Képzések

Tartalom megjelenítő

Executive MBA - diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista szakirányú továbbképzés

Gödöllő

szakirányú továbbképzés

Képzés munkarendje:

levelező

Képzési idő:

2 félév

Virtuális képzési központ:

MATE ECONOMY


Szakirányú továbbképzéseink elektronikus jelentkezési felülete ide kattintva érhető el.

Képzésért felelős intézet: Agrár- és Élelmiszergazdasági Intézet

A képzés célja
A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik a legfontosabb nemzetközi politikai, gazdasági, jogi, valamint európai uniós ismereteik birtokában a diplomácia és a nemzetközi kapcsolatok minden szakterületének előírásait ismerve képesek feladatkörükben segíteni intézményük, szervezetük nemzetközi, illetve diplomáciai kapcsolatainak kiépítését és fenntartását mind az állami, mind pedig a versenyszférában. E területek elméleti problémáinak és gyakorlati aspektusainak ismerőiként alkalmasak nemzetközi együttműködésben megvalósított feladatok ellátására, a kreatív problémakezelésre és az összetett feladatok rugalmas megoldására hazai és nemzetközi közösségekben, valamint multikulturális közegben egyaránt.

Képzési terület: társadalomtudomány
Kreditek száma: 60 kredit
Képzés indításának féléve: tavaszi félévben
Képzési hely: Gödöllő
Munkarend: levelező
Képzés nyelve: magyar, angol
Finanszírozási forma: önköltséges
Önköltségi díj:
-    magyar nyelvű képzésben: 300.000 Ft/félév;
-    angol nyelvű képzésben: 3.500 EUR/félév.
Képzési idő: 2 félév
Minimális indítási létszám 15 fő
Maximális felvehető létszám: 50 fő
Képzés gyakorisága: hetente szombati napokon, félévenként 8-10 hétvége.

Részvétel feltétele: a képzésben bármely képzési területen legalább alapképzésben (korábban főiskolai szintű képzésben) szerzett oklevél.

Az ideális jelentkező:
A köz- vagy magánszférában dolgozó diplomaták és szakértők, vagy bárki, aki a teljes munkaidő mellett kíván szakmai és gyakorlati ismereteket szerezni a nemzetközi kapcsolatok, az európai tanulmányok területén, valamint a nemzetközi politikában és diplomáciában elmélyíteni tudását.

Szakirányú továbbképzésben megszerezhető szakképzettség neve: executive MBA - diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista.

A képzés során elsajátítandó kompetenciák, tudáselemek, megszerezhető ismeretek, személyes adottságok, készségek, a szakképzettség alkalmazása konkrét környezetben, tevékenységrendszerben:
A képzés tartalmának fontos eleme a diplomáciai készségek fejlesztése a szakmai teljesítmény a karrierlehetőségek javítása érdekében. A végzett szakértők interdiszciplináris szemléletű, naprakész elméleti és gyakorlati tudás birtokában szakmai utánpótlást jelentenek az egyes szaktárcák, a hazai és külföldi (ön)kormányzatok, háttérintézmények, nemzetközi szervezetek, intézmények diplomáciai kapcsolatai és nemzetközi osztályai, valamint multinacionális cégek számára.
Az executive MBA – diplomáciai és nemzetközi szervezetek specialista
Tudása:
Ismeri
-    az olyan kommunikatív kompetenciákat, amelyek révén hozzájárulhat szervezési és igazgatási problémák megoldásához a nemzetközi együttműködés és diplomáciai tevékenység különböző szervezetei szintjein;
-    a nemzetközi és diplomáciai intézmények működésével kapcsolatos ismereteket;
-    a feladatai ellátáshoz szükséges politológiai, jogi, társadalomtudományi, nemzetközi gazdasági, történelmi ismereteket;
-    a nemzetközi környezetben végbemenő gazdasági, politikai és kulturális jelenségeket;
-    a multikulturális környezetben való hatékony szerepvállalás eszközeit;
-    a projektben, teamben, munkaszervezetben való együttműködés, a projektvezetés szabályait és etikai normáit;
-    a multikulturális környezetben történő kommunikáció formáit, a tárgyalástechnikai módszereket;
-    azon vezetési technikákat, amelyek multikulturális környezetben hatékonyan alkalmazhatók;
-    a változó nemzetközi társadalmi, gazdasági, kulturális környezethez történő illeszkedés módszereit.
Képességei:
Képes
-    szervező, döntéselőkészítő, kapcsolattartó, illetve kapcsolatépítő munka végzésére központi, regionális, valamint nemzetközi szervezetekben;
-    diplomáciai, szakdiplomáciai és nemzetközi kapcsolatokért felelős területi főosztályok, ágazati szervek döntéshozó pozícióinak betöltésére;
-    történelmi, társadalmi, gazdasági, jogi és politikai kérdésekben az ismeretek önálló elsajátítására és rendszerezésére;
-    a nemzetközi összefüggésekben való eligazodásra, folyamatok, változások követésére, megértésére, feldolgozására, mindezek hatékony és eredményes megosztására és gyakorlatban történő alkalmazására;
-    a nemzetközi, európai és regionális együttműködésekben megjelenő nemzetközi és diplomáciai feladatok ellátására a magánszférában, a nem kormányzati szerveknél, az önkormányzatoknál, a kormányzati szerveknél, az állami intézményekben, valamint nemzetközi szervezetekben;
-    következtetései, valamint az őket megalapozó tudás és érvelés világos és egyértelmű kommunikálására;
-    hatékonyan együttműködni interkulturális kihívásokkal járó környezetben, személyekkel és szervezetekkel egyaránt;
-    az intézményi keretek ismerete alapján szakmai tanácsadásra, döntéselőkészítő tevékenységek ellátására nemzeti és nemzetközi fórumokon;
-    állami és államközi diplomáciai események tervezésére, szervezésére;
-    szaktárcák diplomáciai, szakdiplomáciai és nemzetközi osztályán referensi feladatokat ellátni;
-    nemzetközi diplomáciai kapcsolatok ápolására;
-    nemzetközi üzleti kapcsolatok ápolására;
-    nemzetközi konferenciák, kongresszusok szervezésére és lebonyolítására;
-    diplomáciai és szakdiplomáciai programok szervezésére.
Attitűdje:
-    törekszik tudásának és munkakapcsolatainak fejlesztésére, erre munkatársait és beosztottjait is ösztönzi, segíti, támogatja;
-    a különböző kultúrák iránti nyitottság, tisztelet és elfogadás jellemzi;
-    proaktív a multikulturális csapatban történő munkavégzés irányában;
-    nyitott más kulturális világok iránt, rendelkezik a kulturális különbözőségek értékelésével, különbözőségek értékelésének és elfogadásának képességével;
-    kritikusan viszonyul a saját, illetve a beosztottak munkájához és magatartásához, innovatív és proaktív magatartást tanúsít a nemzetközi vonatkozású kérdések kezelésében;
-    kulturált, etikus és tárgyilagos értelmiségi hozzáállás jellemzi a személyekhez, illetve a felmerülő problémákhoz való viszonyulása során;
-    munkája során különös figyelmet fordít a nemzetközi és európai értékek megismerésére, valamint saját nemzeti értékeinek megismertetésére;
-    a több ágazatot is érintő szakma értékeit és normáit vállalja, törekszik azok kritikai értelmezésére és továbbfejlesztésére;
-    nyitott és befogadó a feladatai elvégzéséhez szükséges információk és azok változása iránt, fogékony azoknak a gyakorlatban történő alkalmazására;
-    konstruktív, együttműködő és kezdeményező a nemzetközi szervezetek közötti együttműködésben;
-    elhivatott az élethosszig tartó tanulás révén az önfejlesztésre, az életpálya-építésre vonatkozó egyéni stratégia felépítésére, szervezésére és megvalósítására;
-    fontosnak tartja a szervezetfejlesztési innovációkat a feladatai hatékonyabb ellátása érdekében.
Autonómiája és felelőssége:
-    önállóan végzi szervezési és koordinációs feladatait a diplomáciai testületeknél, államigazgatási szerveknél, multinacionális cégeknél;
-    önállóan választja ki a módszereket, melyekkel a feladatait a leghatékonyabban képes ellátni;
-    folyamatosan figyelemmel kíséri és munkájába beépíti a releváns nemzetközi jogi, közigazgatási és gazdasági környezetben bekövetkező változásokat;
-    döntéseit felelősen és a multikulturális környezetet figyelembe véve hozza meg, vállalja annak következményeit;
-    felelősséget vállal munkájáért és az általa irányított szervezetért.

A szakképzettség szempontjából meghatározó ismeretkörök és a főbb ismeretkörökhöz rendelt kreditérték:
Alapozó ismeretek: 10-15 kredit
Európai Unió; Magyarország; Gazdasági alapismeretek; Jogi alapismeretek.
Szakmai törzsanyag: 30-40 kredit
Európai Unió; Magyarország; Diplomáciai alapismeretek; Szakdiplomáciák; Nemzetközi kapcsolatok; Projektmenedzsment; Gazdasági ismeretek; Jogi ismeretek; Nemzetközi tárgyalástechnikák; Szakértői kompetenciafejlesztés.
Választható ismeretek: 3-10 kredit

A szakdolgozat/diplomadolgozat típusa és kreditértéke: szakdolgozat, 7 kredit.

Jelentkezési határidő: 2021. január 14.

Jelentkezés módja: a https://uni-mate.hu honlap Felvételi – Szakirányú továbbképzések menüpontja alatt elérhető jelentkezési lapon.

Csatolandó dokumentumok:
-    oklevél szkennelt változata, kétnyelvű oklevél esetén mindkét oldal szkennelt változata.

Képzés kezdete: 2022. február 28.

Kapcsolattartó/szakfelelős:
Név: Dr. Zaien Samir
Cím: 2100 Gödöllő, Páter Károly u. 1.
E-mail cím: zaien.samir@uni-mate.hu
Telefonszám: 06 28 522-000 / 1950 mellék
Honlap: https://uni-mate.hu