Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Agrár és természettudományi szakfordító szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

szakirányú továbbképzés

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja, hogy a hallgatók rendelkezzenek magas szintű, kulturált és iskolázott idegennyelvtudással; kifogástalan anyanyelvismerettel; megfelelő interkulturális és agrár és természettudományi ismeretekkel; a szükséges szakfordítói készségekkel; képességekkel, jártassággal, és a szakma önálló végzéséhez szükséges gyakorlattal; valamint olyan számítástechnikai ismeretekkel, amelyek képessé teszik őket fordítást segítő eszközök használatára. A végzettség birtokában a hallgatók képesek ellátni az írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában; képesek eligazodni az adott természettudományi és agrár szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind a célnyelven; képesek olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is; képesek megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására; a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására; és a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Budapest
Munkarend: esti
Képzés nyelve: német vagy angol
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 15 fő
Képzés gyakorisága: heti kétszer 4-4 óra esti órákban.

Részvétel feltétele: a szakirányú továbbképzésben azok vehetnek részt, akik legalább alapképzésben szerzett oklevéllel és az oktatott idegen nyelvből C típusú középfokú nyelvvizsgával vagy azzal egyenértékű bizonyítvánnyal vagy oklevéllel rendelkeznek, továbbá sikeres felvételi vizsgát tesznek.

Az ideális jelentkező: olyan felsőoktatást végzettek jelentkezését várjuk, akik német vagy angol nyelvtudásukat a fordítás területén akarják alkalmazni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: agrár és természettudományi szakfordító.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák
Tudás:
-    kifogástalan anyanyelvtudás birtokában van;
-    rendelkezik nyelvi és kulturális ismeretekkel a forrás és a célnyelven;
-    rendelkezik írásbeli és szóbeli kommunikációs alapismeretekkel;
-    ismeri a természettudományi és agrár közeg intézményrendszerét, annak ügymenetét, nyelvhasználatát, terminológiáját;
-    ismeri és átlátja a természettudományi és agrár területen használatos szövegfajták jellegzetességeit.
Képesség:
-    képes ellátni az Írásbeli nyelvi közvetítés feladatát Magyarország európai integrációjának folyamatában;
-    képes gördülékenyen eligazodni az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind acélnyelven;
-    képes olyan szöveget alkotni mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a szóban forgó szakterület terminológiai elvárásainak is;
-    képes megfelelő idegen nyelvi és anyanyelvi tudás és szabatos fogalmazási készség birtokában a nyelvhelyességi szabályok automatikus alkalmazására;
-    képes a megfelelő fordítási műveletek alkalmazására és a megfelelő fordítói stratégia kiválasztására;
-    képes a szövegfajtának megfelelő fordítási technika alkalmazására.
Attitűd:
-    rugalmasan alkalmazkodik az adott szakterület szövegfajtáiban, szóhasználatában és terminológiájában mind a forrás-, mind acélnyelven;
-    kreatív problémamegoldás jellemzi a szövegek alkotását mindkét nyelven, amely a tartalmi hűség mellett megfelel az adott nyelv hagyományainak, szerkezetének és szóhasználatának, valamint a természettudományi és jogi szakterületek terminológiai elvárásainak is;
-    nyitott a különböző műfajú természettudományi- és agrártémákkal kapcsolatos szakszövegek pontos, a kulturális és szakmai különbségeket is figyelembe vevő fordítására.
Autonómiája és felelőssége:
A szakmát önállóan végzi, mivel rendelkezik az ehhez szükséges ismeretekkel, képességekkel, jártassággal és gyakorlattal. A megfelelő fordítási műveleteket alkalmazza és a megfelelő fordítói stratégiát választja ki.
Legjobb tudása szerint képviseli a szakterület szakmai és etikai alapértékeit.
Elfogadja a külső szakmai kritikát, amelyet elemez, és amelyből következtetéseket von le, és a következtetések eredményét autonóm módon hasznosítja munkájában.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Nyelvi tantárgycsoport: 38 kredit
Bevezetés a fordítás elméletébe: 5 kredit
Idegen nyelv és stílusgyakorlat: 15 kredit
Üzleti nyelv és kommunikáció: 15 kredit
EU szaknyelv: 3 kredit
Fordítási tantárgycsoport: 55 kredit
Fordítás technika idegen nyelvről magyar nyelvre: 20 kredit
Fordítás technika magyar nyelvről idegen nyelvre: 20 kredit
Szaknyelvi stílus és terminológia: 15 kredit
Kiegészítő ismeretek: 12 kredit
Kulturális és gazdasági háttérismeretek: 5 kredit
Szakmai dokumentáció és prezentáció: 7 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: képesítő fordítás, 15 kredit.

Jelentkezési határidő a szeptemberben induló képzésre: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    legalább középfokú, komplex (B”) típusú nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű bizonyítvány vagy oklevél szkennelt változata.

Képzés kezdete: tavaszi félévben: 2023. szeptember 4.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Némethné Almási Ágnes, Dr. Mohácsi János Péter
Cím: 1118 Budapest, Szüret u. 2-18.
E-mail cím: nemethne.almasi.agnes@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 1 305-7575
Honlap: https://uni-mate.hu