Képzések

Tartalom megjelenítő

Kynológus szakirányú továbbképzés

MIND

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési Tudományok Intézet

A képzés célja: olyan szak-értelmiségieket képezni, akik speciális ismereteik birtokában képesek az ebtartás és -tenyésztés teljes folyamatát felügyelni, az eb-ágazat bármely szintjén és szegmensében szakismeretet igénylő munkát vállalni, vagy vállalkozói tevékenységet folytatni, a civil szervezetekben önmagukat pozícionálni, a szaktanfolyami (ún. belső, vállalati) képzésekben oktatóként, vagy a vizsgabizottság tagjaként közreműködni.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 200.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 15 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: a képzésben a hallgatók tanóráira tömbösítve, pénteki és/vagy szombati napokon kerül sor.

Részvétel feltétele: Bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: A kutyák iránti szeret, szakmai elhivatottság vezérli és az alapképzésben szerzett diplomája alapján természettudományos ismeretekkel rendelkezik, vagy önképzés keretében természettudományos, illetve biológiai ismereteit fejlesztette/hajlandó fejleszteni, továbbá célkitűzései között szerepel a kutyával kapcsolatos foglalkozások, tenyésztés, tartás, kiképzés folytatása. A szakot elsősorban az agrár, orvos- és egészségtudományi, valamint a természettudományi képzési területen szerzett végzettséggel rendelkezők számára ajánljuk.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: kynológus.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A kynológus
tudása:
-    ismeri a kutya anatómiáját, élettanát;
-    az általános és alkalmazott etológiát;
-    a kutyatartás higiéniáját, a kutya egészségtanát;
-    a kutya táplálását;
-    a kutya szaporodásbiológiáját;
-    a kutya genetikáját, nemesítését, a tenyésztési eljárásokat; egyes kutyafajták használati értékmérő tulajdonságait, az ehhez tartozó küllemtant;
-    a kutyatartást érintő állatvédelmi ismeretekkel rendelkezik;
-    a kutyatartás pszichológiai és szociológiai vonatkozásait;
-    képes a kutyatápgyártók és -forgalmazók, a kutyával kapcsolatba kerülő gyógyszeripari vállalatok, valamint a kutyakiképzők és vezetők, a kutyakozmetikusok és a kisállat-kereskedők munkáját segíteni;
képességei:
-    korszerű tenyésztési és tartástechnológiai tudása, valamint az egyes kutyafajták, illetve fajtacsoportok értékmérőinek ismeretében képes;
-    ebtenyésztési kérdésekben dönteni;
-    szaktanácsot adni;
-    tenyésztést szervezni, irányítani;
-    részt venni a tenyésztésszervezésben;
-    állatvédelmet érintő kérdésekben szakmai feladatot ellátni;
-    önkormányzatokban az ebtartást érintő munkát ellátni; ebrendészeti feladatokat ellátni;
attitűdje:
-    szakmai kérdésekben közvetíti az álláspontját és hiteles tájékoztatást nyújt az őt megkereső szervezetek, média és a társadalom felé;
-    szakterületén folyó fejlesztéseket, új tudományos eredményeket nyomon követi és gyakorlati és elméleti tudásanyagát folyamatosan fejleszti;
-    szakmai céljainak kiteljesedéséhez többek között a folyamatos önképzést is alkalmazza;
-    szakterületét érintő döntési helyzetekben, vitás kérdések megítélésében a komplex megközelítés és a vonatkozó jogszabályok ismeretében az etikai normák figyelembevételével hozza meg döntését;
-    ismereteit, tudását a szakmai szervezetekkel együttműködve, a kutyatenyésztés és -tartás társadalmi szerepének és jelentőségének figyelembevételével adja át és közvetíti a társadalom tagjai felé;
autonómiája és felelőssége:
-    a kutyával kapcsolatos tevékenységek végzése az ebtenyésztés- és tartás jogi és gazdasági feltételrendszerének ismeretében;
-    elemző, értékelő készség;
-    az állattenyésztési vizsgálatokban alkalmazható statisztikai módszerek használata;
-    a kapcsolódó számítógépes programok felhasználói szintű használata;
-    szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben;
-    alkalmas a tenyésztésvezetői feladatkör betöltésére elismert tenyésztő szervezeteknél;
-    szaktanácsadás az ebtenyésztőknek gyakorlati tenyésztési és tartástechnológiai kérdésekben.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 110 kredit
Biológia és természettudományi alapismeretek: 17 kredit (Kutya anatómiája, Kutya élettana, Biometria és alkalmazott informatika, Etológia, Öröklődő rendellenességek)
Gazdasági és humán ismeretek: 18 kredit (Bevezetés a kynológiába, Kutyatartás pszichológiája és szociológiája, Kutyatenyésztés és –tartás jogi szabályozása, Kynológiai gazdaságtan, Állatvédelem, Szaktanácsadás, Minőségbiztosítás
Tenyésztési, tartási és alkalmazási ismeretek: 75 kredit (Alkalmazott állatgenetika, Alkalmazott etológia, Kutya alkalmazott szaporodásbiológiája, Kutya táplálása, Tartáshigiénia, Kutyaegészségtan, Küllemtan és bírálat, Fajtatan, Alkalmazott nemesítés, Terápiás- és segítő kutyák, Munka- és szolgálati kutyák, Vadászkutyák, Kutyás sportok, Gyakorlat, Vadászkutyák kiképzése és alkalmazása, Társasági kutyák, Vadászati módok és alkalmazásuk)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 30.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Abayné Dr. Hamar Enikő egyetemi docens, szakfelelős
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: abayne.hamar.eniko@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1647 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu