Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja a lóval asszisztált aktivitások feltételeivel és azok gyakorlatban való alkalmazásával, a pedagógus (fejlesztő) tevékenységével és a gyermekek személyiségformálásával az egyéni sajátosságok figyelembe vételével kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. Olyan szakemberek képzése, akik a lóval asszisztált tevékenységet, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel - gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus - együttműködve.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a lóval asszisztált tevékenységek hatékony megismerése, a szabályozás követelményeinek gyakorlati alkalmazása, a lovasterapeuta tevékenységének támogatása; és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése.
A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés a lóval asszisztált foglalkozások tervezésére, szervezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel. A képzés nem jogosít fel önálló lovas tevékenység folytatására, munkáját a végzett kizárólag képzett lovasterapeuta mellett végzi.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő

Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:
aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, tanító, ápolás- és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány;
ab) vagy tanári szakon (korábban legalább főiskolai tanári szakon) szerzett végzettség és szakképzettség; és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus lóval asszisztált fejlesztőpedagógia területen.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudása:

 • tájékozott a neveléstudomány, a társtudományok és határtudományok aktuális kutatási eredményeiről, a terminológiai változásokról, a szaktudomány és a szakmódszertan alapelveiről, eredményeiről, összefüggéseiről, különös tekintettel az állatasszisztált tevékenységek legújabb lehetőségeire, a differenciált fejlesztésre és az adaptív nevelésoktatásra;
 • ismeri a lóval asszisztált tevékenységgel foglalkozó szakemberek lehetőségeit hazai és nemzetközi vonatkozásban;
 • ismeri a (gyógy)pedagógusi tevékenységet meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit, a szakmapolitika fejlesztési irányait, a kliensekkel végzett vizsgálatok, kutatások, fejlesztések etikai alapelveit;
 • rendelkezik a (gyógy)pedagógiai folyamatok és a lóval asszisztált tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez, előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges elmélettel és módszertannal, a lóval asszisztált segítő szakember szerepének lehetőségeivel, eszközeivel, az eljárások jelentőségével;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a lóval asszisztált szakember pedagógiai tevékenységéről a végzettségének megfelelő intézménytípusra vonatkozóan a mindennapi alkalmazhatóság és a feltételrendszer tekintetében;
 • alapvető állattenyésztési és gondozási ismeretekkel rendelkezik;
 • ismeri az állatvédelmi irányelveket és az állatvédelem fontosságát;
 • tisztában van a társállatok jelentőségével, fontosságával a családban;
 • zoopedagógiai ismereteit hasznosítani tudja a lóval asszisztált fejlesztő munkája során;
 • tisztában van a lóval asszisztált tevékenység törvényi szabályozásával, azt munkája során magára nézve kötelező érvényűen be is tartja;
 • ismeri a lóval asszisztált aktivitások alapelveit, módszertanát és a kapcsolódó pedagógiai, intervenciós lehetőségeket;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a humán fejlődésneurológia, fejlődéstan témaköréből;
 • tisztában van a gyerekek, fiatal felnőttek nevelési, oktatási, fejlesztési, céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel;
 • alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről;
 • ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető pedagógusi kommunikáció szempontjait;
 • ismeri a szakmai együttműködés és team-munka alapelveit, útjait és megvalósításának módszertanait;
 • ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan – pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira;
 • ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait;
 • átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit;
 • érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit;
 • ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit;
 • ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit.

Képességei:

 • értelmezni és használni képes saját pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez a szaktudomány, a neveléstudomány és a társtudományok új eredményeit a pedagógiai jelenségek és problémák többszempontú kritikus elemzése során saját intézményére vonatkozóan;
 • képes a lóval asszisztált szakember szerepének és feladatainak értelmezésére és újraértelmezésére, tevékenységére és eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai munkáját irányítani az eredményes együttműködés szempontjából;
 • etológiai alapismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja;
 • képes a lóval asszisztált pedagógiai fejlesztőprogram differenciált tervezésére;
 • a fejlesztés, nevelés területén alkalmazható lóval asszisztált intervenciós módszereket a gyakorlatban alkalmazni tudja;
 • gyógypedagógiai pszichológia ismereteit a gyakorlati munkája során biztosítani tudja a társszakember felé;
 • az atipikus fejlődésmenet sajátosságainak ismerete alapján képes az adott személy sajátos fejlődését figyelembe venni a lóval asszisztált tevékenység támogatásakor;
 • gondolatait koherensen képes megfogalmazni, a szakmai terminológiát használni és eredményeit rövidebb terjedelmű publikációk formájában elkészíteni, előadás formájában bemutatni;
 • képes saját pedagógiai tevékenysége hatását felmérni és kritikusan elemezni, pedagógiai tapasztalatait és nézeteit reflektív módon értelmezni, értékelni, majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani;
 • képes a team-munkához szükséges kooperációra, kommunikációra;
 • képes értelmezni saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit;
 • képes a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust figyelembe vevő kritikus, többszempontú elemzésére;
 • képes pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
 • képes pedagógusszerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben;
 • képes a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
 • képes problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
 • a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján képes az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
 • képes szakmáját meghatározó dokumentumokat értelmezni;
 • képes az intézménye szervezeti működésének kritikai elemzésére;
 • képes szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre.

Attitűdje:

 • fontosnak tartja szakmai munkájában a lóval asszisztált szakember kompetenciakörének meghatározását, szerepének hangsúlyozását, team munkában való megjelenését, széles körű szakmai együttműködését, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítését a minőségi munka érdekében;
 • szakmailag megalapozott szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt a szakmai etika elfogadása és alkalmazása mellett;
 • felkészültsége és állatasszisztált szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, az új eredmények megismerésére, az egész életen át tartó tanulásra;
 • felkészültségéhez a lóval asszisztált szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, az új eredmények megismerésére;
 • nyitott a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységének munkája iránt az innovatív fejlesztések megismerésére;
 • a lóval asszisztált foglalkozásokon részt vevő személyeket és hozzátartozóikat – azok igényeit figyelembe véve – asszertív kommunikáció alkalmazásával informálja a koncepcióról, eljárásról, módszerről, illetve ezek eredményeiről;
 • nyitott az innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására folyamatos szakmai önképzéssel;
 • elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
 • nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
 • elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett;
 • motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében.

Autonómiája és felelőssége:

 • reálisan méri fel saját kompetenciáját, lehetőségeit, hiányosságait, döntéseiben szakmai szempontokat juttat érvényre;
 • felelősséget vállal kliense fejlődése érdekében a szakmai közösség együttműködésének elősegítésében, támogatásában, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
 • tiszteletben tartja mások kompetenciahatárait, a team-munka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja;
 • kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
 • felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit

 • Közigazgatási, vezetési ismeretek (4 kredit)
 • A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (10 kredit)  
 • A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben (16 kredit) 
 • Speciális nevelési feladatok (23 kredit)
 • Kötelezően választott tárgy (2 kredit)

Lóval asszisztált fejlesztő szakember modul: 55 kredit

 • Gyógypedagógiai alapok (12 kredit)
 • Lótenyésztési alapok (12 kredit)
 • Szakspecifikus alapok (3 kredit)
 • Lovas alapismeretek (28 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • igazolás a legalább 3 éves szakmai gyakorlatról.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Egyéb információk:
A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Iváncsik Réka (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; ivancsik.reka@uni-mate.hu;
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu