Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 13.

Idegen nyelvi szakmai kommunikátor szakirányú továbbképzés (angol nyelv)

Központ

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
A képzésen szerezhető oklevél idegennyelv-igényes munkakörben (pl. egyetemi oktatás/tanulás idegennyelven agrár és gazdasági témákban, publikálás) folytatott tevékenység ellátásához szükséges szakmai idegen nyelvi kommunikátori képzettséget biztosít. Olyan idegen nyelvet felsőfokú szinten beszélő szakembereket képez, akik képesek magabiztosan kommunikálni írásban és szóban idegen nyelven. A képzést teljesítő hallgatók tudnak majd kiselőadásokat tartani idegen nyelven, idegen nyelvű tárgyalásokon részt venni. Képesek lesznek a megfelelő agrár és gazdasági idegen nyelvi szakmai szókincs, frazeológia, kollokáció használatára, és alkalmasak lesznek az adott szakterületet érintő tudományos cikk, szakdolgozat megírására.

Képzési terület: gazdaságtudományok
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: esti
Képzés nyelve: angol
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 10 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: hetente 2 alkalommal, hétfő és szerda késő délután.

Részvétel feltétele:
-    bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; és
-    legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

A szakon alkalmassági vizsga van, mely írásbeli és szóbeli részből áll:
-    írásbeli: egy szövegértési és egy nyelvtani teszt;
-    szóbeli: szóbeli elbeszélgetés idegennyelven.

Az ideális jelentkező:
Azok jelentkezését várjuk, akik egy intenzív szaknyelvi (agrár, illetve gazdasági) képzésben szeretnének részt venni, akik szeretnék a szaknyelvi szókincsüket, a nyelvtani tudásukat, a szakmai kommunikációs készségüket (szóbeli kommunikáció, prezentáció, tárgyalástechnika, tudományos cikkírása) fejleszteni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: idegen nyelvi szakmai kommunikátor.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:

A végzettek képesek:
-    stratégiai szintű gondolkodásra;
-    a gazdasági és társadalomtudományi és agrár szakterületen, illetve a saját szakterületükön írásban és szóban a képzés nyelvén kommunikálni;
-    az adott nyelven tudományos írásmű írására, az adott idegen nyelv nyelvtanának kommunikatív használatára az adott szakterületeken;
-    az adott szakterület tudományos vizsgálatára.

A végzettek:
-    specialisták a gazdasági és társadalomtudományi szaknyelv, illetve a saját szaknyelvük szókincsében, szóhasználatában, a tipikus gazdasági és társadalomtudományi, illetve a saját szakterületük írásbeli műfajainak használatában, azokat igényesen művelik;
-    jó kommunikatív érzékkel és nagyfokú kreativitással rendelkeznek.

Alkalmasak:
-    az adott szakterületen idegen nyelvi prezentáció megtartására;
-    az adott szakterületet érintő tárgyalásokban kommunikálni, tárgyalni idegen nyelven.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték: 45 kredit

Alapozó ismeretkör: 9 kredit
Szakági szaknyelv (a szakterület jellemző szóhasználata, szókincse); Bevezetés a szakmai műfajokba (tipikus műfajok megismerése a rájuk jellemző regiszterrel, stílussal)

Szakmai törzsanyag: 18 kredit

Szóbeli szakmai kommunikáció (tipikus szóbeli, szakmai szituációk nyelvhasználata); Kommunikatív nyelvtan (a nyelvtani szerkezetek gyakorlása, tudatosítása szakmai szituációkban)
Differenciált szakanyag: 18 kredit

​​​​​​​Prezentáció a szakmai kommunikációban (az előadástartás technikai fogásai); Tárgyalástechnika a szakmai kommunikációban (egy adott szakmai nehézség megtárgyalásával a szituációnak és kultúrának megfelelő technikák gyakorlása); Szakmai szövegolvasás és szókincsfejlesztés (a hallgató szakmai szókincsének bővítése, szövegértésének javítása); Tudományos írásművek (tudományos cikk írásának eszközei).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    középfokú nyelvvizsgát igazoló nyelvvizsga bizonyítvány vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. szeptember 5.

Egyéb információk: a képzésen szerzett oklevél felsőfokú „C” típusú szakmai nyelvvizsgával egyenértékű (lásd. 137/2008. korm. rendelet).

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Veresné Dr. habil. Valentinyi Klára
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: veresne.valentinyi.klara@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 (30) 321-2609
Honlap: https://uni-mate.hu