Képzések

Tartalom megjelenítő

Köznevelési mestervezető szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja a már vezetői gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára - olyan képzési lehetőség biztosítása, melynek során a folyamatosan átalakuló rendszerben való eligazodást és a sikeres vezetői teljesítményt megerősítő, támogató ismeretekkel, tudással és új kompetenciákkal felvértezett intézményvezetők állnak a köznevelés rendszerének szolgálatába; a köznevelési intézmények vezetői számára szélesíteni azt a továbbképzési kínálatot, melyet a pedagógusok kötelező továbbképzésének keretében elérhetnek

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: havonta egy alkalommal, általában péntek-szombat.

Részvétel feltétele:
-    pedagógus képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevél; továbbá
-    az alábbi képzések valamelyikén szerzett pedagógus-szakvizsga:
o    közoktatási vezető és pedagógus-szakvizsga szakirányú továbbképzési szak
o    holland-magyar intézményvezető és középvezető képzés, pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzési szak
-    valamint a köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat.

Az ideális jelentkező: gyakorló intézményvezető, helyettes, tagintézmény vezető, aki már egy vezetői ciklussal rendelkezik.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: köznevelési mestervezető.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Elsajátítandó tudáselemek, megszerezhető ismeretek:
-    a köznevelési, a szakképzési és felnőttképzési rendszer irányítási és szabályozási ismereteinek rendszerezése, különös tekintettel a köznevelési rendszer fejlődési folyamataira;
-    a gyakorlatban is hasznosítható ismeretek megszerzése a köznevelési intézmény működését meghatározó jogi és belső szabályozás rendszeréről, a köznevelés területén felmerülő jogértelmezési és jogalkalmazói feladatokban való eligazodás technikájának elsajátítása;
-    a köznevelés és a gyermekvédelem intézményrendszereinek az együttműködését szolgáló kötelezőség és lehetőségek megismerése;
-    a vezetői visszajelzések adása módjainak, módszereinek ismerete;
-    a pedagógusminősítésben alkalmazható teljesítményértékelő módszerek ismerete;
-    a vezetői feladatdelegálás módjainak, módszereinek ismerete;
-    a moderátori és a facilitálási technikák ismerete;
-    a vezetői etikett és protokoll általános szabályainak megismerése;
-    a munkatársi kiégés megelőzése módjainak ismerete;
-    a szabályzatírás technikájának ismerete;
-    az értekezletszervezés és -vezetés folyamatának, módszertanának, stratégiáinak és sikertényezőinek megismerése;
-    a vezetői objektivitás, beszámoltatás, számonkérés, a teljesítményértékelő módszerek megismerése;
-    a medializált terek, ezek elérhetőségének (külső, belső) ismerete, a multitasking hatása a fiatal generációkra, az on-line véleménymegosztás fórumainak ismerete, az erre adott interakciók, az intézménynek a médiában való megjelenésének kezelése;
-    adatvédelem biztosításának ismerete az információk áramlásában;
-    az állami köznevelési feladatellátás keretében működő pedagógiai-szakmai szolgáltatások működésének megismerése, megtapasztalása, tekintettel a köznevelési intézmények működtetésének támogatására irányuló tevékenységükre, illetve a köznevelési intézményekkel történő együttműködésük szempontjaira;
-    az Oktatási Hivatal működésének megismerése, és a szervezet működésébe való közvetlen betekintés.
A képzés során elsajátított tudáselemek által megszerezhető, fejlesztendő adottságok, vezetői készségek, kompetenciák:
-    a vezetői identitás megerősítése, az önismeret fejlesztése, a személyiség vezetésben való szerepének megtapasztalása;
-    gyakorlati tapasztalás útján olyan kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák elsajátítása, amelyet a résztvevők a jövőben tudatos vezetői és motivációs eszközként tudnak alkalmazni;
-    a coach szemlélet kialakítása, amely a támogató szervezeti légkör kialakításának elvein és módszerein alapul;
-    a kapcsolatkezelési és konfliktuskezelési stratégiák tudatos alkalmazása;
-    az együttműködés elősegítésében és a versengő helyzetek kezelésében eszközként funkcionáló stratégiák elsajátításának támogatása;
-    a képzés sajátos szervezési formájának (bentlakásos tréning) kihasználásával résztvevői megtapasztalják a csapatban való munka sajátosságait. Így a saját élmény során tapasztaltak birtokában tudatosulnak a hatékony team munka jellemzői, ismereteket szereznek a csapatépítés folyamatáról.
A képzés során a hallgató következő személyes képességeinek, kompetenciáinak kialakítása és fejlesztése valósul meg:
-    kontaktuskezelés, ezek használata;
-    mások munkájának megkönnyítése;
-    az idő szervezése, határidők betartása;
-    információhiány felismerése;
-    az információ szisztematikus szervezése;
-    információk gyűjtése, elemzése, feldolgozása, ellenőrzése, tárolása;
-    információk „visszanyerése”;
-    rugalmas gondolkodás;
-    a feladatok koordinálása;
-    a prioritások megállapítása;
-    módok találása a munka gyorsítására;
-    alternatívák megállapítása;
-    improvizációk, ötletek adaptálása;
-    feladatok és felelősségek sokféleségével való bánás;
-    az ellenőrző rendszerek kiépítése;
-    emberek viselkedésének megfigyelése;
-    a problémák visszavezetése forrásukhoz;
-    döntések válságos időben;
-    kreativitás, innováció serkentése;
-    támogató, fejlesztő visszajelzés adása;
-    konfliktuskezelés;
-    csapatépítés;
-    kapcsolatépítés;
-    jövőkép alkotása;
-    fejlődés iránti elkötelezettség;
-    befolyásolás;
-    előadói készség;
-    kezdeményező készség;
-    eredmény-orientáltság.
A szakképzettség alkalmazási területei:
-    a köznevelési intézmények vezetői megbízással rendelkező pedagógusainak a vezetői tevékenységük ellátása (fenntartótól függetlenül) során,
-    a köznevelés irányítási rendszerében kormánytisztviselőként dolgozó pedagógusok irányítási, ellenőrzési, hatósági tevékenységük ellátása során,
-    a pedagógiai szakmai szolgáltatásoknál és szakszolgálatoknál vezetői megbízással rendelkezők vezetői tevékenységük ellátása során.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Kötelező ismeretkörök: 47 kredit
Önismeret szerepe a vezetésben; Időgazdálkodás és stresszkezelés; Vezetői stílus, etikett, protokoll; Az együttműködés fejlesztése, kooperáció; A vezetői visszajelzés és értékelés szerepe; Csapatépítési módszerek és technikák; A köznevelési intézmények működése; Értekezletvezetési stratégiák; Szabályzatkészítés, szabályzatkezelés; Gyakorlat; A digitális média kezelése; Információs műveltség.
Választható ismeretkörök: 3 kredit
Intézményi gazdálkodási ismeretek; Mérési eredmények statisztikai elemzése; A szakképzés irányítási rendszere; Gyermekvédelem.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2022. augusztus 12.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

-    egyetemi vagy főiskolai végzettséget tanúsító pedagógus oklevél;
-    pedagógus szakvizsgát és közoktatási vezetői/ intézményvezetői szakképesítést igazoló oklevél;
-    köznevelés területén, illetve a köznevelés irányítási rendszerében legalább egy vezetői ciklusban eltöltött „vezetői” megbízás során szerzett gyakorlat igazolása.

Képzés kezdete: 2022. szeptember 23.

Egyéb információk: a közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó), Dr. Podráczky Judit (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor út. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; podraczky.judit@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-825
Honlap: https://uni-mate.hu