Képzések

Tartalom megjelenítő

Utolsó frissítés: 2023 november 23.

Gyógypedagógia alapképzési szak - tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirány szakirányú továbbképzés

Kaposvár

szakirányú továbbképzés

MIND

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

3 félév

Költségtérítés díja levelező munkarenden:

150000 Ft/félév

Virtuális képzési központ:

MATE PEDAGOGY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete a meghirdetéseket tartalmazó gyűjtőoldalon érhető el.

Képzésért felelős intézet: Neveléstudományi Intézet

A képzés célja:
A képzés célja, olyan gyógypedagógusok képzése, akik a gyógypedagógia és a határtudományai korszerű elméleti és módszertani ismereteinek, a gyógypedagógiai tevékenységekhez szükséges képességeknek, valamint a szakterületi és gyakorlati ismereteknek a birtokában képesek segítséget nyújtani a fogyatékos, sérült, akadályozott gyermekeknek, fiataloknak és felnőtteknek képességeik fejlesztéséhez, funkciózavaraik (kognitív, szociális, szomatikus, érzékelési, észlelési stb.) korrekciójához, illetve kompenzálásához, életviteli nehézségeik kezeléséhez, rehabilitációjukhoz, valamint környezetük rendezéséhez, társadalmi integrációjukhoz. Képesek továbbá választott szakirányukon a különböző fogyatékos, sérült, akadályozott népességcsoportok szakszerű segítésére, gyógypedagógiai fejlesztésére, nevelésére, oktatására, habilitációjára és rehabilitációjára.

Képzési terület: pedagógusképzés
Kreditek száma: 90 kredit
Képzés indításának féléve: őszi félév
Képzési hely: Kaposvár
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj: 150.000 Ft/félév
Képzési idő: 3 félév
Minimális indítási létszám: 5 fő
Maximális felvehető létszám: 25 fő

Képzés gyakorisága: legfeljebb kettő hetenként csütörtök–péntek–szombati napokon.

Részvétel feltétele: Gyógypedagógia alapképzési szak tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányán kívüli szakirányon szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező: az a gyógypedagógus, aki a már meglévő diplomájához kapcsolódó speciális ismereteket szeretne elsajátítani, valamint új szakképzettséget szeretne szerezni.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: gyógypedagógus tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányon (Special Needs Educator and Therapist (Learning Disabilities and Difficulties).

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben
Szakmai kompetenciák
Tudás, képességek, attitűd, autonómia és felelősség:

 • Képes a tanulásban akadályozott (ezen belül az enyhén értelmi fogyatékos), a tanulási zavart és a tanulási nehézséget mutató gyermekek és fiatalok speciális nevelési, fejlesztési szükségleteinek megállapítására, (gyógy)pedagógiai diagnózis készítésére.
 • Képes az állapotuk és élethelyzetük javítására irányuló gyógypedagógiai nevelési, oktatási, fejlesztési, terápiás, prevenciós, habilitációs és rehabilitációs feladatok megtervezésére és ellátására, együttműködve a nevelésben, ellátásban, gondozásban érintett partnerekkel.
 • A tantervi dokumentumok figyelembe vételével kiválasztja és a tanulásban akadályozott gyermekek, fiatalok, felnőttek szükségleteihez, fejlettségéhez igazítja a nevelési és oktatási tartalmakat.
 • A gyógypedagógiai folyamat eredményeit értékeli, differenciált egyéni és csoportos fejlesztés tervez és vezet.
 • Meghatározza a fejlesztő tevékenység területeit és eszközeit.
 • A műveltségi területek, tantárgyak, projektek keretében fejleszti a tanulásban akadályozott gyermekek, tanulók kommunikációs, kognitív, orientációs, kreatív, szociális és motoros képességeit.
 • Képes a fejlesztendő személyhez, csoporthoz illeszkedő infokommunikációs eszköz, szoftver megválasztására.
 • Adaptív módon fejleszti az adott csoport digitális kompetenciáját, azt képes a csoport szabadidejének, információ- és tudásmegosztásának, az együttműködő tanulóhálózat építésének, tanulásának szolgálatába állítani.
 • Képes a rábízott gyermekek, fiatalok, felnőttek digitális állampolgárrá nevelésére.
 • Képes a tudásmegosztás digitális eszközrendszerét és módszereit szakmai közösségeiben is alkalmazni.
 • Képes adaptív módon alkalmazni a tanulásban akadályozott fiatalok szociokulturális háttértényezőiről és jellemzőiről szerzett ismereteit, kiemelten a tanulási folyamatokkal kapcsolatban.
 • Szakmai irányítás mellett képes a tanulásban akadályozott, tanulási zavart és nehézséget mutató gyermekekkel, tanulókkal, illetve a felsorolt tevékenységekkel kapcsolatos vizsgálati, kutatási részfeladatok elvégzésére.
 • Egy idegen nyelven megbízhatóan ismeri a tanulásban akadályozottak pedagógiájához tartozó szakkifejezéseket, továbbá ismeri a tanulási akadályozottság, a tanulásban akadályozottak pedagógiája hazai és nemzetközi szakirodalmát.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:

 • Gyógypedagógiai közös szakterületről gyógypedagógiai szakmai elméleti ismeretek (18 kredit)
 • Szakirány alapozása (10 kredit)
 • Tantárgypedagógiai és a tanulás támogatását segítő ismeretek (32 kredit)
 • Társadalmi részvételt megalapozó képességek (16 kredit)
 • Kötelezően választott tárgyak (6 kredit).

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 8 kredit.

Jelentkezési határidő: 2024. augusztus 15.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:

 • oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2024. szeptember

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Gyöngyösiné Szabó Judit (kapcsolattartó); Gelencsérné dr. Bakó Márta (szakfelelős)
Cím: 7400 Kaposvár Guba Sándor u. 40.
E-mail cím: gyongyosine.szabo.judit@uni-mate.hu; gelencserne.bako.marta@uni-mate.hu;
Telefonszám: 06 82 505-800 / 2652 mellék; 06 82 / 505-839
Honlap: https://uni-mate.hu