Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 07.

Rehabilitációs gazdasági menedzser szakirányú továbbképzés

MIND

Gyöngyös

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

0 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

250000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
olyan rehabilitációs gazdasági menedzserek képzése, akik ismerik a foglalkozási rehabilitáció koordinálását, képesek a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának hatékonyságbeli megítélésére. Tudják használni a régiók, ezen belül a hátrányos helyzetű kistérségek munkaerő-piaci helyzetének elemzését, és közgazdasági, módszertani, munkapszichológiai tudásukkal aktívan részt tudnak venni a gazdálkodó szervezetek rehabilitációs foglalkoztatási döntéseinek előkészítésében, képesek. a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának irányítására. Készségszinten tudják alkalmazni a vezetés, tervezés, szervezés eszközrendszerét, ismeri és hatékonyan alkalmazzák a kommunikáció különböző speciális fajtáit.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gyöngyös
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 250.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: hetente péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele: gazdaságtudományok, jogi és igazgatási, társadalomtudomány, agrár, műszaki, orvos- és egészségtudomány képzési területek valamelyikén legalább alapképzésben szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
Olyan jelentkezőket várunk, akik szeretnék megismerni a megváltozott munkaképességűek foglalkoztatásának gazdasági és társadalmi előnyeit. Korszerű és magas szintű szakmai tudásra kívánnak szert tenni ezen a területen.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: rehabilitációs gazdasági menedzser.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés során megszerezhető ismeretek:
-    korszerű ismeretek a gazdasági folyamatokról és összefüggésekről;
-    a fogyatékosok, megváltozott munkaképességűek ellátási rendszerének ismerete (rokkant nyugdíj, rendszeres szociális járadék, rehabilitációs járadék stb.);
-    korszerű, valós piaci gazdasági-társadalmi folyamatok elemzésére alkalmazható módszertani ismeretek;
-    munkaerő-gazdálkodás racionális és időszerű ismeretei, munkaerő-piaci ismeretek, valamint rehabilitációs szolgáltatások szervezése, állásfeltárás operatív ismerete, kompetencia mérés módszertani ismerete;
-    a pénzelmélet legfontosabb összefüggései, a pénzügyi politika, a pénzügyi rendszer és a pénzügyi intézményrendszer elemei, a vállalkozásoknál és a pénzügyi piacokon zajló események, a vállalkozások finanszírozásának és a beruházás-gazdaságossági vizsgálatoknak a pénzügyi vetületei;
-    az állami munkaügyi szervezetek rehabilitációval kapcsolatos intézmény- és eszközrendszerének, valamint szolgáltatásainak a komplex ismerete;
-    a fogyatékos, megváltozott munkaképességű munkavállalók esetében alkalmazható speciális vezetési és hr eszközök alkalmazásának ismerete.
Személyes adottságok, készségek:
A képzésben végzett hallgató
-    alkalmas a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató gazdálkodó szervezetek gazdálkodásának irányítására;
-    képes a foglalkozási rehabilitáció szervezeten belüli és szervezeten kívüli koordinációjára;
-    alkalmas arra, hogy az összegyűjtött információk alapján helyesen ítélje meg a rehabilitációs döntések gazdaságosságát;
-    képes önálló munkaerő-piaci elemzésre és a kapott ismeretek gyakorlati alkalmazására;
-    magas szinten képes alkalmazni a vezetői eszköztár elemeit (tervezés, szervezés, egyéb vezetési feladatok);
-    hatékony kommunikációra képes feladatának, célkitűzéseinek elvégzéséhez;
-    készség szinten képes alapvető statisztikai módszereket alkalmazni, számítógépen adatokat, anyagokat feldolgozni;
-    képes a munkájához szükséges jogszabályok önálló és hatékony feldolgozására, alkalmazására;
-    képes a vállalat struktúráján belül a hatékony munkaerő-gazdálkodás kialakítására.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A végzett hallgató
-    gyakorlatban ismeri az Európai Unió munkapiaci helyzetét, ismereteit hatékonyan képes alkalmazni a regionális és kistérségi vonatkozásban;
-    értelmezi a vonatkozó jogszabályokat, azokat alkalmazza;
-    ismeri a gazdaságstatisztika fogalmi rendszerét, mutatószámrendszereit, elemzési lehetőségeit és módszereit;
-    a munkaerő-gazdálkodás ismereteit vezetőként a gyakorlatban is alkalmazza;
-    a gazdálkodás ismereteit – például pénzügyi ismeretek, számviteli alapismeretek, alkalmazott statisztika, közgazdaságtan – érti és használja;
-    önálló problémamegoldás képessége, önálló projektvezetés ismerete, hatékony tervezési, szervezési, koordinálási gyakorlat jellemzi;
-    a megváltozott munkaképességűeket foglalkoztató szervezetek gazdálkodását irányítani tudja;
-    kapcsolatot tart a munkaerő-piaci intézményekkel, a munkatanácsadás folyamatait, módszereit ismeri;
-    a szervezetekben a humán erőforrás gazdálkodással összefüggő feladatokat végzi;
-    ismeri az intézményi rehabilitáció folyamatát, területeit, módszereit, alkalmazni tudja a szakképzés-politika eszközeit.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 58 kredit
Közgazdasági/menedzsment főmodul: 47 kredit
-    gazdaságtudományi területi (közgazdasági-üzleti) alapozás,
-    jogi és közigazgatási modul,
-    készségfejlesztő modul.
Orvosi mellékmodul: 1 kredit
Műszaki (munkapszichológiai és ergonómiai) mellékmodul: 10 kredit
-    pszichológiai alapok (5 kredit)
-    ergonómiai/műszaki alapok (5 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 2 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    motivációs levél.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 16.

Szakfelelős:
Név: Dr. Herneczky Andrea főiskolai docens
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: herneczky.andrea@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 37 518-300 / 409 mellék
Kapcsolattartó:
Név: Végh Ildikó tanulmányi osztályvezető
Cím: 3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.
E-mail cím: vegh.ildiko@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 37 518-307
Honlap: https://uni-mate.hu