Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2022 november 25.

Gyógytestnevelés az óvodában, iskolában szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

140000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.​​​​​​​

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A kötelező ismeretkör célja, hogy a hallgató egységben lássa a köznevelés rendszerét; az értelmiségi létéhez szükséges olyan közigazgatási, jogi, vezetési, minőségfejlesztési ismerettel rendelkezzen, mellyel nagymértékben segíti a helyi nevelési programmal dolgozó köznevelési intézmények önigazgatási, önfejlesztési, önmeghatározói feladatainak ellátását. A választáson alapuló ismeretkör képzési célja olyan pedagógusok képzése, akik az alapszakokra épülő általános és specifikus ismeretek elsajátítása birtokában alkalmassá válnak a 3-14 éves gyermekekkel kapcsolatos prevenciós/korrekciós- és gyógytestnevelési feladatok ellátására.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési helyek: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 140.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 10 fő
Maximális felvehető létszám: 30 fő
Képzés gyakorisága: 2-3 hetente, péntek délután és szombat.

Részvétel feltétele:
aa) Az alábbi alapképzési szakok valamelyikén (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett végzettség és szakképzettség: óvodapedagógus, tanító, konduktor;
vagy
ab) Mesterképzésben vagy osztatlan képzésben (korábban főiskolai vagy egyetemi szintű képzésben) testnevelő tanár szakon szerzett végzettség és szakképzettség;
és
b) Pedagógus munkakörben szerzett legalább hároméves szakmai gyakorlat.

