Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Idegen nyelvi agrár szakmai kommunikátor (angol nyelv) szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzési idő:

2 félév

Önköltség díja levelező munkarenden:

195000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Vidékfejlesztés és Fenntartható Gazdaság Intézet

A képzés célja
Idegennyelven (angolul) magabiztosan kommunikáló és magas szintű idegennyelvi kompetenciákkal rendelkező szakember képzése agrár szakterületen.

Képzési terület: agrár képzési terület
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: esti
Képzés nyelve: angol
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 195.000 Ft/félév
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám: 8 fő
Maximális felvehető létszám: 15 fő
Képzés gyakorisága: hetente 2 alkalom

Részvétel feltétele:

 • bármely képzési területen legalább alapképzésben (vagy korábbi rendszerű főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél; és
 • legalább középfokú (B2), komplex típusú nyelvvizsga vagy azzal egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél.

Az ideális jelentkező:
Az ideális jelentkező rendelkezik diplomával, idegennyelvi tudása középfok vagy annál erősebb, eltökélt szakmai idegennyelvi tudásuk fejlesztésében, hajlandó tanulni és idegennyelvigényes munkakörben dolgozik vagy ott szeretne majd elhelyezkedni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: angol nyelvi agrár szakmai kommunikátor.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Tudása:
Ismeri:

 • az agrárszakterülethez kapcsolódó releváns szaknyelvet,
 • a saját agrárszaknyelvük szókincsét, szóhasználatát,
 • a prezentációs technikákat,
 • a tipikus agrártudományi, illetve a saját szakterületük írásbeli műfajainak használatát, szófordulatait.

Képességei:
Képes:

 • rugalmasan, empatikusan és magabiztosan kommunikálni (írásban, szóban) idegennyelven, angolul, agrárszakterületen,
 • képes kiselőadások tartására angolul,
 • képes idegennyelvű tárgyalásokban részt venni, kommunikálni,
 • képes a megfelelő agrár idegennyelvi szakmai szókincs, frazeológia, kollokáció használatára,
 • képes az adott agrárszakterületet érintő tudományos cikk megírására.

Attitűdje:

 • személyes pozitív attitűdje, adottságai és képességei (mint pl. együttműködő képesség, rugalmasság, önértékelési képesség, a minőség iránti elkötelezettség, képesség önálló munkavégzésre vagy csapatmunkában való részvételre, megfelelő angol idegen nyelvi kifejező képesség) a közösség, a munkahely sikerességét és eredményességét segítik,
 • mivel nyitott és fogékony a munkahelyi és nemzetközi környezetben zajló interkulturális kommunikáció jellemzőire, és képes azok figyelembevételével rugalmasan és empatikusan kommunikálni a közösség érdekeinek szem előtt tartásával.

Autonómiája és felelőssége:

 • idegen nyelvi környezetben kommunikálni írásban és szóban agrár szakterületen,
 • kiselőadásokat tartani,
 • az adott szakterületet érintő tudományos cikkeket írni.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretkör/ismeretek: 9 kredit
A szaknyelvi tantárgyak keretein belül a hallgatók elsajátítják az agrárszakterület jellemző szóhasználatát, szókincsét.
Az elméleti, bevezető előadásokon megismerkednek a tipikus szakmai műfajokkal, a rájuk jellemző regiszterrel, stílussal az agrárszakterületen.
Szakmai törzsanyag, ismeretkör/ismeretek: 18 kredit
A szóbeli szakmai kommunikációs órákon a hallgatók megismerkednek a tipikus szóbeli, szakmai szituációk nyelvhasználatával agrárszakterületen
A nyelvtan órákon pedig gyakorolják a nyelvtani szerkezeteket, és azokat tudatosan kommunikatív céllal használják a szakmai szituációkban agrárszakterületen.
Differenciált szakanyag, ismeretkör/ismeretek: 18 kredit
A hallgatók megtanulják a prezentációs technikákat és fogásokat a szakmai kommunikációban agrárszakterületen.
A képzés során nagy hangsúlyt kap a szakmai szövegolvasás és szókincsfejlesztés, azaz a hallgatók szakmai szókincsének bővítése, szövegértésének javítása agrárszakterületen.
A tudományos írásművek, azaz a tudományos cikk írásának eszközei, módszerei, a nyelvtani és lexikai regiszterek használatát is elsajátítják a hallgatók.

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 15 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
 • a nyelvvizsga bizonyítvány szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember 5.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: dr. Veresné dr. habil. Valentinyi Klára
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly utca 1.
E-mail cím: veresne.valentinyi.klara@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 30 321-2609
Honlap: https://uni-mate.hu