Képzések

Tartalom megjelenítő

Kora gyermekkori intervenció területén pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

MIND

Budapest

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
Az iskoláskor előtti gyermekekkel foglalkozó szakemberek felkészültségének növelése a családpolitika, a családi életre nevelés, a kisgyermekek napközbeni ellátása és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberek együttműködése területén. Kiemelten hangsúlyos a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről. Cél, hogy résztvevők – saját kompetenciahatáraik betartásával – minél korábbi életkorban felismerjék az eltérő, megkésett fejlődést, tudják hová kell a gyermeket irányítani, megismerjék a különböző szakterületekhez tartozó kora gyermekkori intervencióval foglalkozó szakemberek intézményen belüli és ágazatközi kooperációban történő együttműködését, az interdiszciplináris team tevékenységét, a szabályozott továbbküldési utakat, képesek legyenek a szülőkkel és az intervencióban érintett minden szereplővel hatékonyan kommunikálni.
A pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés általános célja a pedagógusképzésben szerzett ismeretekre és a köznevelésben, napközbeni gyermekellátásban szerzett tapasztalatokra épülően a köznevelés és a napközbeni gyermekellátás rendszerének, intézményrendszerének működésével, hatékony irányításával, fejlesztésével, az oktatás-nevelés-gondozás szabályozásának új követelményeivel és azok gyakorlati alkalmazásával, a pedagógus tevékenységével és az egyéni sajátosságokra érzékeny személyiségformálással kapcsolatos új ismeretek és kompetenciák fejlesztése, a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása érdekében.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Budapest
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy- két alkalommal, péntek délután, szombat.

Részvétel feltétele:
a) csecsemő- és kisgyermeknevelő alapképzési szakon szerzett szakképzettség és/vagy óvodapedagógus alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél;
és
b) minimum 3 év szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: olyan gyakorló kisgyermek nevelő, vagy óvodapedagógus, aki számára kiemelten fontos terület a családdal kapcsolatos szemlélet formálása, a családi szféra társadalmi jelentőségének és prevencióban betöltött szerepének tudatosítása, továbbá a családok támogatása a családtámogatási és gyermeknevelést segítő lehetőségekről.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus kora gyermekkori intervenció szakterületen.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudás:
A pedagógus-szakvizsga általános kompetenciái (tudás):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    tisztában van a neveléstudomány és határtudományai legfontosabb és aktuális kutatási eredményeivel;
-    ismeri szaktudománya, a neveléstudomány, a pszichológia és a szakmódszertan
-    pedagógiai munkája szempontjából releváns – eredményeit, összefüggéseit, különös tekintettel az önszabályozó tanulás, a differenciált fejlesztés, az adaptív nevelés-tanítás, az esélyteremtés és az együttnevelés legújabb pedagógiai megoldásaira;
-    ismeri a reflektív gyakorlat önfejlesztésben betöltött szerepét, hatékony alkalmazásának eszközeit, eljárásait;
-    rendelkezik a pedagógiai folyamatok tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez szükséges elméleti és módszertani ismeretekkel, beleértve a terület legújabb eredményeit is;
-    átlátja a szakmapolitikai fejlesztési irányokat, ismeri a közneveléssel, a kora gyerekkori neveléssel és intervencióval foglalkozó rendszerek fejlesztésének európai és világtendenciáit;
-    érti a korszerű információs és infokommunikációs eszközök pedagógiai alkalmazásának fontosságát, ismeri és aktívan használja a modern kommunikáció tereit, önfejlesztést támogató lehetőségeit;
-    érti és használja a neveléstudomány szaknyelvét;
-    ismeri a pedagógus tevékenységét meghatározó jogi és szakmai dokumentumok strukturális és tartalmi követelményei;
-    ismeri szaktudományában, valamint a neveléstudományban és társtudományaiban a megismerés alapelveit, a problémákhoz kötődő feltáró vizsgálatok módszereit;
-    ismeri a gyerekekkel, tanulókkal végzett vizsgálatok, kutatások etikai alapelveit;
-    rendelkezik a szakmai fejlesztések előkészítéséhez, lebonyolításához szükséges ismeretekkel.
A kora gyermekkori intervenció szakterület kompetenciái (tudás):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    érti a családi életben végbemenő változásokat;
-    tisztában van a család prevencióban betöltött szerepével;
-    tájékozott az aktuális családpolitikai irányelvekről és szabályozásról;
-    naprakészen ismeri a családtámogatási rendszer működését;
-    tájékozott a kora gyermekkori intervenció ellátórendszerében, annak felépítésében, szabályozásában, finanszírozásában, működésében, az egyes elemek kapcsolódásaiban és kompetenciahatáraiban, valamint ismeri a továbbküldési, jelzési utakat;
-    tisztában van a gyermeki személyiség megismerésének pedagógiai módszereivel;
-    tisztában van az atipikus fejlődésmenettel;
-    tisztában van a pedagógiai tanácsadás alapelveivel, módszereivel, hatásmechanizmusával és etikai szabályaival;
-    ismeri a kora gyermekkori intervencióhoz kapcsolódó etikai szabályokat.
Képességek:
A pedagógus-szakvizsga általános kompetenciái (képességek):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató képes:
-    értelmezni, saját és intézménye pedagógiai gyakorlatának fejlesztéséhez felhasználni szaktudományának, a neveléstudománynak és társtudományainak
-    új eredményeit;
-    a pedagógiai jelenségek és problémák saját intézményi kontextust
-    is figyelembe vevő kritikus, többszempontú elemzésére;
-    pedagógiai tevékenységére és annak eredményeire adekvát és differenciált szakmai szempontok mentén reflektálni, szakmai fejlődését irányítani;
-    pedagógus-szerepének, feladatainak és szerepvállalásának újrafogalmazására
-    a folyton változó környezetben;
-    alkalmazni a szakemberek együttműködésének eredményes módjait, lehetőségeit;
-    a főbb infokommunikációs technológiák és funkciók magabiztos használatára, hatékony alkalmazására;
-    problémára orientált, helyi szintű feltáróvizsgálat tervezésére és lebonyolítására;
-    a feltáró vizsgálat adatainak elemzésére, eredményeinek értelmezésére a tanítás-nevelés-gondozás hatékonyabbá tétele, önmaga és mások pedagógiai tevékenységének fejlesztése, valamint az intézményfejlesztés érdekében;
-    gondolatait koherensen megfogalmazni, képes a szakmai terminológia használatára és rövidebb terjedelmű publikációk elkészítésére, előadások megtartására;
-    a tanulás, fejlődés sajátosságainak ismerete alapján képes az adott gyermeki, tanulói sajátosságok figyelembevételével megfelelő oktatási-nevelési-gondozási feltételek megteremtésére, valamint egyéni tanulási és fejlődési utak támogatására;
-    szakmáját meghatározó dokumentumokat értelmezni;
-    az intézmény szervezeti működésének kritikai elemzésére;
-    szakmai közösségeiben az együttműködő tanulásra, fejlesztésre.
A kora gyermekkori intervenció szakterület kompetenciái (képességek):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    képes a családra mint erőforrásra tekinteni;
-    szakszerűen alkalmazza a gyermeki személyiség megismerésének pedagógiai módszereit;
-    felismeri a tipikustól eltérő fejlődésmenetet;
-    képes a családok bevonására;
-    képes a non-direktív pedagógiai tanácsadásra;
-    együtt tud működni a szülőkkel és a kora gyermekkori intervencióban érintett szakemberekkel;
-    képes a különböző szereplőkkel történő előrevivő kommunikációra;
-    az interdiszciplináris team tagjaként kompetenciájának megfelelően és hatékonyan működik közre;
-    intézményében képes a kora gyermekkori intervencióval kapcsolatos feladatok koordinálására.
Attitűd:
A pedagógus-szakvizsga általános kompetenciái (attitűd):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    fontosnak tartja szakmai munkájában a társadalmi egyenlőtlenségekből fakadó problémák figyelembevételét, és magáévá teszi a méltányosság szemléletét;
-    törekszik a széles körű szakmai együttműködésre, a problémahelyzetek nyitott és elemző megközelítésére;
-    szakmailag megalapozott kritikai szemlélettel rendelkezik, és elkötelezett
-    a tényeken alapuló szakmai elemzések iránt;
-    szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van
-    a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra;
-    elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére, ezért különösen nyitott az új szakmai eredmények megismerésére, munkájában való hasznosítására és azok értékelésére;
-    nyitott a tudásmegosztáson alapuló közösségi-szervezeti tanulás iránt, részt vesz
-    a szakmai szervezetek, csoportok tevékenységében;
-    elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett;
-    motivált, kezdeményező innovatív fejlesztésekben, kezdeményező szerepet vállal intézményében.
A kora gyermekkori intervenció szakterület kompetenciái (attitűd):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    elfogadja a családok és a családi nevelés sokféleségét;
-    érzékenyen és adaptívan reagál a családok életében és a nevelésben jelentkező problémákra;
-    nyitott az interdiszciplináris team-munkára;
-    pedagógiai tanácsadói tevékenységében non-direktivitás jellemzi;
-    kommunikációja empatikus, elfogadó és hiteles.
Autonómia és felelősség:
A pedagógus-szakvizsga általános kompetenciái (autonómia és felelősség):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
-    kezdeményező szerepet vállal a jelenségek megértetésében, a felelős gondolkodásra ösztönzésben; saját tevékenységeiben, döntéseiben a szakmai szempontokat juttatja érvényre;
-    megbízható szakmai partner a különböző együttműködésekben;
-    felelősséget vállal munkatársai, szakmai közössége fejlődésének támogatásáért.
A kora gyermekkori intervenció szakterület kompetenciái (autonómia és felelősség):
A szakirányú továbbképzésen végett hallgató:
-    felelős a rászoruló gyermek és családok ellátórendszerbe való kerüléséért;
-    autonóm döntéseit – kompetenciahatárait szem előtt tartva – felelősen vállalja;
-    felelősséget vállal a gyerekek és a családok adataival, állapotával kapcsolatos bizalmas információk kezeléséért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Közigazgatási vezetési ismeretek 4 kredit
A nevelési-oktatási intézmény mint szervezet 4 kredit
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 6 kredit
A pedagógus a nevelési-oktatási intézményben 18 kredit
Speciális nevelési feladatok 21 kredit
Kötelezően választható tárgyak 2 kredit
Választható ismeretkörök: 55 kredit
Családi nevelés támogatása ismeretkör: 8 kredit
Atipikus fejlődés felismerése ismeretkör: 8 kredit
A kora gyermekkori intervenció ellátórendszere ismeretkör: 12 kredit
Ágazatközi együttműködés a kora gyermekkori intervencióban ismeretkör: 15 kredit
Pedagógiai tanácsadás ismeretkör: 12 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    a 3 éves pedagógus munkakörben eltöltött gyakorlatról szóló igazolás.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 23.

Egyéb információk: A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit, Dr. Podráczky Judit
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; podraczky.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu