Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Fejlesztő biblioterápia szakirányú továbbképzés

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés elsődleges célja azoknak a kompetenciáknak az átadása, amelyekkel a hallgatók képessé válnak egyéni és csoportos foglalkozások során a művek terápiás, fejlesztő célú felhasználására. A szakirányú továbbképzés felkészíti a hallgatókat a fejlesztő biblioterapeuta szaktevékenységeire. A képzés tudatosítja azokat a személyes adottságokat és alkalmazásra képessé teszi azokat a készségeket, amelyek segítségével a hallgatók majdani munkájuk során irodalmi művekkel tudnak hatást gyakorolni általános személyiségfejlődésre, illetve alkalmasak lesznek az önértékelés vagy a viselkedés zavaraira, problémahelyzetekre művészi értékű választ nyújtani.

Képzési terület: társadalomtudomány
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő

Képzés gyakorisága: a konzultációk 2-3 hetente péntek délután és szombaton egész nap kerülnek megtartásra.

Részvétel feltétele:
Legalább alapképzésben – vagy ezzel egyenértékű főiskolai szintű képzésben – szerzett oklevél az alábbi szakokon: pedagógusképzés képzési terület szakjai; orvos- és egészségtudomány képzési terület szakjai; pedagógia alapképzési szak; szociálpedagógia alapképzési szak; pszichológia alapképzési szak; szociológia alapképzési szak; informatikus könyvtáros alapképzési szak; andragógia alapképzési szak; ápolás és betegellátás alapképzési szak – ápoló szakirány.

Az ideális jelentkező: az a személy, aki az irodalmi művek segítségével szeretne hatást gyakorolni az általános személyiségfejlődésre.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: fejlesztő biblioterapeuta.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A végzettség birtokában a fejlesztő biblioterapeuta képes:

 • a gyermekek életkori jellemzőinek és egyéni sajátosságaiknak ismeretében meghatározni a megfelelő biblioterápiás célokat, feladatokat;
 • a biblioterápiás folyamat differenciált irányítására, elemzésére, értékelésére;
 • a gyermek fejlődéséhez, fejlesztéséhez megfelelő művet társítani;
 • felismerni az irodalmi alkotások, történetek hatásgyakorlását az általános személyiségfejlesztésre, az önértékelés és a viselkedés zavaraira;
 • felismerni a művekben a gyermekirodalmi alkotások problémahelyzetekre nyújtott művészi értékű válaszait;
 • az irodalmi alkotások élményszerű, gyermekeket megszólító feldolgozására;
 • a fejlesztendő területek feltérképezésére és a biblioterápia alkalmazásával gazdagító, támogató módon szerepet vállalni a gyermekek nevelésében;
 • rendelkezni azokkal a kompetenciákkal, amelyek birtokában képes egyéni és csoportos fejlesztő biblioterápiás foglalkozást tartani.

A képzés során szerezhető ismeretek:

 • irodalomelméleti;
 • emberismereti;
 • személyiséglélektani;
 • olvasáslélektani;
 • esztétikai;
 • etikai;
 • módszertani;
 • jelképtani.

Az összetett szakértelmet kívánó fejlesztő biblioterápiás munkára való felkészülés több ismeretkör tudásanyagát öleli fel.
A sokrétű szakmai gyakorlat célja, hogy különböző helyzetekben (megfigyelő, alany, gyakornok) és különböző színtereken szerezhessenek tapasztalatot a hallgatók.
A klinikai hospitálás megismertet a biblioterápia másik ágával, a köz- és a gyermekkönyvtári gyakorlat a fejlesztő biblioterápia két leggyakoribb terepén biztosítja a gyakorlat megszerzését.

A szakképzettség gyakorlásához szükséges legfontosabb személyes adottságok és készségek:

 • emberismeret;
 • nyitottság;
 • empátia;
 • olvasottság;
 • kapcsolatteremtésre és -építésre való hajlam;
 • együttműködő képesség;
 • kreativitás;
 • etikus magatartás;
 • jó kommunikációs készség;
 • az egyes életszakaszok problémahelyzeteivel szembeni érzékenység.

A hallgatókban ki kell fejleszteni, fel kell erősíteni azokat az adottságokat, készségeket, amelyek képesség teszik őket viselkedésbeli változások előmozdítására, önismeretet mélyítő foglalkozások vezetésére, attitűdök áthangolására.

A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgatók a szociális, az oktatási, a könyvtári, valamint a kulturális szféra egyéb területein, továbbá pasztorációs munkákban hasznosíthatják ismereteiket:

 • egyéni és csoportos foglalkozások tartása, publikálás, szakmai tevékenység szervezése, biblioterápiás programok, módszerek kidolgozása;
 • gyógyító és rehabilitációs intézményekben, ahol klinikai biblioterápia zajlik, orvosi, pszichológusi felügyelet mellett fejthetik kis tevékenységüket: olvasmánylista összeállítása, mesélés, műelemzések készítése, műbefogadási módszerek átadása, önismereti játékok vezetése.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Elméleti alapképzés: 8 kredit
A személyiségpszichológia alapjai; embertan, emberismeret; esztétikai alapismeretek; irodalomelmélet – műfajismeret.
Törzs- és szakképzés: 16 kredit
Olvasáspedagógia, olvasáslélektan; befogadáslélektan; műalkotások elemzése; művészetterápiák; a biblioterápia etikai kérdései; gyermekirodalom; a biblioterápia története és alkalmazási területei; a fejlesztő biblioterápia módszertana.
Speciális ismeretek: 12 kredit
Szimbólumismeret; gyermekek fejlesztő biblioterápiája; mesediagnosztika, meseterápia; kreatív írás; konfliktus- és kríziskezelések; esetmegbeszélés.
Szakmai gyakorlat: 14 kredit
Klinikai biblioterápiai hospitálás; közkönyvtári gyakorlat; gyermekkönyvtári gyakorlat.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: a fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit / Dr. Vörös Klára
Cím:7400 Kaposvár, Guba Sándor u.40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu
Telefonszám:06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu