Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Pedagógus szakvizsga szakirányú továbbképzés

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal, általában péntek-szombat.

Részvétel feltétele:

 • az alábbi alapképzési szakok (korábban főiskolai szintű képzések) valamelyikén szerzett oklevél: tanító, óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, konduktor, gyógypedagógus, vagy
 • tanári oklevél,
 • továbbá három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő ismereteit szeretné bővíteni, és a pedagógus szakvizsgát megszerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
A végzettség birtokában a szakvizsgázott pedagógus képes:

 • értelmezni, saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez felhasználni szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit;
 • a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust is figyelembe vevő kritikus, több szempontú elemzésére; - pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
 • pedagógus-szerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben;
 • alkalmazni a szakemberek együttműködésének eredményes módjait, lehetőségeit;
 • a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
 • problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
 • a feltáró vizsgálat adatainak elemzésére, eredményeinek értelmezésére a tanításnevelés-gondozás hatékonyabbá tétele, önmaga és mások pedagógiai tevékenységének fejlesztése, valamint az intézményfejlesztés érdekében;
 • gondolatait koherensen megfogalmazni, képes a szakmai terminológia használatára és rövidebb terjedelmű publikációk elkészítésére, előadások megtartására;
 • a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
 • a sajátos nevelési igényű tanulók oktatási szükségleteinek felismerésére, integrált és inkluzív nevelésének, oktatásának, a befogadó pedagógiai miliő jellemzőinek felismerésére;
 • szakmáját meghatározó dokumentumokat és jogszabályokat értelmezni; 550 Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem - az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére;
 • szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Kötelező ismeretkörök: összesen 55 kredit

 • Közigazgatási vezetési ismeretek: 4 kredit
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet: 4 kredit
 • A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága: 6 kredit
 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben: 18 kredit
 • Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása: 21 kredit

Választáson alapuló ismeretkörök: összesen 55 kredit

 • Mentori, vezetőtanári feladatokra való felkészítés
 • Gyakorlatvezető óvodapedagógus
 • Tehetséggondozás, tehetségfejlesztés
 • Mérés-értékelési feladatokra felkészítő modul

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • a legalább 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlatról szóló igazolás.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk: a közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó) / Dr. Fináncz Judit (szakfelelős)
Cím:7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; financz.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu