Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 13.

Szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó / Szőlő- és borgazdasági szakmérnök szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

Keszthely

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév


​​​​​​​Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Szőlészeti és Borászati Intézet

A képzés célja
A hallgatók megismerik a szőlőtermesztés és borászat korszerű technológiáit és elsajátítják a termékpályán működő vállalkozások sikeres gazdálkodáshoz nélkülözhetetlen marketing és menedzsment ismereteket. Az elméleti tudáson túl gyakorlati ismereteket is szereznek, amelyeket saját pincészetükben is tudnak hasznosítani. A képzésen egyetemi oktatók, kutatóintézetek munkatársai, a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának tagjai és sikeres borászati üzemek szakemberei adnak órákat. A célirányos, gyakorlatias képzés, bor- és piac specifikus tudást ad, az órákon baráti légkör alakul ki, így szinte garantált a képzésen túlmutató kapcsolattartás és szakmai kommunikáció.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely(ek): Budapest, Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: félévente két hét oktatás - egyik hét személyes jelenléttel, másik hét zárt rendszerű elektronikus oktatási formában

Részvétel feltétele:
-    szaktanácsadó szakon: a képzésben bármilyen legalább alapképzési (BSc vagy főiskolai szintű képzés) szakon végzettek vehetnek részt;
-    szakmérnök szakon: a képzésben az agrár képzési terület alapképzési szakjain (BSc vagy főiskolai szintű képzés) megszerzett mérnöki oklevéllel rendelkezők vehetnek részt, továbbá a műszaki képzési terület alapképzési szakjai közül a biomérnöki, vegyészmérnöki vagy gépészmérnöki alapképzési szakon végzettek.

Az ideális jelentkező:
Érdeklődik a szőlő és borgazdasági szakma iránt és nyitott a korszerű szőlészeti, borászati és borgazdasági technikák és technológiák megismerésére.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    szaktanácsadó szakon: szőlő- és borgazdasági szaktanácsadó.
-    szakmérnök szakon: szőlő- és borgazdasági szakmérnök;

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

​​​​​​​A képzés során elsajátítandó tudáselemek, ismeretek:
A képzés célja, hogy a szakirányú továbbképzésben résztvevők megismerjék a világ és hazánk szőlő- és bortermelésének helyzetét, közigazgatási, jogi szabályozását, a szőlőtermesztés biológiai alapjait, a termesztést befolyásoló ökológiai tényezőket, a termesztéstechnológia elméletét és korszerű módszereit. Elsajátítják a szőlőfeldolgozás, a borkészítés- és kezelés, tárolás, palackozás kémiai, mikrobiológiai, technológiai alapjait, módszereit, műveleteit és gépeit. Megismerik a gazdaságos és hatékony termelést elősegítő gazdálkodási, pénzügyi összefüggéseket, a termékértékesítés, bormarketing speciális kérdéseit, feltételrendszerét és gyakorlatát.

Személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét tevékenység rendszerben:
Rendszerszemléletű probléma megközelítési mód készségének kialakítása. Komplex műszaki és gazdasági szemléletmód.  Döntési helyzetek felismerésének, döntési problémák megfogalmazásának, döntések meghozatalának képessége. Stratégiai gondolkodásmód. Alkalmasság a csoportmunkában való részvételre. Kommunikációs-készség. Logikus gondolkodásmód. Igényesség, tudományos szövegek megértésének képessége. A kreativitás és az elméleti ismeretek gyakorlati alkalmazási készségének fejlesztését a laboratóriumi és a borászati üzemi gyakorlati munka segíti elő.

Mindezek birtokában a szakirányon végzettek alkalmasak a szőlőtermesztés, a borászat, a borkereskedelem, valamint a kapcsolódó területeken (önkormányzatok, szakigazgatás, turizmus, vendéglátás, borászati szakemberképzés, szakmai érdekképviseleti szervezetek, vidékfejlesztési intézmények) termelésirányító, -fejlesztő, értékesítő tevékenység végzésére, továbbá szőlészeti és borászati vállalkozások létrehozására, működtetésére, vezetésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Szőlőtermesztéshez kapcsolódó alapozó és szakma specifikus tárgyak: 37 kredit (Szőlő-borágazat szabályozása, Szőlőtermesztés biológiai alapjai, Szőlő-fajtaismeret és nemesítés, Termesztés technológia, Szőlőtermesztés gépei)
Borászati technológiához kapcsolódó alapozó és szakma specifikus tárgyak: 35 kredit (Borászati technológia, Borászati kémia, Borászati mikrobiológia, Borászati gépek)
Gazdálkodás tudományi alapozó és szakma specifikus tárgyak: 38 kredit (Bormarketing, Borászati menedzsment, Borpiac, Borászati külkereskedelem, Borturizmus, Közigazgatási ismeretek, Pénzügytan, Borinformációs rendszerek)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: 10 kredit.

Jelentkezési határidő: februárba induló képzésre: szeptemberben induló képzésre: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    motivációs levél.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 20.

Szakfelelős:
Név: Dr Fehér Orsolya egyetemi docens
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 115. szoba
Telefonszám: +36 20 320-8418
E-mail cím: feher.orsolya@uni-mate.hu

Kapcsolattartó:
Név: Bogóné dr Tóth Zsuzsánna egyetemi adjunktus
Cím: 1118 Budapest, Villányi út 31. G épület 115. szoba
Telefonszám: +36 (20) 939-0965
E-mail cím: Bogone.Toth.Zsuzsanna@uni-mate.hu

Honlap: https://uni-mate.hu