Képzések

Tartalom megjelenítő

Gyógypedagógia alapképzési szak - Logopédia szakirányú továbbképzés

MIND

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

4 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja
A képzés célja, olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 120 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 4 félév
Minimális indítási létszám: 5 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő
Képzés gyakorisága: legfeljebb kettő hetenként csütörtök–péntek–szombati napokon.

Részvétel feltétele:
Gyógypedagógia alapképzési szak logopédia szakirányán kívüli szakirányon szerzett oklevél. Alkalmassági vizsgán való sikeres megfelelés (az alkalmassági vizsgáról az Egyetem minden jelentkezőt e-mail üzenetben és a Kaposvári Campus honlapján tájékoztat).

Az ideális jelentkező: az a gyógypedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyógypedagógus, logopédia szakirányon (Special Needs Educator and Therapist (Speech and Language Therapy).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák
Tudás, képességek, attitűd, autonómia és felelősség:
-    Képes ismeretei alapján a különböző kommunikációs zavarokat interdiszciplináris szemlélettel, a személyiséggel és a társadalmi beágyazottsággal összefüggésben értelmezi.
-    Megszerzett szakmai tudását a köznevelés különböző szinterein: pedagógiai szakszolgálati feladatokat ellátó intézményekben, nevelési és nevelési-oktatási intézményekben a kommunikáció, a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelvi zavarok és a gyermekkori nyelési zavarok ellátásában, szegregált és integrált keretek között, az alapellátásban és a sajátos nevelési igényű tanulók esetében egyaránt alkalmazza.
-    Kijelöli a hang, a beszéd, a beszélt és írott nyelv fejlődési és szerzett zavarainak, valamint a gyermekkori nyelési zavarok életkor-specifikus és nyelviszint-specifikus vizsgálatának tartalmait.
-    Dokumentálja, kvantitatív és kvalitatív szempontok alapján elemzi, értelmezi az eredményeket, levonja a logopédiai diagnosztikai következtetéseket, és erről különböző szintű írásos és szóbeli összefoglalást ad a team tagjainak, a szülőnek, a kliensnek.
-    Az interdiszciplináris diagnosztikai teamben a különböző forrásokból származó információkat összegzi, logopédiai szempontból értékeli, és azokat a korábbi információkkal integrálja.
-    Megtervezi az egyénre szabott evidencia alapú logopédiai beavatkozást.
-    A státusz- és differenciál diagnózisnak megfelelő sérülés-specifikus, individuális logopédiai beavatkozást evidencia alapon tervezi, időben ütemezi, és hatékonyan megvalósítja.
-    A terápiás folyamatot monitorozza, azt az eredményeknek megfelelően módosítja. A kiválasztott terápiás módszert indokolja és meghatározza a logopédiai terápiás team kereteit.
-    Beszédtechnikája tudatos, képes hanghigiéné kialakítására.
-    Képes szakmai irányítás mellett a logopédiával, a logopédiai segítséget igénylő személyekkel, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatokat végezni.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
-    Gyógypedagógiai közös szakterületről gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeretek (11 kredit)
-    Szakirány alapozása (17 kredit)
-    Logopédiai terápiák elméleti háttere és módszertana (61 kredit)
-    Társadalmi részvételt megalapozó képességek (17 kredit)
-    Kötelezően választott tárgyak (6 kredit)

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 8 kredit.

Jelentkezési határidő: 2023. augusztus 15.

Beszédalkalmassági vizsga

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2023. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Dr. Szili Katalin (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár, Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; szili.katalin@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu