Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2022 november 25.

Tanító alapképzési szak kiegészítő műveltségterületi képzés (részismereti képzés)

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

​​​​​​​Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja tanítók képzése, akik – a változó társadalmi szükségleteknek, az általános iskolai nevelés-oktatás céljainak megfelelően – képesek a tanulók személyiségének komplex fejlesztésére, a tanító teljes szerepkörének betöltésére. Felkészültek az általános iskola első négy évfolyamán valamennyi műveltségi terület és az első hat évfolyamán egy választott műveltségi terület nevelési-oktatási feladatainak ellátására.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 5 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele: tanító alapképzési szakos, szakképzettséget tanúsító oklevél, valamint idegen nyelvű műveltségterület választása esetén középfokú nyelvvizsga bizonyítvány.

Az ideális jelentkező: az a pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani.

Szakképzettség neve: a részismereti képzés elvégzése új szakképzettséget nem eredményez. A képzés végén a hallgatók az eredeti oklevelükhöz kapcsolódóan az elvégzett műveltségterületről betétlapot, továbbá az elvégzett tantárgyakról kreditigazolást kapnak.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
-    Képes a nevelési, fejlesztési célokat, feladatokat, tartalmakat a 6-12 éves gyerekek személyiségére, szociokulturális környezetének főbb jellemzőire tekintettel, differenciáltan tervezni;
-    a tanulás sajátosságainak ismerete alapján az adott életkori sajátosságok figyelembevételével a célok, tartalmak és tevékenységek, folyamatok, valamint egyéni tanulási utak tervezésére, megvalósítására;
-    építeni a 6-12 éves gyerekek előzetes tapasztalataira, cselekvő részvételére, kreativitására, a közös munkát szakszerűen irányítani, elemezni és értékelni;
-    változatos, egyénre szabott értékelési módszereket használni, amelyekkel elősegítik a gyermek önértékelési képességének alakulását;
-    támogató tanulási környezetet biztosítani;
-    az információs és kommunikációs technológiák célszerű felhasználására;
-    közösségi értékek közvetítésére, a gyermekközösség alakítására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Műveltségterületi részképzés (21 kredit)
Választható műveltségterületek:
-    Magyar nyelv és irodalom
-    Matematika-    Történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika
-    Történelem és állampolgári ismeretek (hon- és népismeret) és etika
-    Természettudomány
-    Ének-zene  
-    Művészetek (ének-zene)
-    Művészetek (vizuális kultúra)
-    Művészetek (dráma és színház)
-    Technológia (digitális kultúra)
-    Technológia (technika és tervezés)
-    Idegen nyelv (angol, német)
-    Testnevelés és egészségfejlesztés
Szakmai gyakorlat (24 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: záródolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    valamint idegen nyelvű műveltségterület választása esetén középfokú nyelvvizsga bizonyítvány.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Bencéné dr. Fekete Anikó Andrea (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu​​bencene.fekete.aniko.andrea@uni-mate.hu​​​​​​​
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék; 06 82 505-810
Honlap: https://uni-mate.hu​​​​​​​