Képzések

Tartalom megjelenítő

Kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés

MIND

Kaposvár

Gödöllő

Gyöngyös

felsőoktatási szakképzés

Képzés munkarendje:

nappali

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja nappali munkarenden:

200000 Ft/félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

200000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


  1. A felsőoktatási szakképzés megnevezése: kereskedelem és marketing felsőoktatási szakképzés (Commerce and Marketing)

  2. A szakképzettség oklevélben történő megjelölése

  - szakképzettség:

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens kereskedelmi szakirányon

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens marketingkommunikáció szakirányon

  - felsőfokú közgazdász-asszisztens logisztika szakirányon

  - a szakképzettség angol nyelvű megjelölése:

  - Economist Assistant in Commerce

  - Economist Assistant in Marketing Communication

  - Economist Assistant in Logistics

  - választható szakirányok: kereskedelmi (Kaposvár), marketingkommunikáció (Kaposvár), logisztika (Gödöllő, Gyöngyös)

  3. Képzési terület: gazdaságtudományok

  4. A felsőoktatási szakképzettséggel legjellemzőbben betölthető FEOR szerinti munkakörök:

  2531 Piackutató, reklám- és marketingtevékenységet tervező, szervező

  2532 PR-tevékenységet tervező, szervező

  2533 Kereskedelmi tervező, szervező

  3622 Kereskedelmi ügyintéző

  3641 Személyi asszisztens

  4131 Készlet- és anyagnyilvántartó

  4132 Szállítási, szállítmányozási nyilvántartó

  5111 Kereskedő

  5123 Telefonos (multimédiás) értékesítési ügynök

  5. A képzési idő félévekben: 4 félév

  6. A felsőoktatási szakképzettség megszerzéséhez összegyűjtendő kreditek száma: 120 kredit

  - A felsőoktatási szakképzés orientációja: gyakorlat-orientált (60-70 százalék).

  - Az összefüggő szakmai gyakorlat időtartama teljes idejű képzésben: egy félév, legalább 560 óra; részidős képzésben a szakmai gyakorlat: hat hét, legalább 240 óra; részidős képzésben az összefüggő gyakorlat időtartama három hét.

  - A képzési terület szerinti továbbtanulás esetén beszámítandó kreditek száma: legalább 30 kredit.

  7. A felsőoktatási szakképzés célja

  A felsőoktatási szakképzés célja olyan gazdasági szakemberek képzése, akik képesek általános gazdálkodási és ügyviteli feladatok lebonyolítására, döntések előkészítésére, alkalmasak kisvállalkozások áruforgalmi vagy marketing területén vezetői, nagyobb vállalkozásoknál középvezetők és a felsővezetők mellett kereskedelmi, illetve marketing szakreferensi, asszisztensi tevékenységet folytatni.

  7.1. Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

  7.1.1. A közgazdász-asszisztens

  a) tudása

  - Tisztában van a gazdálkodás-tudomány legalapvetőbb fogalmaival, elméleteivel, tényeivel, nemzetgazdasági és nemzetközi összefüggéseivel a releváns gazdasági szereplőkre, funkciókra és folyamatokra vonatkozóan.

  - Ismeri a gazdasági szervezetek felépítését és működését.

  - Birtokában van a legalapvetőbb információgyűjtési, elemzési, feladat-, illetve problémamegoldási módszereknek.

  - Ismeri a projektben, teamben és különböző munkaszervezeti formákban való részvétel, együttműködés szabályait és etikai normáit.

  - Ismeri a marketing alapfogalmait és elméleteit.

  - Rendelkezik a kereskedelmi, logisztikai és marketing módszerek ismeretével és alkalmazói szinten birtokolja.

  - Készség szinten ismeri a gazdasági szervezetek gyakorlati működését, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.

  - Ismeri az ügyfélkapcsolati feladatok ellátásának technikáit.

  - Ismeri a kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos feladatokat, és ismeri a kereskedelmi tevékenységre vonatkozó alapvető jogi szabályozásokat.

  - Ismeri és érti a gazdaságtudomány alapvető szakmai szókincsét anyanyelvén és egy idegen nyelven is.

  b) képességei

  - Elméleti, fogalmi és módszertani ismeretei felhasználásával a feladatának ellátásához szükséges tényeket, adatokat összegyűjti, rendszerezi; egyszerűbb oksági összefüggéseket feltár és következtetéseket von le, javaslatokat fogalmaz meg a szervezet rutin folyamataiban.

  - Egyszerűbb gazdasági folyamatokat, eljárásokat megtervez, megszervez, végrehajt. Hatékonyan kommunikál írásban és szóban. Egyszerűbb szakmai beszámolókat, értékeléseket, prezentációkat készít, illetve előad.

  - Képes egyéni, illetve kisvállalkozói tevékenységet megtervezni, önállóan végezni.

  - Eredményesen működik együtt a projektfeladatok és munkafeladatok megoldása során munkatársaival és vezetőivel.

  - Anyanyelvén és alapszinten idegen nyelven is szakmai szöveget olvas, értelmez.

  - Képes ügyfelekkel, partnerekkel való kapcsolattartásra.

  - Képes kérdőívkészítésben, piackutatásban való közreműködésre.

  - Készség szintjén alkalmazza a gazdasági szervezetek gyakorlati működésével kapcsolatos ismereteit, különös tekintettel a marketing és kereskedelmi folyamatokra.

  c) attitűdje

  - Kritikusan szemléli saját munkáját.

  - Elkötelezett a minőségi munkavégzés iránt, betartja a vonatkozó szakmai, jogi és etikai szabályokat, normákat.

  - Törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére.

  - Projektben, munkacsoportban szívesen vállal feladatot, együttműködő és nyitott, segítőkész, minden tekintetben törekszik a pontosságra.

  - Elfogadja a vezetői, munkatársi kritikát, illetve támogatást.

  - Törekszik a kereskedelmi és marketing tevékenység fejlesztésére és a változó gazdasági és jogi környezethez igazítására.

  - Nyelvtudását, kommunikációs készségét folyamatosan fejleszti, lépést tart az új kommunikációs technológiák fejlődésével.

  - Viselkedésében a lojalitás és a társadalmi felelősségvállalás fontos szereppel bír.

  - Hitelesen képviseli munkaszervezetét és munkafeladatát.

  d) autonómiája és felelőssége

  - Felelősséget vállal, illetve visel saját munkájáért, döntéseiért

  - Munkaköri feladatát önállóan végzi, szakmai beszámolóit, jelentéseit, kisebb prezentációit önállóan készíti. Szükség esetén munkatársi, vezetői segítséget vesz igénybe.

  - Fel tudja mérni, hogy képes-e egy rá bízott feladatot elvégezni.

  - Általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett munkaköri leírásában szereplő feladatait tudatosan tervezi, önállóan szervezi, és munkáját rendszeresen ellenőrzi.

  - Kommunikációs és nyelvi hiányosságait maga azonosítja, megkeresi a továbbfejlesztés lehetőségeit.

  - Támaszkodik munkatársai és vezetői segítségére.

  8. A felsőoktatási szakképzés moduljai és azok kreditértékei

  - valamennyi felsőoktatási szakképzés közös kompetencia modulja: 12 kredit;

  - a képzési terület szerinti közös modul: 21 kredit;

  - a szakképzési modul: 87 kredit, amelyből az összefüggő szakmai gyakorlat: 30 kredit és a szakirány szerinti modul: 57 kredit.

  9. A felsőoktatási szakképzés összefüggő szakmai gyakorlatának követelményei

  A szakmai gyakorlat a képzés negyedik félévében a felsőoktatási intézményben, illetve annak gyakorlati képzést biztosító szervezeti egységében (tanműhely, tanszálloda, tanétterem, laboratórium, taniroda), valamint a felsőoktatási intézmény által alapított gazdálkodó szervezetnél, továbbá egyesületnél, alapítványnál és egyéb gazdálkodó szervezetnél végzett gyakorlat.

  10. Idegennyelvi követelmény

  Alapszintű szakmai idegennyelvtudás, melynek követelményeit a felsőoktatási intézmény a szakképzési programban határozza meg.