Képzések

Tartalom megjelenítő

Öntözési / Öntözési szaktanácsadó szakirányú továbbképzés

MIND

Szarvas

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja
A szakirányú szakképzés célja olyan speciális ismeretekkel és szemléletmóddal rendelkező szakemberek képzése, akik ismereteik birtokában képesek az öntözőrendszerek optimális megtervezésére, kialakítására, operatív működtetésére a növénykultúrának, öntözési módnak és öntözési célnak megfelelően, a legkülönbözőbb méretskálákon. A képzés során megszerzett – az öntözési vonatkozásokat középpontba állító - természettudományi alapismeretek, műszaki, mezőgazdasági, környezet- és gazdaságtudományi ismeretek szintetizálásával a szakemberek a gyakorlatban képesek megoldani, illetve irányítani az öntözéshez kapcsolódó feladatokat. Az oktatott ismeretanyag alkalmassá teszi a képzésből kikerülő szakembereket közép- és felsővezetői munkakörök betöltésére különböző méretű mezőgazdasági vállalkozásokban az öntözéssel kapcsolatos feladatok ellátására a tervezési fázistól az operatív munkafolyamatig. A mezőgazdasági szektoron kívüli öntözőrendszerek (településgazdálkodás, intézmények, magánszemélyek) növekvő mértékben igénylik a képzésben megszerezhető szaktudást.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Szarvas
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: félévente négyszer 3 nap.

Részvétel feltétele:
Szakmérnöki végzettséget eredményező Öntézési szakon a következő alapképzési szakok valamelyikén szerzett végzettség és szakképzettség:
-    állattenyésztő mérnöki, erdőmérnöki, növénytermesztő mérnöki, kertészmérnöki, gazdasági és vidékfejlesztési agrármérnöki, környezetgazdálkodási agrármérnöki, mezőgazdasági mérnöki, vadgazda mérnöki, tájrendező és kertépítő mérnöki, természetvédelmi mérnöki; vagy
-    a korábbi rendszerben a következő főiskolai szintű szakok valamelyikén szerzett végzettség és mérnök szakképzettség: környezetmérnöki, meliorációs mérnöki, gazdasági mérnöki, mezőgazdasági gépészmérnöki, tájgazdálkodási; vagy
-    egyéb legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) műszaki képzési területen szerzett mérnöki szakképzettség.
Öntözési szaktanácsadó szakon: természettudomány, gazdaságtudományok vagy műszaki (ide nem értve a mérnök szakképzettséget adó képzéseket) képzési területen legalább alapképzési szakon (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: agrár vagy műszaki képzettséggel rendelkezik és az öntözés szakterületére kíván specializálódni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    Öntézési szakon: öntözési szakmérnök;
-    Öntözési szaktanácsadó szakon: öntözési szaktanácsadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Az öntözési szakmérnök/szaktanácsadó
Tudása:
Ismeri
-    az öntözés tervezéséhez szükséges klimatikus viszonyokat, az öntözővízigényt befolyásoló meteorológiai elemeket;
-    az öntözés talajtani, talajfizikai alapjait;
-    a kertészeti és szántóföldi növények vízigényét, a vízhiány okozta stressz növényre gyakorolt hatását;
-    az öntözővízként használható vízbázisokat;
-    az öntözéshez kötődő jogszabályokat, az engedélyeztetési eljárás folyamatát;
-    az öntözővíz minőségével kapcsolatos követelményeket;
-    az öntözés környezetre gyakorolt hatásait;
-    a szennyvíz- és hígtrágyaöntözés lehetőségeit;
-    a víztöbblettel kapcsolatos problémákat, a belvízrendezés alapjait;
-    az öntözéses tápanyagellátás, valamint a hidrokultúrás termesztés lehetőségeit;
-    az öntözésben használatos gépeket, eszközöket, létesítményeket és ezek üzemeltetését;
-    a különböző öntözési módok sajátosságait, előnyeit;
-    az öntözés üzemgazdasági és ökonómiai vonatkozásait.

Képes
-    agrometeorológiai, talajtani, növénytermesztési és egyéb üzemi adatok alapján az optimális öntözőrendszer megtervezésére;
-    nem mezőgazdasági célú öntözőrendszerek megtervezésére, működtetésére;
-    talajnedvességi/meteorológiai adatok ismeretében a vízutánpótlás idejének és mennyiségének meghatározására, illetve korszerű öntözésirányítási rendszerek alkalmazására;
-    az öntözőrendszerek üzemeltetésére, a működés során fellépő problémák felismerésére, a megfelelő beavatkozás elindítására;
-    a természeti erőforrások hatékony felhasználására az ökológiai és ökonómiai szempontok együttes értékelésével;
-    az öntözéssel kapcsolatos szakirodalom követésére, annak szaktudáson alapuló kritikus értékelésére, gyakorlatban történő hasznosítására;
-    öntözéssel kapcsolatos pályázatok menedzselésére.

Attitűdje:
-    elkötelezett a fenntartható mezőgazdaság és vízgazdálkodás iránt;
-    tevékenysége során keresi a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás, az adaptáció és mitigáció lehetőségét;
-    törekszik a műszaki, ökológiai és ökonómiai követelményeket együttesen kielégítő, innovatív elképzelések megfogalmazására és megvalósítására a mezőgazdasági vízgazdálkodás terén;
-    munkája során törekszik a rendszerszemléletű, komplex megközelítésre, a problémák felismerésére és azok kreatív megoldására;
-    megfontolt, véleményét szakmai szempontoknak rendeli alá, azokat következetesen képviseli;
-    a munkája során előforduló minden helyzetben törekszik a jogszabályok és etikai normák betartására, és ezt elvárja beosztottjaitól is;
-    kezdeményező, határozott, kitartó, de elfogadja a szakmailag megalapozott kritikai észrevételeket;
-    az öntözéses vízgazdálkodást megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
-    aktív résztvevő kutatási, fejlesztési projektekben az öntözéses gazdálkodás területén;
-    önmagával szemben igényes és kritikus, folyamatos önképzésre törekszik;
-    megfelelő kapcsolatteremtési és szervezési készséggel bír;
-    alkalmas vezetői feladatok ellátására.

Autonómiája és felelőssége:
-    munkáját szakmai és erkölcsi felelősségének, annak komplex környezeti, társadalmi és gazdasági hatásainak tudatában végzi;
-    felelősséget érez a természeti erőforrások optimális hasznosításában, különös tekintettel az éghajlatváltozásra;
-    felelősséggel irányít szakmai gyakorlatának megfelelő méretű munkacsoportot, képes önállóan, illetve irányítás mellett dolgozni egy adott csoport tagjaként;
-    az általa irányított szervezetben nagyfokú önállósággal rendelkezik az átfogó és a speciális szakmai kérdések kidolgozásában, a szakmai nézetek képviseletében;
-    jelentős mértékű önállósággal rendelkezik a tevékenysége megvalósítási módját illetően;
-    felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepet az együttműködések kialakításában;
-    egyenrangú partner a szakmai kooperációban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Természettudományi alapozó ismeretek: 18-26 kredit
Műszaki-vízgazdálkodási ismeretek: 26-34 kredit
Mezőgazdasági-vízgazdálkodás ismeretek: 26-34 kredit
Környezettudományi ismeretek: 9-15 kredit
Társadalmi ismeretek: 6-14 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat. 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    szakmai önéletrajz

Képzés kezdete: 2023. szeptember 18.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Gombos Béla
Cím: 5540 Szarvas, Szabadság út 1-3.
E-mail cím: gombos.bela@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 66 313-311
Honlap: https://uni-mate.hu
Adminisztratív kérdések: Tóth Attiláné, toth.attilane@uni-mate.hu, 06 (66) 313-311