Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Állatasszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Budapest

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja:
A képzés célja az állatasszisztált aktivitások követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. A képzés célja továbbá olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés – a mindenkori jogszabályi előírások szerint – az állatasszisztált foglalkozások tervezésére, szervezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár, Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 5 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: a levelező munkarendű képzés tanórái 2-3 hetente, péntek délutáni és szombati napokon kerülnek megtartásra.

Részvétel feltétele:

 • Legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) vagy osztatlan tanárképzésben szerzett pedagógus szakképzettség (óvodapedagógus vagy tanító vagy tanár vagy gyógypedagógus vagy szociálpedagógus vagy konduktor vagy szakoktató vagy csecsemő- és kisgyermeknevelő), és
 • pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus állatasszisztált fejlesztőpedagógia területen.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

I. Szakmai kompetenciák:
A) Tudás:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató

 • tájékozott a neveléstudomány, a társtudományok és határtudományok aktuális kutatási eredményeiről, a terminológiai változásokról, a szaktudomány és a szakmódszertan alapelveiről, eredményeiről, összefüggéseiről, különös tekintettel az állatasszisztált tevékenységek legújabb lehetőségeire, a differenciált fejlesztésre és az adaptív nevelés-oktatásra;
 • tisztában van a társállatasszisztált területtel foglalkozó szakemberek tevékenységével, a hazai és nemzetközi tendenciákkal;
 • ismeri a (gyógy)pedagógusi tevékenységet meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit, a szakmapolitika fejlesztési irányait, a kliensekkel végzett vizsgálatok, kutatások, fejlesztések etikai alapelveit;
 • rendelkezik a (gyógy)pedagógiai folyamatok és a társállatasszisztált tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez, szakmai fejlesztések előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges elmélettel és módszertannal, a társállatasszisztált szakember szerepének és hatékony segítésének, alkalmazási lehetőségek eszközeivel, az eljárások jelentőségével;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik az állatasszisztált pedagógiai tevékenység jelentőségéről a végzettségének megfelelő intézménytípusra vonatkozóan a mindennapi alkalmazhatóság és feltételrendszer tekintetében;
 • alapvető állattenyésztési és gondozási ismeretekkel rendelkezik;
 • tisztában van az állatvédelmi irányelvekkel és az állatvédelem fontosságával;
 • tisztában van a társállatok jelentőségével, fontosságával a családban;
 • tisztában van az állatasszisztált tevékenység törvényi szabályozásával, azt munkája során magára nézve kötelező érvényűen be is tartja; 
 • ismeri az állatasszisztált pedagógia és állattal asszisztált aktivitások alapelveit, módszertanát és a kapcsolódó pedagógiai, intervenciós lehetőségeket; 
 • alapvető ismeretei vannak a kutyák szociális és kognitív képességeiről; 
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a fejlődésneurológia, fejlődéstan témaköréből; 
 • alapvető ismeretei vannak a gyerekek, fiatal felnőttek fejlődési sajátosságainak és tanulási folyamatainak törvényszerűségeiről, jellemzőiről; 
 • tisztában van a gyerekek, fiatal felnőttek nevelési, oktatási, fejlesztési, céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről;
 • ismeri pedagógusszerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető pedagógusi kommunikáció szempontjait;
 • ismeri a szakmai együttműködés és teammunka alapelveit, útjait és megvalósításának módszertanait;
 • ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan 
 • pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira;
 • ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait;
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit; 
 • érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit;
 • ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit;
 • ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit.

B) Képességek:
A szakirányú továbbképzésen végzett hallgató

 • értelmezni és használni képes saját pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez a szaktudomány, a neveléstudomány és a társtudományok új eredményeit, a pedagógiai jelenségek és problémák több szempontú kritikus elemzése során saját intézményére vonatkozóan;
 • képes a társállatasszisztált szakember szerepének és feladatainak értelmezésére és újraértelmezésére, tevékenységére, és eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai munkáját irányítani az eredményes együttműködése szempontjából;
 • etológiai alapismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja; zoopedagógiai ismereteit az állatasszisztált pedagógiai munkája során hasznosítani tudja;
 • képes állatasszisztált pedagógiai fejlesztő program differenciált tervezésére;
 • a fejlesztés, nevelés, területén alkalmazható állatasszisztált intervenciós módszereket a gyakorlatban alkalmazni tudja;
 • gyógypedagógiai pszichológia ismereteit a gyakorlati munkája során hasznosítani tudja;
 • az atipikus fejlődésmenet sajátosságainak ismerete alapján képes az adott személy sajátos fejlődését figyelembe venni az állatasszisztált tevékenység megtervezésekor;
 • gondolatait képes koherensen megfogalmazni, a szakmai terminológiát használni és eredményeit rövidebb terjedelmű publikációk formájában elkészíteni, előadás formájában bemutatni;
 • képes saját pedagógiai tevékenysége hatását felmérni és kritikusan elemezni, pedagógiai tapasztalatait és nézeteit reflektív módon értelmezni, értékelni, majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani;
 • képes a teammunkához szükséges kooperációra, kommunikációra;
 • képes értelmezni, saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit;
 • képes a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust figyelembe vevő kritikus, több szempontú elemzésére;
 • képes pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
 • képes pedagógusszerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben;
 • képes a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
 • képes problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
 • a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján képes az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
 • képes szakmáját meghatározó dokumentumokat értelmezni;
 • képes az intézménye szervezeti működésének kritikai elemzésére;
 • képes szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre.

C) Attitűd:

 • fontosnak tartja szakmai munkájában az állatasszisztált szakember kompetenciakörének meghatározását, szerepének hangsúlyozását, team munkában való megjelenését, széles körű szakmai együttműködését, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítését a minőségi munka érdekében;
 • szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt, a szakmai etika elfogadása és alkalmazása mellett; 
 • felkészültsége és állatasszisztált szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, az új eredmények megismerésére, az egész életen át tartó tanulásra;
 • nyitott a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységének munkája iránt, az innovatív fejlesztések megismerésében;
 • az állatasszisztált foglalkozásokon részt vevő személyeket és hozzátartozóikat – azok igényeit figyelembe véve – asszertív kommunikáció alkalmazásával informálja a koncepcióról, az eljárásról, a módszerről, illetve ezek eredményeiről;
 • nyitott az innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására folyamatos szakmai önképzéssel;
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
 • nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett; motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében.

D) Autonómia és felelősség:

 • reálisan méri fel saját kompetenciáját, lehetőségeit, hiányosságait; döntéseiben szakmai szempontokat juttat érvényre;
 • felelősséget vállal kliense fejlődése érdekében a szakmai közösség együttműködésének elősegítésében, támogatásában, a felelős gondolkodásra ösztönzésben; tiszteletben tartja mások kompetenciahatárait, a team-munka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja;
 • kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
 • felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
I. Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit

 • Közigazgatási, vezetési ismeretek (4 kredit)
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (10 kredit)
 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben (16 kredit)
 • Speciális nevelési feladatok (23 kredit)
 • Kötelezően választott tárgy (2 kredit)

II. Állat-asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenységre felkészítés ismeretkörei: 55 kredit

 • Általános gyógypedagógiai ismeretek (10 kredit)
 • Állatgondozási ismeretek (7 kredit)
 • Állategészségügyi ismeretek (3 kredit)
 • Állattal segített aktivitás a gyakorlatban (35 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: Portfólió - 10 kredit

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
 • igazolás a legalább 3 éves szakmai gyakorlatról

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk:
A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Dr. Molnár Marcell István (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; molnar.marcell@uni-mate.hu;
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék; 06 82 505-800 / 2104 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu