Képzések

Tartalom megjelenítő

Pályaorientáció szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

​​​​​​​Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik az interdiszciplináris szemlélet birtokában, megfelelő szociális kompetenciákkal rendelkezve, az iskolaválasztás, a pályaválasztás, valamint a későbbi munkavállalás hátterében álló döntési mechanizmusok birtokában segítik a tanulókat. Rendelkeznek az oktatási rendszer, a továbbtanulási lehetőségek, a munkaerőpiac, valamint a különböző speciális igényekkel bíró célcsoportokról szóló ismeretekkel, szociális kapcsolatrendszerük működtetésére kiválóan alkalmasak. A képzés felkészítést nyújt a tanároknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, és teljesítményértékelési rendszerével összefüggésben, változás-menedzsmenttel kapcsolatban. Digitális kompetenciáik fejlesztése révén naprakész, adekvát ismeretek szerzésére, feldolgozására válnak alkalmassá.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi (Gödöllő) és őszi (Kaposvár) félév
Képzési helyek: Gödöllő, Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő
Képzés gyakorisága: kéthetente pénteki és szombati napokon, félévenként 4-5 hétvége.

Részvétel feltétele:
-    óvodapedagógus, tanítói, szakoktatói vagy tanári oklevél;
-    három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: azon pedagógus kollégáknak ajánljuk a szakot, akik kellő szakmai ismeretek birtokában kívánnak közreműködni tanulóik pályaorientációjában.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus (pályaorientáció szakterületen).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A képzést elvégzettek ismerik:
-    a pubertás, az ifjú felnőttkor működését, társas viszonyaik sajátosságait;
-    pszichológiai megalapozottságú szociálpszichológiai összefüggéseket;
-    az információszerzés adekvát technikáit;
-    a különböző szintű képzések jogi szabályrendszerét;
-    pályaválasztással, iskolarendszerrel összefüggésben álló igényeket, lehetőségeket;
-    az oktatási szervezet, az intézményi működés alapelveit;
-    a tervező munka stratégiáit, az önellenőrzés módszereit.
A képzésen végzettek alkalmasak:
-    felelősségteljes és önálló munkavégzésre a pedagógiai pályán;
-    az egyéni és csoportos pályaválasztási döntés-előkészítésben, tanácsadásban aktívan támogatni a tanulót;
-    a döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítási feladatok ellátására, összehangolására;
-    a szakképzési rendszerre, a munka világára vonatkozó ismeretek átadására;
-    folyamatos önképzésre, az adekvát szóbeli és írásos kommunikációra;
-    speciális nevelési igényű tanulók támogatására;
-    önmaguk szakmai identitásának fejlesztésére.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
Kötelező ismeretek:
-    a közigazgatás felépítése eljárási szabályok az oktatásügyben, a közoktatási intézmény működése;
-    az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési és minőségbiztosítási rendszerei és lehetőségei;
-    a nevelési és oktatási intézmény hatékonyságának mérési lehetőségei, az esélyegyenlőség elvének érvényesítése az eltérő fenntartói megoldások tükrében.
Választható ismeretek:
-    alkalmazott pszichológiai ismeretek a tanulók és a felnőttek megismeréséhez;
-    szociálpszichológiai ismeretek a munkavilágához kapcsolódóan a pályaorientáció elméletének alapjai, különös tekintettel a nemzetközi fejlesztési tendenciákra;
-    az életúttervezés folyamat modellje.
Személyes adottságok, készségek:
Kötelező ismeretek:
-    a kapcsolattartás kompetenciája a családok körében;
-    az intézmények közötti kapcsolattartás készsége;
-    a pedagógiai folyamattervezésben való jártasság;
-    az önértékelés jelentőségének elfogadása;
-    az integráció, az esélyegyenlőség elvének, gyakorlatának megvalósítása.
Választható ismeretek:
-    csoportmunkához szükséges kommunikációs készségek;
-    hangulatteremtési és támogató pedagógusi magatartás;
-    a munka, mint érték elfogadása.
A szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Kötelező ismeretek:
-    előítélettől mentesen, az egyéni igényeknek megfelelően, adekvát kommunikációval fordulnak a célcsoport felé;
-    kapcsolataikra jellemző az aktív elfogadás;
-    szociális érzékenységgel látják el feladataikat;
-    megvalósítják a mérések szervezését és lebonyolítását;
-    aktívan együttműködnek a társintézményekkel és a fenntartókkal;
-    elkötelezettek a pályaorientáció, valamint az élethosszig tartó tanulás filozófiájának és módszertanának átadásában.
Választható ismeretek:
A végzett hallgatók a megszerzett ismeretek birtokában
-    felelősségteljes és önálló munkavégzést folytatnak a pedagógiai pályán;
-    képesek az egyéni és csoportos pályaválasztási döntéselőkészítésben, tanácsadásban aktívan támogatni a tanulót;
-    ismerik a döntéselőkészítés folyamatát és képesek operatív folyamatirányítási feladatok ellátására, összehangolására;
-    felkészültek a szakképzési rendszerre, valamint a munka világára vonatkozó ismeretek átadására;
-    képessé válnak a folyamatos önképzésre, az adekvát szóbeli és írásos kommunikációra, a speciális nevelési igényű tanulók támogatására, valamint önmaguk szakmai identitásának fejlesztésére.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 55 kredit.
A diplomadolgozat kreditértéke: 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévre: 2023. január 13., őszi félévre: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
-    a legalább 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlatról szóló igazolás.

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2023. március, őszi félévben 2023. szeptember

Kapcsolattartó:
Név: Dr. Visztenvelt Andrea (Gödöllő); Gyöngyösiné Szabó Judit (Kaposvár)
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1., 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: visztenvelt.andrea@uni-mate.hu​​​​​​​, gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 3636 mellék, 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu