Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2024 május 06.

Közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzés

Kaposvár

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja a köznevelés különböző területein vezetői feladatokat ellátó pedagógusok felkészítése a pedagógus szakvizsga, valamint a közoktatási vezető szakirányú végzettség megszerzésére.
A szakképzettség önálló végzettségi szintet nem ad, a megszerzett oklevél a bemeneti feltételnek megfelelő alapdiplomára épül, és azzal azonos szintű, szakirányú továbbképzési szakon szerzett végzettséget tanúsít.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve:

 • Gödöllő képzési helyen tavaszi félévben;
 • Kaposvár képzési helyen őszi félévben.

Képzési helyek: Gödöllő, Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 40 fő

Képzés gyakorisága:

 • Gödöllő képzési helyen: jellemzően péntek délutáni és szombati napokon;
 • Kaposvár képzési helyen: havonta egy alkalommal, általában péntek-szombat.

Részvétel feltétele:

 • alapképzésben (BSc/BA), mesterképzésben (MSc/MA) szerzett pedagógus végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat vagy
 • egyetemi/főiskolai szintű pedagógusi végzettség és szakképzettség, továbbá pedagógus munkakörben eltöltött 3 éves gyakorlat.

Az ideális jelentkező: gyakorló pedagógusok, akik a már meglévő szakképzettségüket bővíteni szeretnék az intézményvezetői ismeretekkel és szeretnék a pedagógus szakvizsgát megszerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus, közoktatási vezető (Public Education Manager, Specialized Pedagogy Expert).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
Elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
A képzés felkészítést nyújt:

 • az oktatásszervezés, az oktatásirányítás, a tanügyigazgatás, a gazdálkodás, a szakmai fejlesztés, a közoktatás egyéni és pedagógus közösségi jogok ismeretinek elsajátításához,
 • az ismeretek gyakorlati alkalmazására a különböző szintű vezető, illetve pedagógus munkakörben dolgozók számára feladatuk szakszerű ellátásához,
 • a pedagógus munkakörben dolgozóknak az intézmények pedagógiai fejlesztési, szervezési, minőségbiztosítási és teljesítményértékelési rendszere működtetésében, a pedagógiai és foglalkozási programok kidolgozásában való közreműködésre,
 • az oktatás tartalmi fejlesztésére annak érdekében a különböző beosztásokban dolgozó közoktatási vezetők képesek legyenek a közoktatás-irányításban bekövetkező változásokat követni, s úgy végrehajtani, hogy az a nevelő-oktató munka folyamatosságát biztosítsa, illetve a változás-menedzseléssel az intézmény jobb színvonalon teljesítse közfeladatát.

A képzés során a hallgató következő képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:

 • vezetői, irányítói készségek, képességek kialakítása, fejlesztése,
 • kooperatív szervező készég,
 • döntés-előkészítés, operatív folyamatirányítás,
 • kapcsolatépítés, információ-gyűjtés,
 • csapatépítés, koordináció,
 • szervezeti kommunikációs rendszer kiépítése, működtetése,
 • kommunikáció és tárgyalási képesség és készség,
 • szakterületet érintő jogszabályok alkalmazása,
 • képzések gazdasági tervezése szervezése,
 • szervezeti egységek irányítása,
 • mérések szervezése, lebonyolítása, elemzése,
 • szakértési, szaktanácsadói tevékenység,
 • minőségirányítás, minőségbiztosítási rendszer működtetése.

A szakképzettség alkalmazási területei:

