Képzések

Tartalom megjelenítő

Szakfordító szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

nappali

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

​​​​​​​Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés pedagógiai céljául tűzi ki, hogy szakmai háttérbe ágyazottan magas szintű fordítói / követői kompetenciákat, készségeket és jártasságot alakítson ki célnyelvről anyanyelvre, illetve anyanyelvről célnyelvre. Célja továbbá, hogy a képzésben részt vevők elsajátítsák a szakmai szövegek értését és közvetítését megalapozó professzionális, civilizációs, kultúraközi és informatikai háttérismereteket és kompetenciákat, valamint a kreatív, problémamegoldó önálló gondolkodás képességeit.

Képzési terület: társadalomtudomány
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: nappali
Képzés nyelve:     magyar (célnyelv: német vagy angol)
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: hetente, csütörtökön egész nap, továbbá 3 szombati napon.

Részvétel feltétele:
-    bármely képzési területen szerzett alapfokozatú (bachelor) diploma, vagy hagyományos főiskolai / egyetemi diploma;
-    a tanított idegen nyelvből (angol vagy német) államilag elismert „C” típusú nyelvvizsga-bizonyítvánnyal igazolt, minimum középfokú célnyelvi ismeret, de kívánatos a felsőfokhoz közelítő nyelvtudás;
-    sikeres felvételi vizsga.

A szakon alkalmassági vizsga van, amely írásbeli és szóbeli részből áll:
-    írásbeli: fordítás idegen nyelvről magyarra, magyarról idegen nyelvre és nyelvtani teszt;
-    szóbeli: szóbeli elbeszélgetés idegennyelven.

Az ideális jelentkező:
Legalább középfokú szinten képes szóban és írásban kommunikálni. Alapszintű számítógéphasználati ismeretekkel rendelkezik. Szívesen fordít, illetve fordítani szeretne a jövőben. Szívesen elmélyed szövegek elemzésében, fordításában. Fejleszteni szeretné idegen nyelvi szóbeli és írásbeli szakmai és nyelvtani, valamint a magyarnyelvhelyességi ismereteit. Elképzelhető, hogy a jövőben tolmácsolni is szeretne.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: (a felvétel alapjául szolgáló diplomának megfelelő szakképzettség megnevezése) szakirányú szakfordító (idegen nyelv megnevezése: angol vagy német) nyelvből és magyar nyelvből.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó ismeretek:
-    a fordítási tevékenység elméleti kérdései;
-    fordítási módszertani ismeretek;
-    műfaj- és stílusismeretek;
-    lektorálási ismeretek;
-    a forrás- és célnyelv nyelvi, kulturális és interkulturális ismeretanyaga;
-    kontrasztív szakma-kulturális ismeretek;
-    a megfelelő gazdasági, üzleti, jogi, politikai és szakági ismeretek;
-    a szóbeli közvetítésre vonatkozó releváns alapismeretek;
-    az Európai Unió társadalmi és intézményrendszere;
-    a szakfordítás tevékenységéhez kapcsolódó szabályzatok, etikai ismeretek;
-    a hazai és nemzetközi szakfordítói közösségekre, szervezetekre vonatkozó ismeretek.
Elsajátítandó készségek és kompetenciák:
-    professzionális írásbeli nyelvi közvetítési készségek A-B és B-A nyelvi viszonylatban;
-    a szóbeli közvetítés releváns alapkészségei A-B és B-A nyelvi viszonylatban;
-    célnyelvi szövegalkotás;
-    szakszövegelemzés célnyelven és forrásnyelven;
-    a fordítói stratégiák és technikák kiválasztásának és alkalmazásának készségei;
-    lektorálás;
-    fordítói szoftverek, gépi fordító motorok alkalmazása;
-    egyes fordítástámogató eszközök használata;
-    terminológiai gyűjtemények készítése;
-    kritikai forráselemzés és értékelés.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Nyelvi tantárgycsoport: 18 kredit
Idegennyelv- és stílusgyakorlat, magyar nyelvhelyesség, kontrasztív és funkcionális nyelvtan
Fordítási tantárgycsoport: 22 kredit
Fordítás, szakfordítás, terminológia, szakmai dokumentáció
Tolmácsolási tantárgycsoport: 16 kredit
Tolmácsolás, tárgyalás
Kiegészítő ismeretek tantárgycsoport: 4 kredit
Bevezetés az alkalmazott nyelvészetbe, kulturális és gazdasági háttérismeretek
Az elméleti és gyakorlati órák aránya 25 % - 75 %.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: képesítőfordítás, 30 kredit

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    középfokú nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 5.

Egyéb információk: a képzésen szerzett oklevél felsőfokú „C” típusú szakmai nyelvvizsgával egyenértékű (lásd. 137/2008. korm. rendelet).

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Veresné Dr. habil. Valentinyi Klára
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: veresne.valentinyi.klara@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 321-2609
Honlap: https://uni-mate.hu