Az ideális jelentkező: az a gyakorló pedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget, pedagógus szakvizsgát szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: szakvizsgázott pedagógus gyógytestnevelés területen.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák:
Tudása:
-    a pedagógus-munkaköröket, illetve az intézményekhez kapcsolódó speciális feladatokat, tudja a kötelezettségeit, jogait;
-    a törvények hierarchikus rendszerét, utána tud nézni számára fontos szabályozásoknak;
-    az oktatás-nevelés tartalmi szabályozásának új követelményeit, azok alkalmazási lehetőségeit;
-    tudja, miként lehet fejleszteni az óvodák/iskolák szervezeti kultúráját;
-    az intézmények eredményes irányítását, s kompetenssé válik a vezető munkájának elemzésére;
-    és tudja a közoktatásban kötelező minőségfejlesztési munkafolyamatokat, és így tudatosan együttműködik a nevelőtestületével a tervező, javító, beavatkozó szervezetszintű fejlesztésekbe;
-    az EU munkáját, szervezeti felépítését;
-    valamint érti a társadalmi változások, a köznevelés összefüggéseit;
-    ismeri a gyermek- és gyógytestnevelés anatómiai és élettani alapjait;
-    alkalmazza a mozgásfejlődés és fejlesztés során a differenciálás pedagógiai és pszichológiai alapjait a terhelhetőség optimális szintjének tervezéséhez és szervezéséhez;
-    ismeri az egészségfejlesztés komplex értelmezését, elméleti és gyakorlati tartalmának innovációjával új tudáselemek létrehozását;
-    alkalmazza a meglévő és a képzés általános alapozó tárgyaiban szerzett ismereteit;
-    alkalmazza a mozgásfejlődéssel és -fejlesztéssel kapcsolatos pedagógiai-, pszichológiai ismereteit;
-    alkalmazza és bővíti a testkulturális ismereteit, a testnevelés sajátos feladatai eredményes ellátásának érdekében;
-    szakszerűen alkalmazza a mozgásterápiával és mozgásjavítással kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításával tárgyiasult, eredményekben is mérhető tudást;
-    ismeri a kommunikációs technikákat és azok széles körű alkalmazását;
-    ismeri a problémafelismerés és -megoldás lehetőségét biztosító speciális kompetenciákat.
-    Az egzisztenciális kompetenciák megszilárdításával és bővítésével olyan szakmai felkészültség elsajátíttatása, amely a képzési célban megfogalmazott speciális feladatok felelősségteljes ellátásához szükségesek.
Képességei:
Képes
-    különböző konfliktusmegoldó stratégiákat alkalmazni;
-    a nevelési programjukban leszabályozott értékek szerint nevelni;
-    együttműködni a nevelőtestületével;
-    különböző folyamatszabályozásokba kompetensen beleszólni;
-    alkalmazni a szervezeti fejlesztésekben a PDCA-logikát;
-    készség szinten tud tájékozódni az intézményét érintő jogszabályokban;
-    átlátni a köznevelésben zajló folyamatokat, a csoportban való munkavégzés, a kollegialitás és hatékonyság, munkaszervezés készségével;
-    a team-munkához szükséges kooperációra;
-    a 3-14 éves korú gyermekek testi fejlettségének és motorikus szintjének megfelelő technikák elsajátíttatására;
-    az óvodai és/vagy iskolai prevenciós/korrekciós és gyógytestnevelés ellátásához szükséges speciális komplex tudáselemek megszilárdítására;
-    szakszerűen alkalmazni az egészségnevelés feladatainak ellátására megszerzett tudást;
-    a többségi intézményben felvállalni a szomatikus prevenció/korrekció feladatainak elvégzését;
-    a leggyakoribb mozgás-rendellenességek javítására speciális csoportokba szerveződve végezhet fejlesztést;
-    a kistérségi társulások pedagógiai szakszolgálatában gyógytestnevelési tevékenységet végezni;
-    az óvodák/iskolák szakmai munkaközösségeinek vezetésében és irányításában eredményesen hasznosítani a szakképzésben szerzett többletismereteit.
Attitűdje:
-    elkötelezett intézményének, szakmai közösségének folyamatos fejlesztése mellett;
-    motivált, kezdeményező, innovatív fejlesztésekben,
-    szakmai felkészültsége és tevékenysége fejlesztése érdekében igénye van a folyamatos önreflexióra, a szakmai önfejlesztésre és megújulásra;
-    elkötelezett a folyamatos szakmai fejlődés terén, törekszik a szakmáját, szakterületét érintő kérdések folyamatos követésére;
-    nyitott az interdiszciplináris team-munkára;
-    a saját pedagógiai tevékenységét (ön)kritikusan értékeli és irányítja;
-    szakmaközi kapcsolatokban pedagógiai szakmai értékeit, elveit, érdekeit hitelesen képviseli;
-    kommunikációja elfogadó és hiteles.
Autonómiája és felelőssége:
-    reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
-    rendelkezik önismerettel és önértékelési képességgel, személyes felelősségérzettel, minőségtudattal, fejlett kommunikációs képességekkel;
-    rendelkezik társadalmi érzékenységgel, közösségi felelősségérzettel, feladatvállalással;
-    rendelkezik az egészséges életvitellel, emberismerettel, humánus szemlélettel;
-    rendelkezik a permanens művelődés igényével és képességével;
-    rendelkezik az egyetemes emberi és nemzeti értékek, erkölcsi normák igényelte felelősségérzettel;
-    reálisan méri fel saját szakmai lehetőségeit és hiányosságait;
-    személyes és közösségi felelősségérzet, valamint a folyamatos önképzés igénye jellemzi;
-    rendelkezik gyermekismerettel, gyermekközpontú szemlélettel;
-    pedagógiai optimizmus, realitás, megértés attitűdjével ítéli meg a szülői nevelést, a gyermek fejleszthetőségét és nevelhetőségét.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Szakmai modul: 55 kredit
-    Általánosan alapozó tárgyak (10 kredit)
-    Szakmai alapozó tárgyak (31 kredit)
-    Gyakorlati képzés és készségfejlesztés (12 kredit)
-    Szakdolgozati konzultáció (2 kredit)
Pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés kötelező ismeretkörök: 55 kredit
-    Általánosan alapozó tárgyak a szakvizsga tárgyai (29 kredit)
-    Szakmai alapozó tárgyak (19 kredit)
-    Gyakorlati képzés és készségfejlesztés (7 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: portfólió, 10 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata;
-    igazolás a legalább 3 éves szakmai gyakorlatról.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Egyéb információk: A közoktatási fenntartói támogatások odaítélésének későbbi időpontja miatt pótfelvételi időszak kerülhet kijelölésre. A már meglévő pedagógus-szakvizsga beszámítására, a tanulmányi idő lerövidítésével lehetőség van. Ezt az intézeti Tanulmányi és Kreditátviteli Bizottságnál kell kezdeményezni.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Petőné Csima Melinda (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu​​​​​​​; petone.csima.melinda@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu​​​​​​​