Képzések

Tartalom megjelenítő

Lóval asszisztált pedagógiai fejlesztő tevékenység területen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja a lóval asszisztált aktivitások feltételeivel és azok gyakorlatban való alkalmazásával, a pedagógus (fejlesztő) tevékenységével és a gyermekek személyiségformálásával az egyéni sajátosságok figyelembe vételével kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében. Olyan szakemberek képzése, akik a lóval asszisztált tevékenységet, mint kiegészítő módszert hatékonyan tudják alkalmazni az alapképzettségüknek megfelelően pedagógiai, gyógypedagógiai, konduktív pedagógiai, tevékenységükben, különböző szakemberekkel - gyógypedagógus, gyógytornász, orvos, pszichológus, szociális munkás, pedagógus - együttműködve.

A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a lóval asszisztált tevékenységek hatékony megismerése, a szabályozás követelményeinek gyakorlati alkalmazása, a lovasterapeuta tevékenységének támogatása; és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése.
A képzés célja olyan pedagógus diplomával rendelkező szakemberek képzése, akiket a szakirányú továbbképzés a lóval asszisztált foglalkozások tervezésére, szervezésére és vezetésére a végzettségüknek megfelelő területen jogosít fel. A képzés nem jogosít fel önálló lovas tevékenység folytatására, munkáját a végzett kizárólag képzett lovasterapeuta mellett végzi.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:
aa) legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél és szakképzettség az alábbi szakok valamelyikéről: óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, gyógypedagógia, konduktor, tanító, ápolás- és betegellátás alapképzési szak gyógytornász szakirány;
ab) vagy tanári szakon (korábban legalább főiskolai tanári szakon) szerzett végzettség és szakképzettség; és
b) legalább három év pedagógus-munkakörben eltöltött szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus lóval asszisztált fejlesztőpedagógia területen.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