 • az iskolák, oktatási, nevelési intézmények vezetői, vezető-helyettesi, szakmai munkaközösség-vezetői, a szakképzés tovább- és átképző intézmények vezetői munkakörei,
 • a szaktanácsadói, szakértői, vizsgaelnöki feladatok,
 • a pedagógia intézetek és szakszolgálatok munkatársi feladatai,
 • továbbá valamennyi pedagógus munkakörben dolgozó szakmai szervezési, nevelőtestületi munkája során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Kötelező ismeretkörök: 55 kredit
Közigazgatási vezetési ismeretek (5 kredit):a Magyar Köztársaság alkotmányos alapjai, a közigazgatás felépítése és működése, alapvető államháztartási ismeretek, a közigazgatási eljárás szabályai az oktatásügyben, európai uniós alapismeretek.
A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet (23 kredit): a közoktatási intézmény működése és annak jogi szabályozása, hazai fejlesztési és EU-s prioritások; szervezeti kultúra, az intézmény vezetése, intézményszintű tervezés, információáramlás, kommunikáció; innováció és szervezetfejlesztés, az intézmény képének tudatos alakítása; az intézményvezetés gyakorlata.
Az intézmény és környezete (11 kredit): fenntartói jogok és kötelezettségek, kistérségi együttműködés keretei, egyeztetési mechanizmusok és fórumok, a családdal való kapcsolattartás és intézményes formái; az együttműködések gyakorlata, az intézmény természeti és épített környezete.
A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága (10 kredit): a hatékonyság mutatói, mérési lehetőségei; a tanulói és a pedagógusi munka értékelése; a minőségbiztosítás módszerei; tanári, tanulói és szülői szerveződések; az intézményi légkör szociálpszichológiai jellemzői, összefüggése a teljesítménnyel, a mérés, értékelés gyakorlata.
Az integráció és szegregáció kérdései (1 kredit): hátrányos megkülönböztetés, az esélyegyenlőség elve, fenntartói megoldások az integrációra, szektorközi együttműködés.
A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében (2 kredit): a pedagógus szerepei, munkatevékenységei; pedagógiai folyamattervezés, intézményi feladatok megszervezése, együttműködés; szakmai önismeret és önreflexió a pedagógiai gyakorlatban; a pedagógusok mentálhigiénéje, konfliktusok és kezelésük; a pedagógus tevékenységét segítő új eljárások, módszerek, technikák; az oktatási folyamat tervezése, osztályozás, értékelés.
Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismereteket és módszereket igénylő személyek, illetve csoportok nevelése-oktatása (3 kredit): a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók köre, a pszichés fejlődés zavarai miatt sajátos nevelési igényűvé nyilvánított gyermekek, tanulók vizsgálatával kapcsolatos eljárások; egészségnevelés, egészségfejlesztés, mentálhigiéné, drogmegelőzés; hátrányos helyzetűek, lemaradók, fogyatékosok együttnevelése, az integráció feltételei; nemzeti és etnikai kisebbségek az oktatásügyben; az élethosszig tartó tanulás, felnőttoktatás.
Választható ismeretkörök: 55 kredit
Nevelési-oktatási intézmény-vezetői ismeretek
Iskolaigazgatás (4 kredit): a közoktatási intézmények működésének jogi szabályozása, a működés külső és
belső szabályozása, tanügyigazgatási alapfogalmak, az óvodai, a tanulói és a kollégiumi jogviszony létesítése, a tanulói jogviszonnyal kapcsolatos intézményi tanügy-igazgatási feladatok, az óvodai és a tanulói tagsági jogviszony megszűnése, a közoktatási rendjét veszélyeztető szabálysértések.
Alkalmazott vezetéselmélet (9 kredit): a vezetés lényege, vezetői feladatcsoportok, vezető és maneger, vezetési szintek, vezetői készségek és szerepek, szervezetek megjelenési formái, projekt, projekt-szervezeti formák, változtatás, változás, menedzselés, innováció, döntéselméleti alapok, feladat, hatáskör, felelősség, vezetői időgazdálkodás, vezetői stílusok, a szervezeti struktúrából eredő konfliktusok.

Tréning I-II (24 kredit): szervezeti kommunikáció, iskolamarketing, szakértés/ szaktanácsadás, kistérségi működés, intézményi integráció; intézményvezetés módszertana, vizsgaszervezés/értékelés módszertana, tanügyigazgatás a gyakorlatban, munkajog a gyakorlatban.
Oktatásirányítási gyakorlat (13 kredit): az önkormányzat tanügyigazgatási gyakorlata, az eljárások menete, jóváhagyási folyamatok megismerése, a pedagógiai intézet kötelező és vállalt feladatainak rendszere, az intézmények szakmai segítésének módszerei, a szaktanácsadói hálózat működtetése, a szakértői munka elemzése – szituációs gyakorlatok végzése, a mérési módszerek gyakorlatának megismerése, a mérőeszközök vizsgálata. Az Oktatási Hivatal jogállása, szervezeti felépítése, az OH működési rendje, hatósági eljárások, a kompetencia mérések eredményei, közoktatás vizsgarendszerének működési tapasztalatai, az érettségi vizsgák szervezése, az érettségi vizsgaelnökökre vonatkozó szabályok, az érettségi vizsgák tapasztalatai.
Választható tárgy (a felsőoktatási törvény előírásai szerint 1 tárgy választása kötelező, 5 kredit)

 • Oktatásirányítás: az oktatásirányítás rendszerének megismerése, ágazati irányítás, a jogalkotók szabályozási felelőssége, a közoktatás feladatai, a közoktatás intézményei.
 • Minőségirányítás, minőségfejlesztés: Nemzeti Minőségfejlesztő politika és Minőségfejlesztési program, minőségfejlesztés jogszabályi kötelezettsége, minőség és személyiség, a teljesítménytől az ideális szintig, a személyes minőség és az intézményi minőség, minőség és szakmai munka.
 • Értékelési és mérési módszerek: a közoktatás központi értékelési rendszere, a központi mérésekkel kapcsolatos intézményi szervezési, szakmai feladatok, a mérési eredmények beépítése a pedagógiai programba, az intézményi értékelési rendszer kialakítása, megjelenítése a pedagógiai programban, a mérési módszerek kiválasztása, az intézmény értékelési rendszerét támogató mérési módszerek kiválasztása.
 • Érdekvédelem a közoktatásban: a szakszervezetek jogállását, jogkörét meghatározó jogszabályok, reprezentativitás, munkahelyi szakszervezetek jogosítványai, vezetői együttműködés a szakszervezetekkel.
 • Digitális pedagógia

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: tavaszi félévben induló képzésre: 2024. január 15., őszi félévben induló képzésre: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét lap szkennelt változata;
 • pedagógus munkakörben eltöltött évek igazolása (szakmai gyakorlat igazolása).

Képzés kezdete: tavaszi félévben 2024. március, őszi félévben 2024. szeptember

Kapcsolattartó:
Gödöllő képzési hely:
Név: Dr. Bakos Izabella Mária
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: bakos.izabella.maria@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1607 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu

Kaposvár képzési hely:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó, szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u.40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu