Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Talajtani szakmérnöki szakirányú továbbképzés

Keszthely

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ENVI-NAT


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Környezettudományi Intézet

A képzés célja
Az általános környezettudományi és mezőgazdasági ismeretekre alapozva, speciális talajtani szaktudás átadásával, illetve meglevő ismeretek bővítésével olyan szakembereket képezünk, akik állami és magán mezőgazdasági üzemekben, szaktanácsadó intézményekben, földhivatalokban, szakigazgatási, természet- és környezetvédelmi hivatalokban képesek a talajtani (felvételezési, tervezési, védelmi) jellegű problémák szakszerű megoldására. A képzés során követjük az Európai Unió Talajvédelmi stratégiájában megfogalmazott alapelveket, mind a szemlélet mind pedig gyakorlati kérdések területén.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely(ek): Gödöllő, Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő

Képzés gyakorisága: félévente 2*1 hét + félévente 3 napos egybefüggő terepgyakorlat.

Részvétel feltétele:
Agrár képzési területen alapképzésben, vagy főiskolai szintű képzésben szerzett mérnök szakképzettség.

Az ideális jelentkező:
A képzésre környezettudatos szemléletmóddal rendelkező, a szakma elméleti és technológiai fejlődése iránt intenzív érdeklődést mutató, az új technológiák nyomon követésére, értékelő elemzésére és az eredmények alkalmazására képes szakembereket várunk.
Elvárt a tájékozottság az elektronikus információ-szerzés, -tárolás (adatbázis építés), -közlés ismereteiben, használatában, a talajadat felhasználók igényeit figyelembe véve.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: talajtani szakmérnök.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Általános kompetenciák:
Az alapismereti tárgyak az alkalmazott talajtani ismeretek megalapozását szolgálják. Az általános természettudományos ismeretek (fizika, kémia) talajtani megközelítése, illetve a különböző talajtani osztályozási rendszerek alapjainak elméleti elsajátítása megalapozza a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges rendszerszerű és integrált gondolkodásmódot, illetve a talajokkal való fenntartható gazdálkodás és a talajvédelem szemléletmódját. Emellett a hallgatók elsajátítják a természettudományos alapokon nyugvó innovatív mérnöki gondolkodásmódot, illetve az információ- és ismeretfeldolgozás képességét.
Szakmai kompetenciák:
A talajtani szakmérnöki szakirányú továbbképzési szakon a képességek, készségek és jártasságok kialakításának alapjait jelentő ismeretanyagot, a szakmai kompetenciák megszerzését, illetve fejlesztését a szakmai törzsanyag tantárgyainak ismeretanyaga biztosítja. Ezek ismeretkörei magukban foglalják a talajfelvételezés, talajtérképezés, talajosztályozás, talajvédelem, talajerőgazdálkodás, talajbiológia, talajvizsgálati módszerek, földértékelés és a természet- és környezetvédelem talajtani vonatkozásainak sokoldalú és elmélyült ismeretét, jogszabályi hátterét, gyakorlati alkalmazásához szükséges ismereteket. A szakmaspecifikus ismeretek egymásra épülnek, részben egymást kiegészítik. Az ismeretek elsajátítása előadások, laboratóriumi- és terepgyakorlatok továbbá egyéni tervezési feladatok keretében történik. A képzés során lényeges elem az elméleti ismeretek gyakorlatban való bemutatása, illetve alkalmazása, az önálló feladatok, a problémamegoldó képesség fejlesztése. Az egyes tantárgyak ismeretanyaga összehangolt, illetve az új tudományos eredményeket folyamatosan beépítjük a tananyagba.
A képzés elvégzése után a szakemberek képesek lesznek korszerű és eredményes munkát végezni a talajfelvételezés/talajtérképezés, tervezés, talajvédelmi beavatkozások, szennyezés felszámolás, talajkímélő technológiák alkalmazása, szaktanácsadás, oktatás, irányítás, jogi kérdések és engedélyeztetés területén.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek (18-30 kredit): talajfizika, talajkémia, talajosztályozás.
Szakmai törzsanyag (74-84 kredit): talajfelvételezés és módszertana, talajtermékenység (talajerőgazdálkodás), talajvédelem, talajvédelmi tervkészítés, talajok a természet- és környezetvédelemben, talajbiológia, talajvizsgálati módszerek, földértékelés, terepgyakorlat, kísérleti módszertan és adatértékelés.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

  • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
  • szakmai önéletrajz.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 23.

Egyéb információ:
Felhívjuk a Jelentkezők figyelmét, hogy a képzés jelentős része zárt rendszerű elektronikus oktatási formában zajlik, különös tekintettel Keszthely képzési helyre.
A kötelező gyakorlatokat Gödöllőn vagy gödöllői indulással külső terepi helyszíneken tartjuk.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Csákiné Dr. Michéli Erika
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: Micheli.Erika@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000/1811 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu

Adminisztratív kérdések esetén: Szabóné Péli Anasztázia (06 28 522-000/1730 mellék; szabone.peli.anasztazia@uni-mate.hu)