Képzések

Tartalom megjelenítő

Térinformatikai menedzser szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A térinformatika tudománya és alkalmazásai mind nagyobb teret foglalnak el a hétköznapi életben. A térinformatika és a menedzser képzés megoldott. A térinformatikai menedzser szakirányú továbbképzési szak olyan szakembereket kíván képezni, akik jártasak lesznek mind a két területen és képesek a térinformatikai jellegű feladatokban, projektekben vezető szerepet betölteni akár piaci, akár közigazgatási területen.
A gazdasági, műszaki, agrár, közigazgatási területen dolgozó szakemberek korszerű, innovatív menedzsment módszereket sajátíthatnak el, valamint megismerkedhetnek a térinformatikában előforduló feladatok megoldásának gyakorlati kérdéseivel, a megoldáshoz felhasználható szabadon hozzáférhető és kereskedelmi szoftverekkel, annak érdekében, hogy képessé váljanak ezek együttes alkalmazására a mindennapi gyakorlatban.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi és őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: két hetente pénteken és szombaton.

Részvétel feltétele: gazdaságtudományok, természettudomány, agrár, műszaki és informatika képzési területen szerzett BA/BSc vagy főiskolai oklevél.

Az ideális jelentkező: akit érdekelnek a korszerű térinformatikai megoldások (precíziós gazdálkodás drón technika, műholdas távérzékelés), aki emellett szeretné kompetenciáit fejleszteni vezetési ismeretekből.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: térinformatikai menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A képzés célkitűzései:
-    magasan kvalifikált menedzseri és térinformatikai szakemberek képzése, akik képesek tudásukat a mindennapi gyakorlatban alkalmazni;
-    vezetési feladatok kreatív megoldására alkalmas végzett hallgatók kibocsátása;
-    a résztvevők felkészítése a vezetői szerepvállalásra;
-    az elméleti és gyakorlati képzési ismeretek révén a hallgatók fejlesztése abban, hogy képessé váljanak másokat térinformatikai feladatok megoldása során építő módon segíteni és vezetni, csapatokat irányítani, valamint térinformatikai feladatokat, projekteket, intézményeket menedzselni;
-    olyan korszerű és átfogó térinformatikai ismeretek nyújtása, amely alkalmas a gyakorlati alkalmazásra és a fejlődési trendek megértésére és bevonására a gyakorlatba.
Szakmai kompetenciák:
Tudás:
A végzett hallgatók rendelkeznek az alábbi ismeretekkel:
-    menedzsment ismeretek (vezetés és szervezés; stratégiai menedzsment; projektmenedzsment és tanácsadás; folyamat- és minőségmenedzsment);
-    általános térinformatikai ismeretek (térképészeti ismeretek; GIS alapismeretek; adatbázisok);
-    alkalmazott ismeretek (távérzékelés; digitális raszteres rendszerek; digitális vektoros rendszerek);
-    specifikus ismeretek (térinformatikai szoftverek; információs rendszerek).
A térinformatikai menedzser
Képességei:
-    általános tanuló-, emlékező- és helyzetfelismerő képesség jellemzi;
-    kreativitás, ötletgazdaság, lényeglátás, problémaelemző és -feltáró képesség jellemzi;
-    komplex, logikus átfogó gondolkodásmódja van, képes rendszerben való gondolkodásra,
-    rendelkezik tervező, ok-okozati feltáró képességgel;
-    képes döntés-előkészítésre és felelős döntéshozatalra;
-    képes az alapvető természeti, környezeti, technikai és társadalmi jelenségekben megnyilvánuló törvényszerűségek lényegét, összefüggéseiket modern adatgyűjtő és adatfeldolgozó eszközök segítségével feltárni;
-    térinformatikai rendszerekbe beépülő digitális térképek fajtáinak és térinformatikai felhasználási módjainak alapos ismeretével rendelkezik (kataszteri, közmű, topográfiai, földrajzi térképek);
-    alkalmazási szinten jártas az eltérő (vektoros és raszteres) térinformatikai célú szoftverek használatában, összehangolásában, képes a különféle szoftverek közötti adatátviteli, transzformációs és egyéb műveletek végrehajtására;
-    képes közreműködni térinformatikai alapú rendszerek, adatbázisok tervezésében, kiépítésében és működtetésében, tapasztalatot szerez az adatlekérdezés, adatbázis-rendezés, és -bővítés, adatbázis és objektumok összekapcsolása terén (adatbázis-kezelés);
-    elsajátítja az alapadatok terepi és programalapú (műholdas távérzékelés) gyűjtésének, rendezésének módjait, valamint ezek felhasználásával magasabb tudásszintet jelentő derivált adatok előállítását és értelmezését/interpretációját;
-    képes egyszerűbb modellek alkotására és szimulációs célú felhasználására;
-    elsajátítja az eredmények látványos megjelenítésének (tematikus térképek) és az eredmények hatékony kommunikációjának (web) eszközeit;
-    képes munkakörében az adott vállalat, vállalkozás, önkormányzat működési területén jelentkező tér- és rendszerszervezési, elemzési, környezetvédelmi, gazdasági és szociális problémaforrásokat és problémákat felismerni, lokalizálni és azok kezelése érdekében megoldási javaslatokat kidolgozni;
-    képes térinformatikai alapfeladatok megoldásához a megfelelő módszerek és eszközök kiválasztására és azok alkalmazására;
-    képes térinformatikai alkalmazások üzemeltetésének, működtetésének irányítására.
Attitűdje:
-    törekszik a folyamatos szakmai képzésre és az általános önképzésre;
-    elkötelezett szakmai munkája eredményessége és hatékonysága iránt;
-    elkötelezett szakmája etikai és jogi szabályainak betartására;
-    nyitott szakmájával kapcsolatos technológiai és fejlesztési eredmények megismerésére, befogadására és törekszik tudásának megosztására;
-    érdeklődő a szakmájával kapcsolatos új módszerekkel és eszközökkel kapcsolatban;
-    proaktív és felelősségvállaló magatartást tanúsít;
-    elkötelezett a minőségi követelmények betartására;
-    nyitott a szakmájához kapcsolódó, de más területen tevékenykedő szakemberekkel való szakmai együttműködésre;
-    törekszik arra, hogy önképzéssel a tudását folyamatos fejlessze és megszerzett tudását frissen tartsa.
Autonómiája és felelőssége:
-    önállóan működteti a szakterületén a kutatásban használt laboratóriumi, terepi berendezéseket, eszközöket, a geográfiai elemzések eredményeiből következő önálló döntéseket hoz meg;
-    önállóan és felelősséggel irányítja/végzi átfogó és speciális térinformatikai szakképzettséget igénylő elméleti és gyakorlati összefüggések megalkotását, modellezését;
-    önállóan képes a termelő és szolgáltató vállalkozások, közigazgatási egységek térinformatikai jellegű, valamint humán folyamataival kapcsolatos menedzselési feladatok ellátására;
-    saját munkájának eredményeit reálisan értékeli;
-    váratlan döntési helyzetekben is önállóan képes a munkavégzésre, a szakmai kérdések végiggondolására;
-    felelősséget vállal szakmai döntéseiért, elvégzett szakmai munkájáért;
-    felelősséget vállal az általa irányított és az általa elvégzett munkafolyamatokért;
-    a szakterületét megalapozó nézeteket felelősséggel vállalja;
-    felelősséget érez a fenntartható fejlődésért.
A térinformatikai menedzser önkormányzati-igazgatási, környezetvédelmi, mező- és erdőgazdálkodási, árvíz- és katasztrófavédelmi feladatok tervezésével, szervezésével, a meglévő és a derivált információ kiértékelésével, értelmezésével, disztribúciójával és kommunikációjával kapcsolatos munkakört láthat el állami, önkormányzati, vállalati (profitorientált) és civil (non-profit szervezetek) munkaterületeken.
A szakirányú továbbképzésben végzettek a szakképzettség és az elsajátított tudás birtokában alkalmasak lesznek térinformatikai területen vezetői feladatok ellátására.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Menedzsment ismeretek: 20 kredit
Vezetés és szervezés; stratégiai menedzsment; projektmenedzsment és tanácsadás; folyamat- és minőségmenedzsment
Általános térinformatikai ismeretek: 12 kredit
Térképészeti ismeretek; GIS alapismeretek; adatbázisok.
Alkalmazott ismeretek: 16 kredit
Távérzékelés; digitális raszteres rendszerek; digitális vektoros rendszerek.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 12 kredit.

Záróvizsgára a 60 kreditet megszerzett hallgatók bocsájthatók. Záróvizsgán a hallgatók bemutatják szakdolgozatukat. Az oklevél minősítését a záróvizsga jegy és a tantárgyakra kapott jegyek átlaga adja meg.

Jelentkezési határidő: februárban induló képzésre: 2023. január 13., szeptemberben induló képzésre: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. február vagy 2023. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Barna Róbert
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor utca 40.
E-mail cím: barna.robert@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 432-5302
Honlap: https://uni-mate.hu