Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Talajvédelmi szakelőadói szakirányú továbbképzés

Keszthely

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja
Az általános természettudományi, agrár és műszaki ismeretekre alapozva speciális talajtani szaktudás átadása, illetve a meglévő ismeretek bővítése. A képzés során követik az Európai Unió Talajvédelmi stratégiájában megfogalmazott alapelveket, mind a szemlélet, mind pedig gyakorlati kérdések területén.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő, Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő

Képzés gyakorisága: félévente 2*1 hét + félévente 3 napos egybefüggő terepgyakorlat.

Részvétel feltétele:
Természettudomány, agrár vagy műszaki képzési területen alapképzésben vagy főiskolai szintű képzésben szerzett végzettség.

Az ideális jelentkező:
A képzésre környezettudatos szemléletmóddal rendelkező, a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt intenzív érdeklődést mutató, az új technológiák nyomon követésére, értékelő elemzésére és az eredmények alkalmazására képes szakembereket várunk.
Elvárt a tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás (adatbázis építés), -közlés ismereteiben, használatában, a talajadat felhasználók igényeit figyelembe véve.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: talajvédelmi szakelőadó.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Általános kompetenciák:
Az alapismereti tárgyak az alkalmazott talajtani ismeretek megalapozását szolgálják. Az általános természettudományos ismeretek (fizika, kémia) talajtani megközelítése, illetve a különböző talajtani osztályozási rendszerek alapjainak elméleti elsajátítása megalapozza a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges rendszerszerű és integrált gondolkodásmódot, illetve a talajokkal való fenntartható gazdálkodás és a talajvédelem szemléletmódját. Emellett a hallgatók elsajátítják a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot, illetve az információ- és ismeretfeldolgozás képességét.
Szakmai kompetenciák:
A talajvédelmi szakelőadói szakirányú továbbképzési szakon a képességek, készségek és jártasságok kialakításának alapjait jelentő ismeretanyagot, a szakmai kompetenciák megszerzését, illetve fejlesztését a szakmai törzsanyag tantárgyainak ismeretanyaga biztosítja. Ezek ismeretkörei magukban foglalják a talajfelvételezés, talajtérképezés, talajosztályozás, talajvédelem, talajerőgazdálkodás, talajbiológia, talajvizsgálati módszerek, földértékelés és a globális környezeti problémák és programok, adatbázisok sokoldalú és elmélyült ismeretét, jogszabályi hátterét, gyakorlati alkalmazásához szükséges ismereteket. A szakmaspecifikus ismeretek egymásra épülnek, részben egymást kiegészítik. Az ismeretek elsajátítása előadások, laboratóriumi- és terepgyakorlatok továbbá egyéni tervezési feladatok keretében történik.
A végzett szakemberek képesek a talajtani (felvételezési, tervezési, védelmi) jellegű problémák szakszerű megoldására.
Korszerű és eredményes munkát tudnak végezni a talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és az engedélyeztetés területén;
A megszerzett szakképzettségük egyaránt alkalmazható a magán és az állami intézményekben; üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek (18-30 kredit): talajfizika, talajkémia, talajosztályozás.
Szakmai törzsanyag (80-92 kredit): talajfelvételezés és módszertana, talajtermékenység (talajerőgazdálkodás), talajvédelem, talajvédelmi tervkészítés, globális környezeti problémák és programok, adatbázisok, talajbiológia, talajvizsgálati módszerek, földértékelés, terepgyakorlat, kísérleti módszertan és adatértékelés.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 23.

Egyéb információ:
Felhívjuk a Jelentkezők figyelmét, hogy a képzés jelentős része zárt rendszerű elektronikus oktatási formában zajlik, különös tekintettel Keszthely képzési helyre.
A kötelező gyakorlatokat Gödöllőn vagy gödöllői indulással külső terepi helyszíneken tartjuk.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Csákiné Dr. Michéli Erika
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: Micheli.Erika@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000/1811 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu

Adminisztratív kérdések esetén: Szabóné Péli Anasztázia (06 28 522-000/1730 mellék; szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)