Szakmai kompetenciák:
Tudása:
-    tájékozott a neveléstudomány, a társtudományok és határtudományok aktuális kutatási eredményeiről, a terminológiai változásokról, a szaktudomány és a szakmódszertan alapelveiről, eredményeiről, összefüggéseiről, különös tekintettel az állatasszisztált tevékenységek legújabb lehetőségeire, a differenciált fejlesztésre és az adaptív nevelésoktatásra;
-    ismeri a lóval asszisztált tevékenységgel foglalkozó szakemberek lehetőségeit hazai és nemzetközi vonatkozásban;
-    ismeri a (gyógy)pedagógusi tevékenységet meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményeit, a szakmapolitika fejlesztési irányait, a kliensekkel végzett vizsgálatok, kutatások, fejlesztések etikai alapelveit;
-    rendelkezik a (gyógy)pedagógiai folyamatok és a lóval asszisztált tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez, előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges elmélettel és módszertannal, a lóval asszisztált segítő szakember szerepének lehetőségeivel, eszközeivel, az eljárások jelentőségével;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a lóval asszisztált szakember pedagógiai tevékenységéről a végzettségének megfelelő intézménytípusra vonatkozóan a mindennapi alkalmazhatóság és a feltételrendszer tekintetében;
-    alapvető állattenyésztési és gondozási ismeretekkel rendelkezik;
-    ismeri az állatvédelmi irányelveket és az állatvédelem fontosságát;
-    tisztában van a társállatok jelentőségével, fontosságával a családban;
-    zoopedagógiai ismereteit hasznosítani tudja a lóval asszisztált fejlesztő munkája során;
-    tisztában van a lóval asszisztált tevékenység törvényi szabályozásával, azt munkája során magára nézve kötelező érvényűen be is tartja;
-    ismeri a lóval asszisztált aktivitások alapelveit, módszertanát és a kapcsolódó pedagógiai, intervenciós lehetőségeket;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a humán fejlődésneurológia, fejlődéstan témaköréből;
-    tisztában van a gyerekek, fiatal felnőttek nevelési, oktatási, fejlesztési, céljaival, tartalmaival, a folyamatok összefüggéseivel;
-    alapvető ismeretekkel rendelkezik a lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati módszereiről;
-    ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó elméleteket, a szereppel kapcsolatos elvárásokat, a pedagógusszemélyiség jellemzőit, az önreflexióhoz és önkorrekcióhoz szükséges alapvető módszereket, az alapvető pedagógusi kommunikáció szempontjait;
-    ismeri a szakmai együttműködés és team-munka alapelveit, útjait és megvalósításának módszertanait;
-    ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan – pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira;
-    ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait;
-    átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit;
-    érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit;
-    ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit;
-    ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit.
Képességei:
-    értelmezni és használni képes saját pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez a szaktudomány, a neveléstudomány és a társtudományok új eredményeit a pedagógiai jelenségek és problémák többszempontú kritikus elemzése során saját intézményére vonatkozóan;
-    képes a lóval asszisztált szakember szerepének és feladatainak értelmezésére és újraértelmezésére, tevékenységére és eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai munkáját irányítani az eredményes együttműködés szempontjából;
-    etológiai alapismereteit a gyakorlatban alkalmazni tudja;
-    képes a lóval asszisztált pedagógiai fejlesztőprogram differenciált tervezésére;
-    a fejlesztés, nevelés területén alkalmazható lóval asszisztált intervenciós módszereket a gyakorlatban alkalmazni tudja;
-    gyógypedagógiai pszichológia ismereteit a gyakorlati munkája során biztosítani tudja a társszakember felé;
-    az atipikus fejlődésmenet sajátosságainak ismerete alapján képes az adott személy sajátos fejlődését figyelembe venni a lóval asszisztált tevékenység támogatásakor;
-    gondolatait koherensen képes megfogalmazni, a szakmai terminológiát használni és eredményeit rövidebb terjedelmű publikációk formájában elkészíteni, előadás formájában bemutatni;
-    képes saját pedagógiai tevékenysége hatását felmérni és kritikusan elemezni, pedagógiai tapasztalatait és nézeteit reflektív módon értelmezni, értékelni, majd ezek alapján a szükséges önkorrekciót végrehajtani;
-    képes a team-munkához szükséges kooperációra, kommunikációra;
-    képes értelmezni saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak új eredményeit;
-    képes a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust figyelembe vevő kritikus, többszempontú elemzésére;
-    képes pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
-    képes pedagógusszerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására a folyton változó környezetben;
-    képes a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
-    képes problémára orientált, helyi szintű feltáró vizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
-    a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján képes az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
-    képes szakmáját meghatározó dokumentumokat értelmezni;
-    képes az intézménye szervezeti működésének kritikai elemzésére;
-    képes szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre.
Attitűdje:
-    fontosnak tartja szakmai munkájában a lóval asszisztált szakember kompetenciakörének meghatározását, szerepének hangsúlyozását, team munkában való megjelenését, széles körű szakmai együttműködését, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítését a minőségi munka érdekében;
-    szakmailag megalapozott szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt a szakmai etika elfogadása és alkalmazása mellett;
-    felkészültsége és állatasszisztált szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, az új eredmények megismerésére, az egész életen át tartó tanulásra;
-    felkészültségéhez a lóval asszisztált szakember tevékenységének fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önfejlesztésre, a megújulásra, az önreflexióra, a szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, az új eredmények megismerésére;
-    nyitott a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységének munkája iránt az innovatív fejlesztések megismerésére;
-    a lóval asszisztált foglalkozásokon részt vevő személyeket és hozzátartozóikat – azok igényeit figyelembe véve – asszertív kommunikáció alkalmazásával informálja a koncepcióról, eljárásról, módszerről, illetve ezek eredményeiről;
-    nyitott az innovatív pedagógiai elképzelések és megoldások megismerésére, törekszik a bizonyítékalapú módszerek alkalmazására folyamatos szakmai önképzéssel;
-    elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
-    nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi/szervezeti tanulás iránt, részt vesz a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
-    elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett;
-    motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében.
Autonómiája és felelőssége:
-    reálisan méri fel saját kompetenciáját, lehetőségeit, hiányosságait, döntéseiben szakmai szempontokat juttat érvényre;
-    felelősséget vállal kliense fejlődése érdekében a szakmai közösség együttműködésének elősegítésében, támogatásában, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
-    tiszteletben tartja mások kompetenciahatárait, a team-munka során határozottan képviseli saját szakmai elveit, tapasztalati tudását, de a hatékony együttműködés érdekében a többi résztvevő törekvéseit is érvényesülni hagyja;
-    kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben;
-    felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit
-    Közigazgatási, vezetési ismeretek (4 kredit)
-    A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (10 kredit)   
-    A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben (16 kredit)
-    Speciális nevelési feladatok (23 kredit)
-    Kötelezően választott tárgy (2 kredit)
Lóval asszisztált fejlesztő szakember modul: 55 kredit
-    Gyógypedagógiai alapok (12 kredit)
-    Lótenyésztési alapok (12 kredit)
-    Szakspecifikus alapok (3 kredit)
-    Lovas alapismeretek (28 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    igazolás a legalább 3 éves szakmai gyakorlatról.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk:
A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Iváncsik Réka (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu​​​​​​​; ivancsik.reka@uni-mate.hu;
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu​​​​​​​