaslatok, vezetői beszámolók, marketingajánlatok (például fürdőprogramok) készítésére.
 • Képes a fürdő-szolgáltatásokkal és az intenzív ügyfélkapcsolattal összefüggő problémák felismerésére és hatékony kezelésére.
 • Képes az alkotó, kreatív önállósággal kiépíteni és kezdeményezni a fürdőturizmusban új gyakorlati megoldásokat.
 • Képes a fürdőturisztikai vállalkozások tevékenységének részleges vagy teljes körű tervezésére, szervezésére, irányítására és ellenőrzésére.
 • Képes a fürdőturizmus különféle területein jelentkező gazdasági problémák kezelésére és megoldására.
 • Képes a szakszerű és hatékony kommunikációra írásban és szóban is.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó gazdasági ismeretek tantárgyak (30 kredit): Vállalatgazdaságtan, Marketing, Pénzügytan, Menedzsment alapjai, Humán menedzsment, Turisztikai desztinációs menedzsment.
Szakmai turisztikai alapozó ismereti tárgyak (14 kredit): Turizmus rendszere és környezete, Településfejlesztés és tervezés, Szállodatan és szállodai gazdálkodás, Településmenedzsment. Szakmai gyakorlati ismeretek (41 kredit): Egészségügyi és gyógyászati ismeretek, Fürdőmenedzsment, Fürdőkultúra, Fürdőturisztikai projektek menedzsmentje, Balneológia, Fürdő- és gyógyszállodák menedzsmentje, Kooperáció és integráció menedzsment, Fürdőturizmus menedzsment, Gyógyhelymenedzsment, Fizioterápiás kezelések menedzsmentje, Fürdőturizmus marketing menedzsment.

Jelentkezési határidő: 2024. január 15.
Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • motivációs levél.

Képzés kezdete: 2024. március

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Dr. habil. Szabó Zoltán egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc utca 16.
E-mail cím: szabo.zoltan.dr@uni-mate.hu
Tel.: 06 83 545-173
Honlap: https://uni-mate.hu