Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2022 november 25.

Hivatásos lótenyésztő szakmérnök / Hivatásos lótenyésztő szakember szakirányú továbbképzés

MIND

Keszthely

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

230000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE AGRI-FOOD


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Állattenyésztési Tudományok Intézet

A képzés célja
A képzés célja, olyan szakemberek képzése, akik a mai kor követelményeinek megfelelő lovas szakmák, a lótenyésztés és -tartás, valamint a ló- és lovassportok területén specifikus elméleti ismeretekkel, valamint széles körű gyakorlati tudással rendelkeznek. Tudásukat alkalmazni tudják a lótenyésztésben és a sportban egyaránt, valamint képesek új szemléletek kialakítására is a lovas szakmák területén.

Képzési terület: agrár
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félév
Képzési hely: Keszthely
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 230.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 5 fő
Maximális felvehető létszám: 20 fő
Képzés gyakorisága: hetente 2 nap

Részvétel feltétele:
-    szakmérnök szakon: agrár képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett, mérnök szakképzettséget igazoló oklevél;
-    szakember szakon: természettudomány, vagy műszaki képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: A képzésre elsősorban olyan ambiciózus, a lovak tartása, tenyésztése iránt elkötelezett szakembereket várunk, akik kellő alázattal és tisztelettel viseltetnek a lovak iránt és nyitottak a lovakkal, lótenyésztéssel kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek, valamint a választott tudományterületen lévő újdonságok, modern módszerek befogadására.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve:
-    szakmérnök szakon: hivatásos lótenyésztő szakmérnök;
-    szakember szakon: hivatásos lótenyésztő szakember.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben

​​​​​​​Tudása:
-    ismeri a lovak használatával kapcsolatos anatómiai és élettani összefüggéseket;
-    ismeri és érti a lótenyésztéshez, versenyzéshez kapcsolódó műszerek, gépek, berendezések működését;
-    ismeri a korszerű lótartás és -lovassport technikai feltételeit;
-    gyakorlati ismeretekkel rendelkezik a korszerű lótenyésztés és -tartás technológiai hátteréről;
-    rendelkezik a lótenyésztés genetikai hátterének ismereteivel;
-    birtokában van az állatvédelemre vonatkozó előírásoknak;
-    szakterületén ismeri az alapvető etikai szabályokat;
-    rendelkezik a magyar és a nemzetközi lovaskultúra hagyományainak ismeretével;
-    megérti és átlátja a lótenyésztés és –tartás, valamint a lósportok ökonómiai kérdéseit;
-    rendelkezik a gazdálkodás pénzügyi feltételeinek tervezésére- és gyakorlati megvalósítására vonatkozó ismertekkel.

Képességei:
-    képes a lótenyésztéssel, lótartással, lovas sportokkal foglalkozó egységekben felmerülő feladatok megértésére;
-    képes magyar– és idegen nyelven szakterülete tudásanyagának összegző értékelésére;
-    részt vesz a tudásanyagok szóbeli és írásos közvetítésében szakmai közönség számára is;
-    képes a lóhoz köthető szakmai rendezvények, lovasversenyek megszervezésre és lebonyolítására;
-    képes a tenyésztői- és nemesítő munka végzésére;
-    képes a tenyészállatok és a kiképzett sport-, verseny- vagy más használatú lovak szakszerű kezelésére;
-    képes a korszerű lótenyésztési és lótartó telepek, lovas létesítmények üzemeltetésére, menedzselésére;
-    megérti az ágazatot érintő technológiai fejlesztések szükségességét, képes azok befogadására;
-    képes a lovas szakmákhoz kapcsolódó kérdések és problémák felismerésére, gazdaságos megoldások kidolgozására.

Attitűdje:
-    nyitott tudásának fejlesztésére, az adott szakterület új eredményeinek befogadására;
-    törekszik a legújabb technológiák megismerésére, megértésére és alkalmazására;
-    elkötelezett a minőségi szakmai munkavégzés iránt;
-    vállalja és hitelesen képviseli szakterületének legfontosabb értékeit;
-    képviseli a szakirányú etikai követelményeket és a szakirányú viselkedéskultúra elveit;
-    a szakmai kérdésekkel kapcsolatban nyitott, törekszik a konstruktivitásra;
-    kritikusan szemléli a szakmai környezetét.

Autonómiája és felelőssége:
-    önállóan bővíti szakmai ismereteit;
-    ellenőrzi és felismeri a szakmájának kritikus pontjait, kezdeményezi a szükséges intézkedések megtételét;
-    fel tudja mérni, hogy képes-e egy adott probléma, feladat megoldására;
-    általános szakmai felügyelet, irányítás és ellenőrzés mellett önállóan végzi munkáját;
-    a saját és az irányítása alatt álló munkatársak munkájáért felelősséget vállal;
-    operatív döntéseit a szakterület jogi, etikai szabályainak figyelembevételével hozza meg;
-    vállalja felelősséget a szakterületével kapcsolatos következtetések levonásáért, önálló javaslatok megfogalmazásáért;
-    felelősségtudatosan alkalmazza a lótenyésztés és a lótartás során a minőségbiztosítási, és a munkavédelmi előírásokat;
-    a lótenyésztés és-tartás, a lovassportok területén a kollégáival egyeztetett, szakmai álláspontot alakít ki, viták során azt megvédi.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapismeretek és szakmai törzsanyag: 56 kredit
-    Etológia
-    Közgazdaságtan
-    Genetika, öröklési ismeretek
-    Fajtaismeret
-    Általános állattenyésztés
-    Állatvédelem
-    Lovak szaporodásbiológiája
-    Anatómia és élettan
-    Ló takarmányozástan
-    Ló tartástechnológia
-    Lovak egészségtana
-    Tenyészértékbecslés

Speciális szakismeretek: 28 kredit
-    Lovak küllemi bírálata
-    Lótenyésztés
-    Lovaglási - és hajtási ismeretek
-    Lovassportok, lóversenyzés és lóhasználat
-    A ló mozgásának biomechanikája
-    Lovas centrumok irányítása, menedzselése

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 6 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. január 13.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap: Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    motivációs levél.

Képzés kezdete: 2023. március 15.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Bartos Ádám Sándor
Cím: 8360 Keszthely, Deák Ferenc u. 16.
E-mail cím: bartos.adam.sandor@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 (83) 545-340 vagy 06 (30) 9739-295
Honlap: https://uni-mate.hu