Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációs pedagógusa szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az alapképzésben megszerzett ismeretek mellé új ismereteket szereznek a társadalom- és neveléstudományok területén, fókuszban a sajátos nevelési igényű óvodás és iskolás korosztály diagnózisának értelmezésére, a speciális szükségleteik megismerésére, az együttnevelés, -oktatás változatos módszereinek, eszközeinek lehetőségeire. A képzésen részt vevők betekintést kapnak a team munka fontosságába, a szakemberek és a köznevelési intézmények együttműködésének struktúrájába. Cél. hogy a végzett hallgatók szerezzé meg azt a tudást, mellyel a kompetenciahatárok betartásával segítheti a gyermek bio-pszicho-szociális fejlődését, fejlesztését.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:

 • A felsorolt képzések bármelyikén szerzett oklevél:
  • óvodapedagógus alapképzési szak;
  • tanító alapképzési szak;
  • gyógypedagógia alapképzési szak – tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány vagy logopédia szakirány vagy pszichopedagógia szakirány;
  • tanári mesterképzési szak;
 • továbbá a szakirodalom tanulmányozásához szükséges nyelvismeret;
 • valamint legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott sajátos nevelési igényű gyermekek pedagógusa.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudása:

 • tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legfontosabb és aktuális kutatási eredményeivel;
 • ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan – pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira;
 • ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait;
 • rendelkezik a pedagógiai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, beleértve a terület legújabb eredményeit is;
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel, a kora gyerekkori neveléssel és intervencióval foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit;
 • érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit;
 • érti és használja a neveléstudomány szaknyelvét;
 • ismeri a pedagógusi tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit;
 • ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit;
 • ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit;
 • rendelkezik a szakmai fejlesztések előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges ismeretekkel;

továbbá

 • tájékozott a sajátos nevelési igényű gyermekeket érintő jogi szabályozással;
 • tisztában van a gyermeki személyiség megismerésének pedagógiai módszereivel;
 • tisztában van a pedagógiai tanácsadás alapelveivel, módszereivel, hatásmechanizmusával és etikai szabályaival;
 • ismeri a sajátos nevelési igényű gyermekek neveléséhez, oktatásához kapcsolódó etikai szabályokat;
 • ismeri a team-munkában együtt dolgozó szakemberek kompetenciakörét;
 • tájékozott a sajátos nevelési igényű gyermekek vizsgálatát végző szakszolgálati ellátórendszer működésében, feladatában.

Képességei:

 • képes értelmezni, saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez felhasználni szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit;
 • képes a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust is figyelembe vevő kritikus, több szempontú elemzésére;
 • képes pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
 • képes pedagógusszerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben;
 • képes alkalmazni a szakemberek együttműködésének eredményes módjait, lehetőségeit;
 • képes a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
 • képes problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
 • képes a feltáró vizsgálat adatainak elemzésére, eredményeinek értelmezésére a tanításnevelés-gondozás hatékonyabbá tétele, önmaga és mások pedagógiai tevékenységének fejlesztése, valamint az intézményfejlesztés érdekében;
 • képes gondolatait koherensen megfogalmazni, képes a szakmai terminológia használatára és rövidebb terjedelmű publikációk elkészítésére, előadások megtartására;
 • a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján képes az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
 • képes szakmáját meghatározó dokumentumokat értelmezni;
 • képes az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére;
 • képes szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre;

továbbá

 • felismeri a tipikustól eltérő fejlődésmenetet;
 • szakszerűen alkalmazza a gyermeki személyiség megismerésének pedagógiai módszereit;
 • képes a családok bevonására és non-direktív pedagógiai tanácsadásra;
 • együtt tud működni a szülőkkel és a team munkában érintett szakemberekkel;
 • képes a különböző szereplőkkel történő, előre vivő kommunikációra;
 • az interdiszciplináris team tagjaként kompetenciájának megfelelően és hatékonyan működik közre;
 • intézményében képes a gyógypedagógus munkáját támogatni és bekapcsolódni a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásának megszervezésébe.

Attitűdje:

 • fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét;
 • törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére;
 • szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt;
 • szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra;
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
 • nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett, motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében;

továbbá

 • érzékenyen és adaptívan reagál a gyermek életében és a nevelésben jelentkező problémákra;
 • nyitott az interdiszciplináris team-munkára;
 • saját pedagógiai tevékenységét (ön)kritikusan értékeli és irányítja;
 • szakmaközi kapcsolatokban pedagógiai szakmai értékeit, elveit, érdekeit hitelesen képviseli;
 • kommunikációja empatikus, elfogadó és hiteles.

Autonómiája és felelőssége:

 • reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
 • kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben, saját tevékenységeiben, döntéseiben a szakmai szempontokat juttatja érvényre;
 • megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben;
 • felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért;

továbbá

 • autonóm döntéseit kompetenciahatárait szem előtt tartva, felelősen vállalja;
 • felelősséget vállal a gyerekek és a családok adataival, állapotával kapcsolatos bizalmas információk kezeléséért;
 • közvetlen munkatársait és az intézményen kívüli szakmai közösségek tagjait szerepükben támogatja, szakmai identitásukban erősíti;
 • szakmai kommunikáció technikáit magas szinten alkalmazza, szakmai ismereteit, tapasztalatait, véleményét szóban és írásban hitelesen és érthetően fogalmazza meg, így önállóan és felelősen képes a szakmai vitában való részvételre, érvelésre.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Sajátos nevelési igényű gyermekek integrációja szakterület: 55 kredit

 • Sajátos nevelési igényű gyerekek szakterület (20 kredit)
 • Társadalomtudományi ismeretek (5 kredit)
 • (Gyógy)pedagógiai és terápiás ismeretek (24 kredit)
 • Intézményi gyakorlatok (6 kredit)

Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit

 • Közigazgatási vezetési ismeretek (4 kredit)
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (4 kredit)
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (6 kredit)
 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben (18 kredit)
 • Speciális nevelési feladatok (21 kredit)
 • Kötelezően választott tárgyak (2 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • igazolás a legalább 3 éves szakmai gyakorlatról.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk:
A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Gelencsérné dr. Bakó Márta (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék; 06 82 505-839
Honlap: https://uni-mate.hu